Jak je jmenován předseda Komise a členové Komise? 

Předseda Komise


Předsedu Evropské komise volí Evropský parlament.


Po volbách je jedním z prvních úkolů nově vzniklého Parlamentu zvolit nového předsedu Evropské komise (výkonného orgánu Evropské unie). Členské státy nominují jednoho kandidáta, ale musí při tom zohlednit výsledky evropských voleb. Parlament schvaluje nového předsedu Komise absolutní většinou hlasů (polovina všech poslanců plus jeden). Nezíská-li kandidát požadovanou většinu, musí členské státy ve lhůtě jednoho měsíce navrhnout jiného kandidáta (činí tak Evropská rada kvalifikovanou většinou). Pro volby v roce 2014 Parlament zavedl systém „čelných kandidátů“, známým pod německým pojmem „Spitzenkandidaten“. Každá evropská politická strana navrhne kandidáta na předsedu Komise a vítězná strana může navrhnout parlamentního kandidáta, který se bude ucházet o post předsedy Komise.

Komisaři


Parlament důkladně prověřuje i kandidáty na funkce jednotlivých členů Komise.


Rada po dohodě se zvoleným předsedou Komise přijme seznam kandidátů na komisaře, vždy jednoho z každého členského státu. Tito kandidáti pak předstoupí před parlamentní výbory, do jejich působnosti spadá jejich budoucí portfolio. Každý výbor poté vypracuje posouzení odborných kvalit kandidáta a jeho odpovědí na otázky členů výboru a zašle je předsedovi Parlamentu. V minulosti se již několikrát stalo, že negativní hodnocení přimělo nominované komisaře stáhnout svou kandidaturu. Celou Komisi včetně jejího předsedy a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku poté Parlament schvaluje v jediném hlasování.


Poté, co jsou předseda a členové Komise schváleni Parlamentem, jmenuje Rada formálně Komisi kvalifikovanou většinou.


Pokud se v průběhu funkčního období Komise výrazně změní portfolio určitého komisaře nebo je třeba jmenovat nového komisaře na uvolněné místo nebo na místo vzniklé po přistoupení nového členského státu, musí kandidáti opět předstoupit před příslušné výbory.