Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu: Pomoc EU zmírní dopad vystoupení Spojeného království 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Brexit ovlivnil obchod mezi Spojeným královstvím a EU – jak zmírnit jeho dopady? ©AFP/FRANCOIS LO PRESTI  

Fond EU ve výši 5 miliard eur podpoří lidi, společnosti a země, které negativně ovlivnilo vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Konec přechodného období brexitu, 31. prosince 2020, znamenal konec volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu mezi EU a Spojeným královstvím. To mělo nepříznivé sociální a ekonomické doapdy jak na lidi a podniky, tak na orgány veřejné správy na obou stranách.

Lídři EU se proto v červenci 2021 dohodli na vytvoření takzvané rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu, která by zemím sedmadvacítky měla pomoci přizpůsobit se nastalým změnám a nové situaci. Jedná se o fond ve výši 5 miliard eur (v cenách roku 2018), který bude vyplácen postupně až do roku 2025. Do prosince letošního roku by členské státy měly získat první finanční pomoc, a to poté, co fond schválil Parlament 15. září. 

Kolik dostane Česko? 


Ačkoliv fond pomůže všem zemím, největší podpora půjde těm státům a sektorům, které byly brexitem zasaženy nejvíce. V čele žebříčku je Irsko následované Nizozemskem, Francií, Německem a Belgií. 

Při výpočtu částky pro každou zemi se berou v úvahu tři faktory: jak důležitý je pro ni obchod se Spojeným královstvím, jaké je hodnota ryb ulovených ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království a jak velká populace žije v námořních oblastech EU nejblíže Spojenému království. Česku tak ve výsledku připadne necelých 50,2 milionu eur.

Kolik peněz dostanou jednotlivé země EU z rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu?  

Co lze z prostředků zafinancovat?


Financovat lze pouze opatření, která budou specificky nastavená na potlačení negativních důsledků odchodu Spojeného království z EU. Ta mohou zahrnovat například:

  • investice na vytvoření pracovních míst, a to včetně krátkodobých pracovních programů, rekvalifikací a školení
  • reintegraci občanů EU, kteří opustili Spojené království v důsledku brexitu
  • podporu pro podniky (zejména malé a střední podniky), osoby samostatně výdělečně činné a místní komunity
  • budování celních zařízení a zajištění fungování hraničních, fytosanitárních a bezpečnostních kontrol
  • certifikační a licenční schémata


Fond pokryje výdaje vzniklé v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023.

Odvětví rybolovu a bankovnictví


Národní vlády mohou dle svého uvážení rozhodnout, kolik peněz každé oblasti přidělí. Země, které jsou výrazně závislé na rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království, však musí vyčlenit alespoň minimální částku svého národního přídělu na drobný pobřežní rybolov a místní a regionální komunity, které jsou na rybolovu a s ním spojených činnostech závislé.

Finanční a bankovní sektor, které mohou mít z brexitu prospěch, jsou vyloučeny.