Rozdíly v odměňování žen a mužů: definice a příčiny 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

©Shutterstock.com/Delpixel  

Pracující ženy vydělávají v EU v průměru o 15 % za hodinu méně než muži. Přečtěte si, jak se tento rozdíl v odměňování vypočítává a co k němu vede.

Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila již zakládající smlouva Evropských společenství v roce 1957. Realita je po více než půl století taková, že rozdíl v odměňování žen a mužů stále přetrvává, přičemž za posledních deset let bylo dosaženo pouze nepatrného zlepšení.


Jak se porovnává odměňování žen a mužů?


Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku žen a mužů. Vypočítává se podle hrubého platu zaměstnance před odpočtem daní z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení. Do výpočtů jsou zahrnuty pouze mzdy u zaměstnavatelů s deseti nebo více zaměstnanci.


Rozdíly v odměňování žen a mužů odráží více faktorů, než zohledňuje průměrná hrubá mzda. Jsou mezi nimi vzdělání, odpracované hodiny, druh zaměstnání, přerušení kariéry nebo práce na částečný úvazek. Celkový obrázek je ale zřejmý: ženy v EU obvykle vydělávají méně než muži.


Česko má v Evropě druhý nejvyšší rozdíl v odměňování


Mezi jednotlivými evropskými zeměmi se rozdíly v odměňování značně liší a v roce 2018 byly nejvyšší v Estonsku (22,7 %), Německu (20,9 %), Česku (20,1 %), Rakousku (19,6 %) a na Slovensku (19,4 %). Nejnižší čísla vykazuje Rumunsko (3 %), Lucembursko (4,6 %), Itálie (5 %), Belgie (6%), Slovinsko (8,7 %) a Polsko (8,8 %).


Rovné příležitosti v odměňování upravuje unijní směrnice, ale Evropský parlament opakovaně žádal o její revizi a další opatření. Evropská komise 5. března 2020 představila novou evropskou strategii pro rovnost žen a mužů s návrhy opatření i v oblasti transparentního odměňování.


Další informace o tom, co Parlament dělá pro rovnost žen a mužů


Proč existuje rozdíl v odměňování žen a mužů?


Výklad hrubých statistických čísel není přímočarý, protože menší rozdíly v odměňování v konkrétní zemi nutně v reálu neznamenají větší rovnost žen a mužů. V některých zemích s nízkým rozdílem je celkově zaměstnáno méně žen. Velké rozdíly se zase často týkají vysokého podílu žen pracujících na částečný úvazek nebo jejich koncentrace v hůře placených povoláních.


V průměru odvádějí ženy více hodin neplacené práce jako je péče o děti nebo práce v domácnosti a muži více hodin placené práce. Pouze 8,3 % mužů v EU pracuje na částečný úvazek, zatímco v případě žen je to téměř třetina žen (29,9 %). Dohromady mají ženy více pracovních hodin týdně než muži.


Celkově tedy ženy dostávají za hodinu své práce menší odměnu, vykazují méně hodin placené práce a ve srovnání s muži jich je také zaměstnáno méně. Všechny tyto faktory dohromady jsou odpovědné za téměř 40 % rozdílu mezi celkovými výdělky mužů a žen (v roce 2014).


U žen je také mnohem větší pravděpodobnost, že přeruší kariéru a jejich profesní dráha je mnohdy ovlivněna péčí o rodinu.

Muži dominují lukrativním odvětvím


Nejvýznamnější důvod nižších platů žen (přibližně 30 % celkového rozdílu v odměňování) se odvíjí od toho, že častěji pracují v relativně málo placených odvětvích, jako je péče, prodej nebo vzdělávání. Naopak v lépe placených zaměstnáních v oblasti vědy, technologií či inženýrství je podíl mužů velmi vysoký (více než 80 %).


Žen je také notoricky málo na vedoucích pozicích: Méně než 6,9 % výkonných ředitelů podniků jsou ženy. Z údajů Eurostatu dále vyplývá, že ženy ve vedoucích funkcích jsou platově nejvíce znevýhodněny: vydělávají na hodinu o 23 % méně než manažeři z řad mužů.

Krom výše zmíněných faktorů bohužel ženy mnohdy čelí i čisté diskriminaci na pracovišti, jako je to, že jsou placeny méně než jejich kolegové pracující v rámci stejných profesních kategorií nebo že se po návratu z mateřské dovolené dostávají do nižší platové třídy.

Vyrovnat odměňování přináší výhody celé společnosti

Rozdíly v odměňování žen a mužů se zvyšují s věkem. Rozdíl ve výši důchodů žen a mužů v roce 2017 činil přibližně 36 %. Zatímco při vstupu žen na trh práce je tento rozdíl poměrně nízký, v průběhu kariéry se spolu s narůstajícími požadavky rodinného života prohlubuje. Ženy proto disponují méně prostředky na spoření a investice a ve stáří jsou více ohroženy chudobou.


Vyrovnat odměňování není pouze otázkou elementární spravedlnosti, ale posílilo by i hospodářství, protože by ženy mohly více utrácet a investovat. Tím by se zvýšila daňová základna a ulevilo by se některé zatížení systémů sociálního zabezpečení. Ze studie vypracované pro Evropský parlament vyplývá, že snížení rozdílů v odměňování žen a mužů jeden procentní bod by vedlo ke zvýšení hrubého domácího produktu o 0,1 %.

Doporučení Parlamentu

Evropský parlament soustavně vyzývá k většímu úsilí v rovnosti žen a mužů a v pondělí 13. ledna 2020 o problému odměňování poslanci diskutovali na plenárním zasedání.


V návaznosti na to 30. ledna přijali usnesení. V něm vyzývají Evropskou komisi, aby navrhla závazná opatření týkající se rozdílu v odměňování žen a mužů a transparentnosti odměňování. Pravidla by měla platit jak pro veřejný, tak soukromý sektor.


V usnesení se požaduje:
• Jasné cíle pro členské státy, pokud jde o snížení rozdílů v odměňování žen a mužů v příštích pěti letech (prostřednictvím aktualizovaného akčního plánu pro rozdíly v odměňování žen a mužů).


• Investice do předškolního vzdělávání a péče.


• Investice do pracovních podmínek vstřícných k rodině s cílem zajistit rovné zastoupení žen na trhu práce.


• Odpovídající ochranu starších žen, jako jsou úvěry na péči, přiměřené minimální důchody a vdovecké důchody.


• Podpora odborné přípravy a celoživotního vzdělávání pro ženy, zejména větší podpora podnikání a oborů přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a digitálního vzdělávání dívek od raného věku.


Očekává se, že Evropská komise navrhne novou strategii EU pro rovnost žen a mužů v březnu 2020.


Podívejte se na video, jak proti platové nerovnosti brojí Evropský parlament.