Obavy o právní stát v Maďarsku a Polsku: co může EU dělat? (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Demokracie, právní stát, svoboda, rovnost: Pokud některý člen EU tyto základní hodnoty porušuje, může se Unie bránit. Vysvětlujeme postupy.

Jak může EU postupovat v případě, že jeden z jejích členů poruší evropské hodnoty  

Problémy s volebním systémem, nezávislostí soudů, respektem k občanským právům a celkovým fungováním institucí vedou poslance k obavám o právní stát v Maďarsku. Plénum proto v hlasování z 12. září vyzvalo členské státy, aby v souladu s článkem 7 Smlouvy o EU rozhodly, zda v Maďarsku existuje zřejmé riziko vážného porušení základních hodnot Unie. Předcházela tomu debata na plénu 11.9., ve které vystoupil i maďarský premiér Viktor Orbán.


Principy právního státu jsou základem demokratického zřízení a jako hodnoty, na nichž Evropská unie stojí, jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o EU. Na porušování těchto hodnot některým členským státem pak Unie může reagovat a to podle postupů popsaných v článku 7 Smlouvy o EU.


Preventivní nebo sankční opatření: článek 7


Postup pro případ porušení hodnot EU zavedla Amsterodamská smlouva od roku 1997. Zahrnuje dva mechanismy: jednak preventivní, pokud zřejmé porušení hrozí, a jednak sankční, pokud k takovému porušení skutečně dojde.


Jakou konkrétní formu mají sankce mít, ve smlouvách přesně popsáno není. Jednou z nich je například pozastavení hlasovacího práva pro danou zemi v Radě či Evropské radě. Důležité je, že v obou případech rozhodují nakonec členské státy a tedy žádní „bruselští úředníci“.


Vzhledem k tomu, že oba mechanismy mají různou váhu, o každém z nich se rozhoduje a hlasuje jiným postupem, jak znázorňuje naše infografika.Preventivní postup, kdy hrozí porušení hodnot EU, vyžaduje čtyřpětinovou většinu členských států. Sankční postup, pokud už porušení bylo skutečně konstatováno, vyžaduje jednomyslnost.


Role Evropského parlamentu


Parlament může spustit preventivní mechanismus tím, že dá členským státům (Radě) podnět, aby určila, zda dochází k porušování hodnot EU. Usnesení o situaci v Maďarsku je první taková iniciativa Parlamentu. V hlasování bylo potřeba absolutní většiny poslanců (376) a dvoutřetinové většiny odevzdaných hlasů.


Právní stát v Polsku


V březnu podpořilo plénum podnět Evropské komise, která navrhla spustit preventivní mechanismus na ochranu hodnot EU v případě Polska. Obavy se týkají dělby moci, nezávislosti soudnictví a základních práv. V usnesení k této kauze vyzvali poslanci členské státy, aby urychleně rozhodly, zda v Polsku existuje riziko porušení hodnot EU. Rada následně vyslechla stanovisko Polska na svém jednání v červnu.