Udržitelné lesnictví: Poslanci chtějí bojovat proti odlesňování 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Ochrana a udržitelné obhospodařování lesů jsou pro boj proti změně klimatu zásadní. Co v tomto ohledu prosazují europoslanci?

Parlament po dlouhou dobu požadoval podporu pro udržitelné lesní hospodaření v rámci EU a ochranu lesů v zahraničí.

V září poslanci odhlasovali svůj postoj k legislativnímu návrhu Komise, který se snaží omezit degradaci lesů tím, že z unijních dodavatelských řetězců odstraní produkty přispívající k odlesňování. Parlament se zasazuje o ambicióznější legislativu, která by také pomohla původním obyvatelům a drobným zemědělcům v jiných zemích přizpůsobit se novým normám EU.

Poslanci rovněž reagovali na novou lesní strategii EU do roku 2030, kterou Komise představila v červenci 2021. Udržitelné obhospodařování lesů a boj proti odlesňování dává do souvislosti s cíli Zelené dohody pro Evropu, strategií „Od zemědělce ke spotřebitelitýkající se udržitelné výroby potravin a strategií pro zachování biologické rozmanitosti. Cílem lesní strategie je zvýšit množství a kvalitu lesů v EU a podpořit jejich úlohu jako pohlcovačů uhlíku.

Zpráva Parlamentu zdůrazňuje rozmanitost lesů EU a potřebu dosáhnout udržitelného hospodaření v úzké spolupráci s vlastníky lesů. Kromě toho, že lesy pomáhají zmírňovat změnu klimatu, mají také ekonomickou a sociální funkci, takže je třeba harmonizovat jejich různé role.

Proč jsou lesy tak důležité?


Lesy jsou významné nejen z ekonomického a environmentálního hlediska, ale mají i svou sociální hodnotu. Představují 43 % rozlohy Evropské unie a nachází se v nich až 80 % veškeré suchozemské biodiverzity. Zdravé lesy jsou zásadními pomocníky v boji s globálními změnami klimatu, neboť z atmosféry zachycují oxid uhličitý. Jen samotné lesy na území členských států absorbují každý rok ekvivalent 8,9 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Jakožto pohlcovače uhlíku jsou důležité pro dosažení cílů EU v oblasti uhlíkové neutrality. Proto je zásadní chránit nejen lesy jako takové, ale i komunity, které se na ně spoléhají.

Jaké jsou příčiny odlesňování?


K deforestaci dochází po celém světě a děje se tak ve velké míře alarmující rychlostí. Likvidace lesů vede k uvolňování skleníkových plynů a ztrátě biologické rozmanitosti. Odhaduje se, že od šedesátých let minulého století byla celosvětově zničena více než polovina tropických lesů.

Existuje prokazatelná souvislost mezi odlesňováním a mezinárodní poptávkou po produktech, jejichž těžba a produkce ke globálnímu odlesňování a degradaci přímo přispívá. Nutno podotknout, že právě Evropská unie je jedním z významných dovozců takového zboží, a proto může pomocí své obchodní politiky problematiku odlesňování relativně účinně řešit.

Nelegální těžba dřeva tento problém ještě zhoršuje - stále platí za hlavní příčinu odlesňování nejen v EU, ale po celém světě. A to navzdory existenci předpisů pro prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (tzv. FLEGT - Forest Law Enforcement Governance and Trade).

Důsledky změn klimatu a ztráty biodiverzity můžeme pozorovat již nyní: období sucha jsou intenzivnější, povodně a požáry ničivější a nadále vedou k dalšímu odlesňování a dalšímu zhoršování změn klimatu. Příkladem mohou být požáry Amazonského pralesa v roce 2019, které ukázaly, že reakce v mezinárodním měřítku je vskutku na místě.

Zjistěte více o příčinách odlesňování

Jak vyřešit problém odlesňování?


Model udržitelného obhospodařování lesů by v sobě měl skloubit ekonomické a sociální hledisko s environmentálními cíli. Důležité je zlepšení zdraví lesů a také přizpůsobení se klimatickým podmínkám. Lesy totiž představují slibné odvětví pro ekologické hospodářství a mohou pomoci vytvořit dalších 10 až 16 milionů udržitelných pracovních míst po celém světě.

Pro snadnější detekci a včasné varování před přírodními katastrofami, jako je sucho a požáry, můžeme využívat satelity. Ty nám pomohou zmírňovat možná rizika a zlepšit ochranu lesů jako takových.

Jak může k udržitelnému lesnictví a ochraně lesů přispět EU?


V Evropské unii je udržitelným způsobem obhospodařováno už více než 60 % produktivních lesů. Lesnický průmysl sám o sobě přímo podporuje 500 tisíc lidí, nepřímo pak až 2,6 milionu, a to včetně více než 26 tisíc lidí v České republice.

Skutečnost, že udržitelné obhospodařování lesů může pomoci zmírnit změny klimatu a zároveň podpořit jedno z klíčových hospodářských odvětví, uznává i Evropský parlament. Proto ze společné zemědělské politiky (SZP) požaduje více finančních prostředků pro udržitelné lesnictví v EU.

Podle poslanců by klimatické výhody, které lesy jakožto pohlcovače uhlíku skýtají především z hlediska absorpce oxidu uhličitého, měly být posilovány. Parlament také považuje za nutné zvýšit financování výzkumu týkajícího se náhrady fosilních paliv a materiálů, které se z fosilních materiálů vyrábí. Lesy a s nimi související odvětví jsou zásadní pro rozvoj oběhového biohospodářství. To pomůže zmírnit další změny klimatu a přizpůsobit se těm současným.

Poslanci volají po lepších opatřeních proti nelegální těžbě dřeva a po odstranění komodit, které se pěstují nebo vyrábějí na bývalých lesních plochách, z dodavatelských řetězců EU. V tomto ohledu chce Parlament podrobit systematickému zkoumání i obchodní dohody –⁠⁠ důležitý je hlavně aspekt jejich dopadu na stav lesů, biologickou rozmanitost a lidská práva.

Poslanci vyzývají k celosvětové podpoře udržitelného lesnictví a také k využívání satelitů EU (Copernicus a Galileo) k monitorování odlesňování a lesních požárů ve třetích zemích. Parlament žádá řádné financování výzkumu a inovací, aby byly lesy odolnější vůči klimatu. Prosazuje vytvoření závazných cílů pro ochranu a obnovu lesních ekosystémů, zejména pak pralesů a to těch, které v nedávné době nebyly vystaveny dopadům lidského jednání.

Tento článek byl původně publikován v roce 2020. V září 2022 byl aktualizován, aby odrážel nejnovější vývoj boje EU proti opětovnému odlesňování.