Práva pracujících a pracovní podmínky: co Evropa zajišťuje 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

EU podporuje pracující a jejich práva ©AP Images/European Union-EP  

Evropská unie se zasazuje o zlepšení podmínek pro pracující - od pravidel pro pracovní dobu, otcovskou dovolenou až po ochranu zdraví a zvyšování bezpečnosti na pracovištích.

Mezi minimální požadavky pro důstojné pracovní podmínky patří ohraničená pracovní doba, jasná pravidla práce na částečný úvazek, práva pracovníků na informace o důležitých aspektech jejich zaměstnání a pravidla vysílání pracovníků do zahraničí. Tyto minimální standardy jsou základními kameny sociálního rozměru EU.

Na tvorbě se podílí i odbory a zaměstnanecké organizace prostřednictvím takzvaného „sociálního dialogu“, kde mají možnost prezentovat svůj pohled na konkrétní problematiku a vyjednávat rámce pravidel.


Práva pracujících a nové formy zaměstnání


Právní předpisy EU týkající se pracovní doby stanovují, že pro všechny pracovníky nemůže být pracovní týden delší než 48 hodin a pracující má nárok nejméně na čtyřtýdenní placenou dovolenou. Zahrnují také pravidla pro práci v noci a práci na směny.

V posledních letech evropský trh práce doznal řadu změn díky digitalizaci, rozvoji nových technologií a rostoucí flexibilitě. Tento vývoj přinesl i nové formy zaměstnání – stále běžnější jsou různé dočasné pozice a nestandardní pracovní místa.

Evropský parlament proto přijal v roce 2019 směrnici, která garantuje minimální práva i těmto nejzranitelnějším zaměstnancům s nestandardními pracovními smlouvami a novými formami zaměstnání, které vznikají v dnešní "zakázkové ekonomice" (gig economy). Také tito zaměstnanci budou moci využívat minimálních standardů jako omezení zkušební doby, jasné informace o podmínkách práce, zákaz ustanovení o výlučnosti nebo právo na bezplatné školení.

EU zároveň podporuje, aby se zaměstnanci účastnili rozhodovacího procesu a řízení společností, kde pracují.

©AP Images/European Union-EP  

Mobilita pracovníků uvnitř EU


Koordinace sociálního zabezpečení zajišťuje lidem, kteří se přestěhují za prací do jiné členské země, aby nepřišli o sociální zabezpečení.

Od roku 2023 navíc zahájí naplno svoji činnost Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA), jehož cílem je podporovat členské státy při provádění právních předpisů EU v oblastech mobility pracovních sil v rámci Unie a koordinace systémů sociálního zabezpečení.

V roce 2018 byla přepracována pravidla vysílání pracovníků na základě zásady stejné odměny za stejnou práci, aby se vyrovnaly rozdíly mezi mzdami vyslaných pracovníků a pracovníků místních.

S cílem snížit nezaměstnanost a lépe reagovat na potřeby pracovního trhu napříč Evropou Parlament schválil v roce 2016 návrh zákona na přeměnu Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) s celounijní databází uchazečů o zaměstnání a volných pracovních místech.

Bezpečnost a ochrana zdraví


Právní předpisy přijaté na evropské úrovni stanovují minimální normy ochrany pracovníků, přičemž členským státům umožňují, aby zachovaly nebo zavedly přísnější opatření.

Základem ochrany pracovníků je evropská rámcová směrnice, která se vztahuje na téměř všechna odvětví a definuje povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Legislativa reaguje na nové výzvy, jimž zaměstnanci na pracovištích čelí. Například evropská pravidla pro ochranu před karcinogeny a mutageny jsou průběžně aktualizována.

V situaci, kdy stárne populace, je potřeba pomáhat lidem s chronickými nemocemi nebo postižením, aby se mohli vracet do práce. Parlament v roce 2018 přijal zprávu, která navrhuje opatření, jež by to mohla usnadnit.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a rovnoprávnost


Rovnost žen a mužů
je jedním z cílů Evropské unie. V roce 2019 Parlament přijal soubor opatření, která podporují spravedlivější sdílení péče o děti a která rovněž umožní rodičům a pečujícím o příbuzné s vážnými zdravotními problémy lépe sladit svůj pracovní a soukromý život.

Legislativa zavádí právo na alespoň deset dní otcovské dovolené či právo pro každého z rodičů vybrat si do deseti let věku dítěte minimálně čtyři měsíce rodičovské dovolené (z nichž jsou dva měsíce nepřenosné a placené).

Práva matek jsou určena směrnicí, která stanovuje minimální délku mateřské dovolené (14 týdnů).

Parlament rovněž neustále usiluje o smazání rozdílů v odměňování a výši penzí žen a mužů a vyzval EU, aby bojovala proti mobbingu a sexuálnímu obtěžování.