Přechod na zelenou ekonomiku má být zvladatelný pro všechny evropské regiony  

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku znamená pro regiony závislé na těžkém průmyslu obrovskou změnu. Fond pro spravedlivou transformaci to má pomoci zvládnout.

Evropská unie bojuje proti změně klimatu a zavázala se k tomu, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. Tento ambiciózní cíl, který začlenila do všech svých politik v rámci Zelené dohody pro Evropu, vyžaduje přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Splnit ho bude náročné zejména pro regiony, které jsou závislé hlavně na fosilních palivech a energeticky náročných odvětvích.

Více informací o boji EU proti změně klimatu

Transformace bude mít sociální, hospodářské a environmentální dopady, které je třeba řešit. V lednu 2020 proto Evropská komise navrhla zřídit Fond pro spravedlivou transformaci (anglicky takzvaný Just Transition Fund, JTF ve zkratce), který je součástí plánu financování klimatických opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu ve výši 1 bilionu eur.

Rozpočet na míru pro evropské regiony


Poslanci schválili Fond pro spravedlivou transformaci v květnu. Podpořili tak dohodu, které dosáhli s Radou v prosinci 2020, díky čemuž bude fond disponovat finančními prostředky ve výši 17,5 miliardy eur. 7,5 miliardy eur pochází z dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027 a 10 miliard eur z nástroje EU pro obnovu po pandemii.

K finančním prostředkům mají přístup všechny členské státy, ale zdroje se soustředí na regiony, které čelí největším výzvám: regiony s vysokou uhlíkovou náročností, které intenzivně využívají fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, rašelina a ropná břidlice). Zohlední se také bohatství země.

Balíček Fondu pro spravedlivou transformaci předpokládá:


 • míru spolufinancování až 85 % pro méně rozvinuté regiony, 70 % pro přechodové regiony a 50 % pro rozvinutější regiony
 • výjimečnou podporu pro podniky v obtížích v souladu s dočasnými pravidly státní podpory EU
 • požadavek, aby se země EU zaměřily na podporu nejvzdálenějších regionů a ostrovů a vyčlenily konkrétní částky ze svých národních alokací v rámci svých plánů spravedlivé transformace


„Mechanismus ekologického odměňování“ navržený Parlamentem bude zaveden v případě, že se zdroje Fondu pro spravedlivou transformaci po 31. prosinci 2024 zvýší. Rozdělily by se mezi členské státy, přičemž nejvíce by z nich těžily ty země, které nejvíce snížily emise skleníkových plynů z průmyslu.

Vyřazování z provozu nebo výstavba jaderných elektráren, činnosti spojené s tabákovými výrobky a investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv v tomto případě nejsou zahrnuty.

©Peruphotoart/AdobeStock  

Ozelenění, aniž by byl někdo opomenut

Jaké oblasti Fond pro spravedlivou transformaci podpoří 
 • malé a střední podniky, mikropodniky, univerzity a veřejné výzkumné instituce  
 • digitální inovace a aktivity v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění  
 • cenově dostupná čistá energie, snižování emisí, energetická účinnost, energie z obnovitelných zdrojů a technologie skladování energie  
 • chytrá a udržitelná místní mobilita  
 • obnova a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a její nové využití  
 • oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů, jejich snižování, účinného využívání zdrojů, opětovného používání, oprav a recyklací  
 • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků na jiný typ práce 
 • pomoc při hledání pracovního místa  
 • přeměna stávajících zařízení s vysokými emisemi uhlíku  

Platforma pro spravedlivou transformaci


V červnu 2020 spustila Komise platformu pro spravedlivou transformaci, která poskytuje podporu veřejným a soukromým subjektům v uhelných regionech a dalších oblastech s vysokými emisemi uhlíku. Její součástí bude databáze projektů a odborníků pro sdílení informací a technického poradenství.

Souvislosti


V březnu 2018 Parlament vyzval k vytvoření komplexního fondu na podporu spravedlivé transformace v odvětví energetiky.

V lednu 2020 předložila Komise návrh na zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci, který by poskytl podporu nejpostiženějším regionům.

V červenci se vedoucí představitelé EU dohodli na nižší částce pro plán na podporu oživení a víceletý finanční rámec na období 2021–2027, což EP silně kritizoval. Snížen by byl totiž i rozpočet pro Fond spravedlivé transformace.

Během plenárního zasedání dne 23. července 2020 tak Parlament vyzval Radu, aby odůvodnila masivní snížení rozpočtu Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu InvestEU v souvislosti se Zelenou dohodou – dlouhodobou prioritou EU, která by neměla být ohrožena.

Dohodu potvrdily členské státy v Radě dne 25. února 2021.