Snížení emisí skleníkových plynů: národní cíle do roku 2030 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Nařízení o sdílení úsilí stanoví závazné národní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a má tak přivést EU ke splnění jejího pařížského závazku v oblasti klimatu.

Jak snížit emise skleníkových plynů z dopravy, stavebnictví, zemědělství a zpracování odpadu: O svém stanovisku k danému návrhu nařízení rozhodnou poslanci na nadcházející plenárce v dubnu.


Debata proběhne v pondělí 16. dubna a hlasování v úterý 17. dubna. Zasedání pléna můžete sledovat naživo.

Co znamená sdílení úsilí?

 

V říjnu 2014 přijali evropští lídři rámec pro energetiku a klima 2030, který zahrnuje závazný cíl ke snížení emisí na území EU alespoň o 40 % do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990. V odvětvích jako je doprava, zemědělství, stavebnictví a nakládání s odpady má být dosaženo do roku 2030 cíle 30 % snížení emisí oproti úrovním z roku 2005. Tyto sektory mají na svědomí většinu emisí skleníkových plynů v EU: v roce 2014 to bylo zhruba 60 %.

 

Popsané cíle jsou vypočítány tak, aby země Unie mohly splnit své závazky, které přijaly Pařížskou dohodou o klimatu.

 

V současnosti platí rozhodnutí o sdílení úsilí, které upřesňuje konkrétní snižování emisí pro každý jednotlivý stát osmadvacítky. Závazky jsou rozpočítané na každý rok v období 2013 - 2020.

 

Nové nařízení, o němž hlasuje dubnové plénum, na výše zmíněné rozhodnutí navazuje a stanoví minimální příspěvky členských států ke snížení emisí pro roky 2021 až 2030 plus dává pravidla pro určení ročního objemu povolenek a hodnocení pokroku.

Závazné národní cíle

 

Jednotlivé závazky zohledňují různé možnosti jednotlivých států dosahovat snižování emisí. Vodítkem výpočtu bylo HDP na obyvatele. Výsledkem jsou cíle snížení do roku 2030 na škále 0 až 40 procent oproti emisím skleníkových plynů v roce 2005.

 

Členský stát

Cíl pro rok 2030 oproti úrovním z roku 2005

Lucembursko

-40 %

Švédsko

-40 %

Dánsko

-39 %

Finsko

-39 %

Německo

-38 %

Francie

-37 %

Spojené království

-37 %

Nizozemsko

-36 %

Rakousko

-36 %

Belgie

-35 %

Itálie

-33 %

Irsko

-30 %

Španělsko

-26 %

Kypr

-24 %

Malta

-19 %

Portugalsko

-17 %

Řecko

-16 %

Slovinsko

-15 %

Česká republika

-14 %

Estonsko

-13 %

Slovinsko

-12 %

Litva

-9 %

Polsko

-7 %

Chorvatsko

-7 %

Maďarsko

-7 %

Lotyšsko

-6 %

Rumunsko

-2 %

Bulharsko

0 %

 
Zdroj: Brífink Think tanku EP


Stejně jako u závazků pro období 2013 - 2020 i závazky pro období 2021 - 2030 jsou pro země EU stanovené na každý rok, i když se počítá i s jistou flexibilitou. Navíc se za určitých podmínek může sáhnout k rezervě, pokud bude třeba vypomoci chudším členským státům, které by své cíle do roku 2030 nebyly s to splnit.

MEPs are working on plans to cut greenhouse gas emissions in Europe ©AP Images/European Union-EP  

Co navrhuje Parlament?

 

Poslanci chtějí, aby byl systém dlouhodobě předvídatelný a určili proto cíl pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80 % oproti stavu z roku 2005. Zajistili také větší podporu států s nižšími příjmy. Pokud přijmou opatření do roku 2020, budou moci v další fázi využít větší pružnost.


Další legislativa


Vedle nařízení o sdílení úsilí jsou tu další dva návrhy, které přímo vychází z pařížských klimatických cílů: