Rozdíly v odměňování žen a mužů: definice a příčiny 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

©Shutterstock.com/Delpixel  

Pracující ženy vydělávají v EU v průměru o 14 % za hodinu méně než muži. Přečtěte si, jak se tento rozdíl v odměňování vypočítává a co k němu vede.

Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila již zakládající smlouva Evropských společenství v roce 1957. Realita je po více než půl století taková, že rozdíl v odměňování žen a mužů stále přetrvává, přičemž za posledních deset let bylo dosaženo pouze nepatrného zlepšení.

Jak se porovnává odměňování žen a mužů?


Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku žen a mužů. Vypočítává se podle hrubého platu zaměstnance před odpočtem daní z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení. Do výpočtů jsou zahrnuty pouze mzdy u zaměstnavatelů s deseti nebo více zaměstnanci. Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU byl v roce 2019 14,1 %.

Rozdíly v odměňování žen a mužů odráží více faktorů, než zohledňuje průměrná hrubá mzda. Jsou mezi nimi vzdělání, odpracované hodiny, druh zaměstnání, přerušení kariéry nebo práce na částečný úvazek. Celkový obrázek je ale zřejmý: ženy v EU obvykle vydělávají méně než muži.

Česko má v Evropě pátý nejvyšší rozdíl v odměňování


Mezi jednotlivými evropskými zeměmi se rozdíly v odměňování značně liší a v roce 2019 byly nejvyšší v Estonsku (21,7 %), Lotyšsku (21,2 %), Rakousku (19,9 %), Německu (19,2 %), Česku (18,9 %), na Slovensku (18,4 %) a v Maďarsku (18,2 %). Nejnižší čísla vykazovalo v roce 2019 Lucembursko (1,3 %), Rumunsko (3,3 %), Itálie (4,7 %), Belgie (5,8 %), Slovinsko (7,9 %) a Polsko (8,5 %).

Výklad hrubých statistických čísel není přímočarý, protože menší rozdíly v odměňování v konkrétní zemi nutně v reálu neznamenají větší rovnost žen a mužů. V některých zemích s nízkým rozdílem je celkově zaměstnáno méně žen. Velké rozdíly se zase často týkají vysokého podílu žen pracujících na částečný úvazek nebo jejich koncentrace v hůře placených povoláních. Obecně ale můžeme identifikovat některé strukturální příčiny rozdílů v odměňování žen a mužů. 

Příčiny rozdílu v odměňování žen a mužů


V průměru odvádějí ženy více hodin neplacené práce, jako je péče o děti nebo práce v domácnosti. Tento rozdíl mezi muži a ženami v neplacené pracovní době můžeme najít ve všech zemích EU, ačkoliv se pohybuje od 6 do 8 hodin týdně v severských zemích až po více než 15 hodin v Itálii, Chorvatsku, Slovinsku, Rakousku, na Maltě, v Řecku a na Kypru (podle údajů z roku 2015).

Kvůli tomu zbývá méně času na placenou práci. Na základě údajů z roku 2018, téměř třetina žen pracuje pracuje na částečný úvazek, zatímco v případě muží je to jen 8 %. Pokud však spočítáme odpracované placené i neplacené hodiny dohromady, ženy mají více pracovních hodin týdně než muži.

U žen je také mnohem větší pravděpodobnost, že přeruší kariéru a jejich profesní dráha je mnohdy ovlivněna péčí o rodinu.

Muži dominují lukrativním odvětvím


Nejvýznamnější důvod nižších platů žen (přibližně 30 % celkového rozdílu v odměňování) se odvíjí od toho, že častěji pracují v relativně málo placených odvětvích, jako je péče, prodej nebo vzdělávání. Naopak v lépe placených zaměstnáních v oblasti vědy, technologií či inženýrství je podíl mužů velmi vysoký (více než 80 %).

Žen je také notoricky málo na vedoucích pozicích: Méně než 10 % výkonných ředitelů podniků jsou ženy. Pokud se podíváme na rozdíly v různých pracovních pozicích, zjistíme, že ženy ve vedoucích funkcích jsou platově nejvíce znevýhodněny: vydělávají na hodinu o 23 % méně než manažeři z řad mužů.

Krom výše zmíněných faktorů bohužel ženy mnohdy čelí diskriminaci také přímo na pracovišti. Některé jsou placeny méně než jejich kolegové se stejnou kvalifikací pracující za stejných podmínek v rámci stejných profesních kategorií nebo se po návratu z mateřské dovolené dostávají do nižší platové třídy.

Celkově tedy ženy dostávají za hodinu své práce menší odměnu, vykazují více hodin neplacené práce a ve srovnání s muži mají větší pravděpodobnost nezaměstnanosti. Všechny tyto faktory dohromady jsou odpovědné za téměř 37% rozdíl mezi celkovými výdělky mužů a žen (v roce 2018).

Vyrovnat odměňování přináší výhody celé společnosti


Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů přináší nejen větší rovnost pohlaví, ale zároveň pomáhá snižovat chudobu a podporovat hospodářství.

Rozdíly v odměňování žen a mužů se zvyšují s věkem. Rozdíl ve výši důchodů žen a mužů v EU v roce 2019 činil přibližně 29 %. Zatímco při vstupu žen na trh práce je tento rozdíl poměrně nízký, v průběhu kariéry se spolu s narůstajícími požadavky rodinného života prohlubuje. Ženy proto disponují méně prostředky na spoření a investice a ve stáří jsou více ohroženy chudobou.

Vyrovnat odměňování není pouze otázkou elementární spravedlnosti, ale posílilo by i hospodářství, protože by ženy mohly více utrácet a investovat. Tím by se zvýšila daňová základna a ulevilo by se některé zatížení systémů sociálního zabezpečení. Hodnocení ukazují, že snížení rozdílů v odměňování žen a mužů jeden procentní bod by vedlo ke zvýšení hrubého domácího produktu o 0,1 %.

Doporučení Parlamentu


21. ledna 2021 přijali poslanci usnesení o strategii EU pro rovnost žen a mužů. Vyzývají Komisi, aby vypracovala ambiciózní nový akční plán pro řešení rozdílů v odměňování žen a mužů, který by měl stanovit jasné cíle pro členské státy na dalších pět let.

Parlament se navíc zasazuje o to, aby ženy a dívky měly snazší přístup ke studiu a práci v odvětvích, v nichž dominují muži. V sektorech, v nichž převažují ženy, by podle poslanců měla existovat možnost flexibilního uspořádání pracovní doby a situace by se měla zlepšit i v otázce mezd a pracovních podmínek.

Zjistěte více o tom, jak Parlament bojuje proti rozdílům v odměňování žen a mužů a jak prosazuje rovnost pohlaví.