Covid-19: Poslanci prosazují balíček obnovy v hodnotě dvou bilionů eur 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • fond obnovy musí být financován z prostředků přidaných k dlouhodobému rozpočtu EU, ne sloužit jako záminka k jeho snížení 
  • Komise by měla upustit od využívání finančních triků či zavádějících číselných údajů 
  • finance by měly být uvolňovány zejména prostřednictvím grantů 

Evropský parlament požaduje rozsáhlý balíček opatření zaměřených na potřeby občanů, který se bude opírat o dlouhodobý rozpočet Unie.

Vyplývá to z nelegislativního usnesení o novém víceletém finančním rámci (VFR) a plánu ekonomické obnovy EU, které v pátek poměrem hlasů 505 (pro): 119 (proti): 69 (zdrželo se hlasování) schválili poslanci EP.

Evropští občané musí stát v centru strategie ekonomické obnovy Unie, jejíž součástí musí být i silný sociální rozměr zaměřený na řešení sociálních a hospodářských nerovností a potřeb osob, které zasáhla krize nejvíc, zdůrazňují poslanci. Dodávají také, že Evropský parlament bude zájmy občanů odhodlaně bránit.

Parlament trvá na tom, aby nový fond pro obnovu a transformaci disponoval dvěma biliony eur. Fond by měl být podle poslanců financovaný pomocí dluhopisů na obnovu s dlouhou splatností, které budou garantované rozpočtem EU.

Prostředky z fondu by měly být „vypláceny formou půjček“ a převážně pak „prostřednictvím grantů, přímých plateb na investice a vlastního kapitálu“, uvádí se v usnesení. Schválený text zároveň varuje Komisi před používáním finančních triků a pochybných multiplikátorů při prezentování ambiciózních částek a zdůrazňuje, že v sázce je důvěryhodnost Unie.

Finance na obnovu musí být nad rámec zamýšleného rozpočtu

Plán obnovy musí být podle poslanců financovaný z prostředků, které budou do dlouhodobého rozpočtu Unie přidány nad rámec běžných a původně zamýšlených výdajů, aby nebyly ohroženy stávající ani chystané programy EU. Zákonodárci v této souvislosti trvají na navýšení prostředků Víceletého finanční rámce (VFR) a zdůrazňují své odhodlání zamítnout jakýkoliv návrh dlouhodobého rozpočtu EU, který nebude splňovat jejich požadavky.

Finanční prostředky z fondu obnovy „by měly putovat na programy zahrnuté do rozpočtu EU“, aby byl zaručen parlamentní dohled a účast, uvádí se v usnesení. Parlament musí být plně zapojen do utváření, přijímání a implementace fondu. Poslanci tak varují Komisi, aby se „v žádném případě nepokoušela vypracovat evropskou strategii obnovy, která by byla mimo komunitární metodu, a aby se neuchylovala k mezivládním postupům“, zdůrazňuje schválený text.

Plán obnovy musí věnovat pozornost prioritám Zelené dohody pro Evropu a digitální agendy

Rozsáhlý balíček opatření pro obnovu, jehož přijetí Evropský parlament požadoval už v dubnovém usnesení, musí být podle poslanců navržen tak, aby jeho trvání odpovídalo očekávaným hlubokým a dlouhodobým dopadům současné krize. Tento masivní balíček musí podpořit malé a střední podniky s cílem „transformovat naše ekonomiky“ a musí zvýšit pracovní příležitosti a posílit dovednosti, aby se zmírnil vliv krize na pracovníky, spotřebitele a rodiny, uvádí se v usnesení. Poslanci také požadují upřednostňování investic souvisejících s cíli Zelené dohody pro Evropu a digitální agendy a trvají na vytvoření nového samostatného evropského programu v oblasti zdraví.

Důležitost reformy příjmů EU

Poslanci zopakovali svoji výzvu k zavedení souboru nových vlastních zdrojů (příjmů EU), díky kterým by nebylo nutné další navyšování přímých příspěvků členských států do rozpočtu EU a zároveň by se tak vyhovělo potřebám VFR a Fondu pro obnovu a transformaci. Vzhledem k tomu, že strop příjmů EU je vyjádřen v hrubém národním důchodu (HND), který v důsledku recese kvůli současné krizi pravděpodobně klesne, poslanci v usnesení požadují „okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních zdrojů“.

Souvislosti

Platnost současného dlouhodobého rozpočtu EU vyprší 31. prosince 2020. Evropská unie proto potřebuje nový horizont rozpočtového plánování na dalších sedm let. Evropská komise představila návrh příštího Víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027 v květnu 2018. V důsledku současné zdravotnické krize a jejích následků oznámila, že v květnu 2020 přeloží přepracovanou verzi. Evropský parlament zaujal svůj postoj v listopadu 2018 a znovu jej potvrdil v říjnu 2019. Evropská rada se na svém postoji doposud neshodla