Co bude dál ve vztazích EU a UK 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Odchod Velké Británie z EU neznamená konec vzájemných vztahů. Je ale potřeba vyjednat rámec, jak spolupracovat v oblastech od obchodu a dopravy až po zajištění bezpečnosti.

Evropská unie i Spojené království čelí podobným výzvám. Například klimatické změně nebo nutnosti zabezpečit bezpečnost svých obyvatel. I proto si mají vzájemně co nabídnout.


Dohoda o vystoupení již byla schválena oběma stranami. Týká se ochrany práv evropských občanů ve Spojeném království a Britů žijících v EU, finančních závazků Spojeného království jako členského státu a otázky hranic - mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Všechny tyto body je potřeba uvést do praxe.


Budoucí vzájemné vztahy budou součástí zvláštní dohody, která bude vycházet z již přijaté politické deklarace, a o které obě strany v současnosti jednají.


Co bude upravovat smlouva o vzájemných vztazích


Smlouvy o vzájemných vztazích pokrývají různá témata, od obrany a bezpečnosti, ochrany životního prostředí a obchodu až po výzkum nebo vzdělání. Klíčovým tématem budou podmínky a principy budoucích obchodních vztahů včetně otázek možných tarifů, standardů produktů, rovných podmínek a řešení sporů.


Práva občanů


V dohodě o vystoupení jsou práva občanů definována. Občané EU ve Spojeném království a Britové v Evropě mají právo zůstat a pracovat tam, kde bydleli a pracovali doposud. Toto téma bude pro Evropský parlament i nadále klíčovým, například pokud jde o svobodu pohybu a zdravotní péči. To, jestli je Dohoda o vystoupení v tomto ohledu naplňována, Parlament bedlivě sleduje.


Přechodné období a co dál?


Do prosince 2020 podle Dohody o vystoupení platí přechodné období. V tomto mezičase má Spojené království stále přístup k jednotnému trhu a spadá pod unijní legislativu, přestože již nadále nemůže spoluvytvářet evropské zákony.


Cílem je vyjednat budoucí vztahy do 31.12.2020, kdy končí přechodné období. Pokud k dohodě nedojde do té doby, nastane od 1.1.2021 tvrdý brexit a Spojené království pak bude obchodovat s Evropskou unií podle pravidel Světové obchodní organizace.


Přečtěte si, jaká opatření jsou zavedena ke zmírnění dopadů tvrdého brexitu.


Další postup vyjednávání


Za evropskou stranu jednání vede Michel Barnier. Vychází při něm z politických pokynů šéfů členských států - Evropské rady a z usnesení Evropského parlamentu.


Poslanci mají možnost vyjednávání ovlivňovat především prostřednictvím usnesení, která stanoví postoj Parlamentu. Parlament zřídil kontaktní skupinu pro vztahy s UK, kterou vede předseda zahraničního výboru David McAllister. Jejím úkolem je spolupracovat s vyjednavačem Barnierem a koordinovat relevantní výbory Parlamentu.


Dohoda o budoucích vztazích může vejít v platnost pouze tehdy, je-li schválena Evropským parlamentem a Radou (členskými státy). Schválit ji bude muset i Spojené království. Je třeba počítat i s variantou, že ji budou muset ratifikovat jednotlivé národní parlamenty a to pokud se dohoda o nových vztazích bude týkat oblastí sdílených pravomocí.


Stanovisko Parlamentu


Plénum přijalo 12. 2. 2020 usnesení, ve kterém nastínilo svou představu budoucích vztahů: jejich základem by měly být pevné závazky, které zaručí rovné podmínky a spravedlivou soutěž. Výslovně poslanci zmínili například oblast rybolovu.


29. května David McAllister řekl, že „Parlament se nespokojí s dohodou, která nezaručí rovné a jasně nastavené podmínky, dodržování základních práv a jasný rámec pro rybolov. Za naprosto zásadní považujeme plnou implementaci Dohody o vystoupení, podepsané britským premiérem."


15. června se předseda Parlamentu zúčastnil konference mezi britským premiérem Borisem Johnsonem, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou Von der Leyen. Po jednání vydali společné prohlášení.


18. června pak přijal Parlament zprávu, ve které vyjadřuje lítost nad faktem, že dosavadní čtyři kola jednání nepřinesla žádný posun - a že mezi stranami přetrvávají rozdílné názory.


11. září vydala koordinační skupina pro brexit a šéfové politických skupin Parlamentu prohlášení, v němž vyjádřili znepokojení nad zákonem o vnitřním trhu navrženým britskou vládou. Europoslanci požadují, aby byla plně provedena všechna ustanovení dohody o vystoupení, včetně protokolu o Irsku / Severním Irsku. Pokud jde o další jednání, v prohlášení se uvádí, že Parlament je i nadále odhodlán k ambicióznímu partnerství se Spojeným královstvím.

1. října zahájila Evropská komise proti Spojenému království řízení o neplnění poviností z důvodu porušení pravidel vyplývajících z dohody o vystoupení. 

8. října v rámci nezbytných příprav na konec přechodného období schválil Parlament nová pravidla, jejichž cílem je zajistit, aby železniční tunel spojující kontinentální Evropu a Spojené království nadále fungoval bezpečně a efektivně. 

V rámci projevu na summitu EU 15. října 2020, předseda Parlamentu David Sassoli prohlásil o jednáních mezi EU a Velkou Británií, že "dohoda je v nejlepším možném zájmu obou stran, ale jak jsem již řekl, nikdy to nemůže být za každou cenu". Zároveň vyzval vládu ve Westminsteru k dodržování zásad právního státu a závazků ratifikovaných oběma stranami. Rovněž znovu zdůraznil, že nelze přijmout nic, co by ohrozilo mír a stabilitu na irském ostrově. 

V rozpravě na plénu 21. října 2020 poslanci opět připomněli, jak je důležité dosáhnout takové dohody o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, která neohrožuje zájmy a hodnoty EU. Hlavní vyjednavač za Unii Michel Barnier v této debatě uvedl: "Dohoda je možná, pokud budou obě strany připraveny pracovat konstruktivně a v duchu kompromisu."

Oblastí splupráce přes Lamanšský průliv bude mnoho