Rozpočtové absolutorium: nástroj parlamentní kontroly krok za krokem 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropský parlament projednává finanční vysvědčení orgánům a institucím EU  

Poslanci udělili rozpočtové absolutorium za rok 2018. Vyjadřují tak souhlas s tím, jak byly peníze evropského rozpočtu využity jednotlivými agenturami a institucemi EU.

Parlament ve středu 13. května udělil rozpočtové absolutorium Komisi a většině dalších institucí a orgánů EU, zároveň však ve čtvrtek 14.5.vyzval k zesílení boje proti podvodům – a to i v České republice.

Udělování absolutoria je nejdůležitější nástroj Parlamentu ke kontrole, jak jsou utráceny evropské peníze a jaké projekty se díky nim uskutečňují. Toto finální schválení využití rozpočtu je výhradním právem Evropského parlamentu.


Co znamená udělování rozpočtového absolutoria

 
Udělení rozpočtového absolutoria je konečným souhlasem Evropského parlamentu s tím, jak byl plněn rozpočet EU za daný rok. Výbor pro rozpočtovou kontrolu dohlíží na to, jak Evropská komise a další evropské instituce rozpočet využívají a každý rok pro absolutorium chystá podklady. Parlament zprávy výboru zváží, vezme v úvahu i doporučení členských států (Rady) a následně rozhodne, jestli rozpočtové absolutorium udělí, odloží nebo udělit odmítne. Pokud absolutorium udělí, jsou účty daného finančního roku uzavřeny a schváleny.


Co se stane, když Evropský parlament rozpočtové absolutorium odmítne nebo odloží?

Pokud Parlament plnění účtů některého orgánu nebo instituce neschválí, musí dotčená instituce před novým jednáním o absolutoriu splnit parlamentní doporučení. Pokud je nesplní - čas na to má do podzimu - Parlament může rozhodnout o neudělení absolutoria.

Je udělení rozpočtového absolutoria Evropským parlamentem samozřejmostí?


Není. Evropský parlament už několikrát odmítl udělit rozpočtové absolutorium různým institucím a orgánům EU. Dvakrát například neudělil absolutorium Evropské komisi, a to v roce 1984 (za finanční rok 1982) a v roce 1998 (za finanční rok 1996).

Odmítnutí udělení rozpočtového absolutoria v roce 1998 vedlo v konečném důsledku k odstoupení celé Komise, tehdy pod vedením Jacquese Santera.

V letech 2016 a 2017 Parlament absolutorium neudělil maltské pobočce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu - což vedlo ke změnám v jeho vedení a organizační struktuře.


Které instituce potřebují získat absolutorium Evropského parlamentu?


Rozpočtové absolutorium musí získat všechny orgány EU, včetně Evropské komise, samotného Evropského parlamentu, Evropské rady a Rady EU, a další instituce, agentury a společné podniky. Poslanci na plenárním zasedání 13. a 14. května projednali a hlasovali o více než 52 zprávách.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu už po deváté za sebou doporučil Evropskému parlamentu odložit udělení absolutoria Radě EU a Evropské radě, protože s Parlamentem dostatečně nespolupracují při poskytování potřebných informací.


Jak dlouho trvá postup udělování rozpočtového absolutoria?


Nyní, v květnu 2020, končí postup udělování rozpočtového absolutoria za finanční rok 2018. V rámci postupu udělování absolutoria bere výbor pro rozpočtovou kontrolu v úvahu údaje Účetního dvora EU a stanovisko členských států. Pořádá i slyšení s komisaři a dalšími vysoce postavenými představiteli EU.

Přesvědčit se, že peníze daňových poplatníků jsou využívány správně, vyjíždějí členové výboru pro rozpočtovou kontrolu pravidelně do jednotlivých zemí EU. V únoru 2020 tak byli na pracovní cestě v České republice a upozornili na možné nesrovnalosti ve využívání zemědělských a kohezních fondů. Vyzvali ČR, aby zřídila systém na ochranu evropských fondů proti střetu zájmů.

Finální stanovisko k rozpočtovému absolutoriu musí Parlament zaujmout vždy před 15. květnem.