Sociální Evropa: Jaké jsou sociální politiky EU? 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Opatření sociální politiky se nás týkají od dětství až do důchodu. Zjistěte více o iniciativách Unie v této oblasti a na čem pracuje Evropský parlament.

Sociální dimenze EU ©AP images/European Union - EP  

Mnoho výzev


V celosvětovém srovnání se Evropa může chlubit nejvyššími sociálními standardy a vysokou kvalitou života. Nicméně i Evropané se potýkají s mnoha výzvami, které měnící se svět přináší. Sociální realitu dnešní Evropy určují mimo jiné trendy jako stárnoucí populace a nízká porodnost. V roce 2030 budou Evropané průměrně nejstarší na světě a udržitelnost důchodového systému bude s klesající porodností ohrožená.

Zároveň probíhají podstatné změny pracovního života a jeho organizace. Nové obchodní modely jako je ekonomika sdílení přináší nové typy pracovních smluv a mění standardy sociálního zajištění. V mnoha členských státech Evropské unie jsou stále patrné následky finanční krize z roku 2008. Nezaměstnanost sice v Evropě klesá, avšak mezi jednotlivými zeměmi se její míra výrazně liší.

Zásadní dopad na sociální politiku měla také padnemie koronaviru, což vedlo EU k přijetí řady opatření k řešení důsledků této bezprecedentní krize.

Jaké pravomoci má EU v sociální politice?


Evropská unie má v sociální oblasti pouze omezené kompetence. Odpovědnost za politiky zaměstnanosti a sociální politiky spočívá převážně na členských státech a jejich vládách. To znamená například, že každá vláda, a nikoli EU, rozhoduje o mzdové regulaci, včetně minimální mzdy, úlohy kolektivního vyjednávání, o důchodových systémech, věku odchodu do důchodu či dávkách v nezaměstnanosti.

Sociální rozměr EU se však v průběhu evropského integračního procesu postupně rozvíjel a s tím vzniklo několik nástrojů v sociálním sektoru.

Jedná se o zákony, finanční prostředky nebo opatření EU, které slouží ke koordinaci a monitorování národních politik. EU rovněž podporuje členské státy, aby sdílely osvědčené postupy v oblastech jako je sociální začleňování, boj s chudobou a důchodové systémy.

Již zakládající smlouva evropské integrace z roku 1957 stanoví principy jako je rovná odměna pro ženy a muže nebo právo pracovníků volně se pohybovat v rámci EU. Aby byla tato mobilita možná, byla přijata pravidla pro vzájemné uznávání diplomů, pro zajištění lékařského ošetření v zahraničí nebo toho, aby lidé neztráceli práva na důchod, která nabyli prací jinde v EU.

Kromě toho existují předpisy EU o pracovních podmínkách jako je pracovní doba nebo práce na částečný úvazek a také právní normy, které mají řešit diskriminaci na pracovišti nebo zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků.

Evropská unie doplňuje a podporuje členské státy v organizaci zdravotní péče a zlepšování zdraví Evropanů prostřednictvím široké škály opatření jako boj proti nemocem, pravidla pro zdravotní produkty a služby, bezpečné potraviny,  čisté ovzduší nebo zdravá pracoviště.

Parlament, Komise a Rada ohlásily v listopadu 2017 vytvoření Evropského sociálního pilíře, jenž má přinést občanům EU nová, efektivnější práva a podpořit spravedlivý pracovní trh a sociální systém. Pilíř vychází z dvaceti základních principů a zaměřuje se na tři hlavní oblasti: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky, sociální ochrana a sociální začlenění.

Evropský parlament je od počátku zastáncem aktivní politiky EU v sociální oblasti a podpořil různé návrhy Komise v tomto směru.


Sociální práva pro Evropany pracující v zahraničí


Koordinace sociálního zabezpečení zajišťuje lidem, kteří se přestěhují za prací do jiné členské země, aby nepřišli o sociální zabezpečení. Poslanci pracují na revizi dosavadních pravidel tak, aby byla férovější, jasnější a snadněji uplatnitelná.

Parlament rovněž schválil vytvoření Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který zajistí jednoduché a spravedlivé zajišťování evropských pravidel EU, co se týče pracovní mobilty a koordinace sociálního zabezpečení.

V roce 2018 Parlament schválil novou legislativu týkající se vysílání pracovníků v rámci EU, aby jim byla zajištěna mzda, která je v místě pracoviště obvyklá.

Pomoc nezaměstnaným a mladým


Evropský sociální fond funguje již více než šedesát let. Fond je hlavním nástrojem EU pro podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování. Pomohl milionům lidí, aby se naučili nové dovednosti a našli práci.

V červnu 2021 přijal Evropský parlament v návaznosti na pandemii nová pravidla pro řešení nezaměstnanosti a chudoby v EU. Obnovený a zjednodušený Evropský sociální fond plus (ESF+) se zaměřuje na děti a mládež.

Spojuje řadu stávajících fondů a programů a sdružuje jejich zdroje.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, například když jsou velké podniky zrušeny a výroba je přesunuta mimo EU. V roce 2021 přijali poslanci nová pravidla, která rozšířila působnost fondu – nově poskytne pomoc i v případě významných restrukturalizačních událostí spojených s digitalizací, automatizací a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. 

Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) je platforma usnadňující pracovní mobilitu, která poskytuje informace, poradenství a služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům.

V rámci boje proti nezaměstnanosti mladých lidí se v roce 2013 členské země rozhodly spusti program nazvaný Záruka pro mladé. Státy se zavázaly zajistit, že lidé mladší 25 let dostanou kvalitní nabídku zaměstnání, další vzdělávání, učňovské místo nebo stáž do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání.

Evropský sbor solidarity, který byl spuštěn na konci roku 2016, má za cíl vytvářet příležitosti pro mladé lidi, aby se dobrovolně angažovali nebo pracovali v projektech, které jsou přínosem pro místní komunity. V roce 2021 poslanci rozšířili působnost Evropského sboru solidarity o humanitární práci (dříve samostatný program), čímž se poprvé stal samostatným dobrovolnickým programem s vlastním rozpočtem. 

Pracovní podmínky


Evropský parlament v roce 2019 přijal novou legislativu, jež by zavedla nové minimální standardy pracovních podmínek pro všechny pracující v EU včetně těch nejzranitelnějších s atypickými formami zaměstnání.

Poslanci mimi to pravidelně aktualizují evropská pravidla ochrany lidí na pracovištích. Příkladem jsou přísnější limity výskytu škodlivých chemických látek.

Čtěte: Práva pracujících a pracovní podmínky: co Evropa zajišťuje

Rovnost žen a mužů


EU přijala právní předpisy a vydává doporučení a osvědčené postupy ke zlepšení rovnosti pohlaví, ať už v práci, v politice či v jiných oblastech. Evropský parlament je zejména prostřednictvím výboru pro práva žen silným zastáncem tohoto principu a každý rok zvyšuje povědomí u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Poslanci rovněž chtějí zajistit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. V roce 2019 přijali nová pravidla pro lepší sladění pracovního a soukromého života a posílení práv rodičů a pečovatelů.

V roce 2021 přijali poslanci strategii EU pro rovnost žen a mužů a vyzvali Komisi, aby vypracovala ambiciózní nový akční plán pro řešení rozdílů v odměňování žen a mužů. Ten by měl stanovit jasné cíle pro země EU pro zlepšení situace během nadcházejících pěti let.

Parlament ve svých usneseních upozorňuje na potřebu bojovat proti specifickým formám násilí páchaného na ženách, jako je sexuální obtěžování nebo online pronásledování.

Rovnost žen a mužů, co Parlament prosazuje

Zlepšení veřejného zdraví


EU upravuje povolování a klasifikaci léčivých přípravků prostřednictvím evropské sítě pro regulaci léčivých přípravků.

Unijní právní předpisy stanoví minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky na pracovišti: Ustanovení týkající se používání zařízení, ochrany těhotných žen nebo vystavení hluku a látkám jako jsou karcinogeny a mutageny.

EU má pravidla zaručující vysokou úroveň bezpečnosti ve všech fázích procesu výroby a distribuce potravin.

V roce 2018 bylo přijato nové nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které omezí používání antibiotik v zemědělství a zastaví šíření rezistence na antibiotika ze zvířat na člověka.

Díky evropské směrnici o vodách ke koupání jsou monitorovány všechny vodní plochy určené ke koupání v zemích EU.

Evropský průkaz zdravotního pojištění zajišťuje, že Evropané mají během dočasného pobytu ve všech zemích EU přístup k nezbytné státem poskytované zdravotní péči.

V roce 2021 odstartoval nový program EU pro zdraví (EU4Health) na příštích sedm let, který umožňuje EU lépe se připravit na hlavní mezinárodní zdravotní hrozby a zároveň snadno zpřístupnit dostupné léky a zdravotnické prostředky.

Přečtěte si více o tom, jak EU pomáhá zlepšovat veřejné zdraví.

Trh práce podporující začleňování


Parlament navrhl soubor opatření, aby se lidé po nemoci nebo zranění mohli snadněji vrátit do práce, zatímco chronicky nemocní nebo zdravotně postižení pracovníci byli lépe začleněni na trh práce.

V roce 2019 poslanci Evropského parlamentu schválili Evropský akt přístupnosti. Ten cílí na řadu každodenních výrobků a služeb jako jsou chytré telefony, počítače nebo bankomaty, aby byly dostupné starším lidem a osobám se zdravotním postižením.

Na základě doporučení Parlamentu přijala Evropská komise také strategii pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030.