Digitální transformace: význam, výhody a opatření EU  

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Digitální transformace v Evropě má sloužit ku prospěchu lidí, společností a životního prostředí. Jakou roli v tomto procesu hraje EU?

Digitální transformace je jednou z priorit EU. Evropský parlament chce prostřednictvím svých politik posílit kapacitu Evropy v oblasti nových digitálních technologií. To by mělo otevřít nové příležitosti pro podniky a spotřebitele, podpořit zelenou transformaci EU a pomoci jí dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, podpořit digitální dovednosti lidí a školení pracovníků a pomáhat digitalizovat veřejné služby aniž by byly ohroženy základní práva a hodnoty.

V květnu 2021 Parlament přijal zprávu o utváření digitální budoucnosti Evropy a vyzývá Evropskou komisi, aby se dále zabávala výzvami, které jsou s digitálním přechodem spojené. Poslanci navrhují, aby Komise využila příležitosti, které skýtá jednotný digitální trh, zlepšila využívání umělé inteligence a podpořila digitální inovace a dovednosti.

Co je digitální transformace? 
  • Digitální transformace je integrace digitálních technologií firmami a podniky a dopad těchto technologií na společnost. 
  • Digitální platformy, internet věcí, takzvaný cloud computing a umělá inteligence patří mezi technologie transformující životy lidí a ovlivňující...  
  • ...celou čadu odvětví, od dopravy a energetiky přes zemědělsko-potravinářský a telekomunikační sektor až po finanční služby, tovární výrobu a zdravotní péči. 
  • Technologie mohou pomoci optimalizovat výrobu, snížit emise a plýtvání, podpořit konkurenční výhody společností a přinést spotřebitelům nové služby a produkty. 

Financování digitálních priorit EU


Digitální technologie hrají zásadní roli ve všech politikách EU. Krize koronaviru jen zdůraznila skutečnost, že je zapotřebí taková reakce, která bude z dlouhodobého hlediska přínosem pro společnost a konkurenceschopnost. Právě digitální řešení takovou příležitost představují. Zároveň by měly zajistit oživení EVropy a její konkurenceschopnost v globální ekonomice.

Plán EU pro hospodářské oživení vyžaduje, aby členské státy přidělily z prostředků na obnovu a odolnost ve výši 672,5 miliardy eur alespoň 20 % na digitální přechod. Investiční programy, jako je Horizont Evropa zaměřený na výzkum a inovace a nástroj pro propojení Evropy zaměřený na infrastrukturu, přidělují značnou část svých zdrojů také na digitální pokrok.

Ačkoliv obecnou politikou EU je podpora digitálních cílů prostřednictvím všech unijních programů, některé investiční programy a nová pravidla se na jejich dosažení zaměřují přímo.

Program Digitální Evropa


Poslanci v dubnu schválili program Digitální Evropa, první finanční nástroj EU zaměřený přímo na přibližování technologií podnikům, společnostem a lidem. Jeho cílem je investovat do digitální infrastruktury, aby strategické technologie mohly přispět k posílení konkurenceschopnosti Evropy, k zelenému přechodu a také k zajištění technologické suverenity. Rozpočet ve výši 7,588 miliardy eur bude rozdělen do pěti oblastí: superpočítače (2,227 miliardy eur), umělá inteligence (2,062 miliardy eur), kybernetická bezpečnost (1,65 miliardy eur), pokročilé digitální dovednosti (577 milionů eur) a zajištění širokého využití digitálních technologií v celém hospodářství a společnosti (1,072 miliardy eur).

Online bezpečnost a ekonomika platforem


Online platformy jsou důležitou součástí ekonomiky a života lidí. Představují významné příležitosti jako tržiště a jsou důležitými komunikačními kanály. Je s nimi však spojeno také mnoho výzev.

EU pracuje na nových právních předpisech o digitálních službách, jejichž cílem je posílit konkurenceschopnost, inovace a růst a současně zvýšit bezpečnost v online prostředí, bojovat proti nelegálnímu obsahu a zajistit ochranu svobody projevu, svobody tisku a demokracie.

Přečtěte si více o tom, proč a jak chce EU regulovat platformovou ekonomiku.

K zajištění bezpečnosti na internetu Parlament v dubnu 2021 schválil nová pravidla, která zabrání šíření teroristického obsahu online. V květnu 2021 poslanci rovněž podpořili nové evropské centrum kybernetické bezpečnosti, které pomůže Evropě v bpji proti kybernetickým hrozbám.

Umělá inteligence a datová strategie


Umělá inteligence (anglicky artificial intelligence, AI) by mohla pomoci zlepšit zdravotní péči, zvýšit bezpečnost automobilů a poskytnout služby šité na míru spotřebiteli. Může zkvalitnit výrobní procesy a přinést evropským podnikům konkurenční výhodu, a to i v odvětvích, kde společnosti v EU již mají silné postavení, jako je zelené a oběhové hospodářství, stroje, zemědělství a cestovní ruch.

Aby Evropa zajistila co nejlepší využití potenciálu umělé inteligence, poslanci zdůrazňují, že legislativa týkající se AI musí být zaměřená na člověka a na vytvoření takového rámce, který bude důvěryhodný, může zavídět etické standardy, podporovat pracovní místa, podpoří vizitku konkurenceschopné „umělé inteligence vyrobené v Evropě“ a ovlivní úroveň sektoru v globálním měřítku. Komise předložila svůj návrh nařízení o umělé inteligenci dne 21. dubna 2021.

Přečtěte si více o tom, jak chtějí poslanci regulovat umělou inteligenci.

Úspěch vývoje umělé inteligence v Evropě také závisí na úspěšné evropské datové strategii. Parlament zdůraznil, jak velký potenciál skýtají průmyslové a veřejné údaje pro společnosti a výzkumné pracovníky v EU, a požádal o vytvoření evropských datových prostorů, infrastruktury pro velká data a také právní předpisy, které přispějí k důvěryhodnosti.

Více informací o tom, co Parlament požaduje v rámci evropskou datovou strategii

Digitální dovednosti a vzdělávání


Pandemie koronaviru na jedné straně ukázala, jak důležité jsou digitální dovednosti pro práci, na straně druhé ale také upozornila na nedostatky v digitálním vzdělání a schopnostech. Parlament požaduje, aby evropská agenda dovedností zajistila, že lidé a podniky budou moci technologický pokrok plně využívat bez jakýchkoliv překážek.

42 %  ; občanů EU chybí základní digitální dovednosti

Sdílet tento výrok: 

Spravedlivé zdanění digitální ekonomiky


Většina daňových pravidel byla stanovena mnohem dříve, než existovala digitální ekonomika. Aby byly daně spravedlivější a omezilo se vyhýbání se daňovým povinnostem, poslanci požadují zavedení minimální globální daňové sazby a nová daňová práva, která by umožnila platit více daní tam, kde se vytváří hodnota, a nikoli tam, kde jsou daňové sazby nejnižší.

Další zajímavé články: