Poslanci dali zelenou plánům budoucí správy ekonomických záležitostí 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Členové eurozóny již nebudou moci jednoduše ignorovat výzvy Komise k nápravě rozpočtových politik. Legislativa týkající se správy ekonomických záležitostí, o které Evropský parlament hlasoval ve středu na svém plenárním zasedání, by také měla zajistit rychlejší řešení případné ekonomické nerovnováhy, zvýšit celkovou transparentnost a odpovědnost a zlepšit kvalitu a přesnost sestavování statistických údajů, aby byly spolehlivější a přesnější.

Jak se očekávalo, hlasování v plénu bylo těsné - frakce levého středu se zdržely hlasování nebo hlasovaly proti některým částem dohody z obavy, že balíček je příliš zaměřen na stranu rozpočtu, a to na úkor růstu a zaměstnanosti. Část balíčku týkající se makroekonomické nerovnováhy byla schválena valnou většinou, neboť frakce levého středu se domnívaly, že bylo dosaženo přiměřené rovnováhy mezi sociálními a finančními závazky.


Prezident ECB Jean-Claude Trichet poblahopřál vyjednavačům Evropského parlamentu už před týdnem k tomu, že odolávají snahám o rozmělnění balíčku: "Pokud porovnám dohodu s původním zněním, došlo k podstatnému zlepšení, za což musím Parlamentu vzdát hold."


Podrobnější informace o dohodě jsou k dispozici ve zvlášť zveřejněných otázkách a odpovědích.


Méně handlování, větší zodpovědnost

Hlasování přišlo dva týdny poté, co některé členské státy v čele s Francií slevily z požadavku, že varování by vyžadovala schválení Radou. Poslanci se obávali, že by tento požadavek mohl vést k zákulisním jednáním.


Místo toho budou vlády zemí eurozóny muset dosáhnout většiny hlasů k tomu, aby mohly již vydané varování blokovat. Vlády se také nemohou rozhodnout, že nebudou reagovat, neboť varování bude v každém případě vydáno pokud nedojde k hlasování do deseti dnů po jeho oznámení Komisí. V případě, že vláda bude hlasovat o zamítnutí varování, bude svůj postoj muset vysvětlit Evropskému parlamentu na veřejném slyšení.


Veřejná slyšení a makroekonomický dohled

Parlament rovněž získal právo pozvat ministry financí ze zemí, které obdržely varování, na slyšení. Členské státy s tímto opatřením dlouho nechtěly souhlasit.


Poslanci také vyjednali, že Komise nebude při šetření zdrojů makroekonomické nestability sledovat pouze země s obchodním deficitem, ale i ty, s přebytkem obchodní bilance. Členské státy původně trvaly na tom, že budou vyšetřovány pouze země se zápornou obchodní bilancí. Podle dohodnutých pravidel bude muset Komise zvážit možnost, že země jako Německo či Nizozemsko jsou příčinou nestability a také po nich požadovat reformy.


Další změny

Tlak poslanců Evropského parlamentu přinesl také další vylepšení. 


Mezi ty nejdůleřitější patří napčíklad:


  • zavedení "evropského semestru" (roční hodnocení rozpočtů jednotlivých států za účelem koordinace ekonomických politik) v právních textech, čímž se zvýší právní význam tohoto postupu

  • vytvoření právního rámce pro dozor nad národními programy reforem

  • zvýšení pravomocí pro Komisi, díky zvýšení množství jí poskytovaných informací, oproti původnímu předpokladu a monitorovací mise do členských států.

  • nová pokuta (0,2% HDP) za podvodné statistiky týkající se údajů o schodku a dluhu

  • trest formou úročených vkladů (0,1% HDP) v případě, že členský stát eurozóny nebude jednat podle doporučení k nápravě makroekonomické nerovnováhy

  • zvýšení nezávislosti statistických úřadů a standardy pro sestavování statistik

  • zachování sociálního dialogu a mzdových vyjednávání


Souvislosti: balíček v kostce

Za prvé, "six-pack" dává větší pravomoci Paktu stability a růstu (SGP) pro lepší a včasnější správu úrovně dluhů a deficitů.


Za druhé, nová legistlativa inovuje tím, že nutí tvůrce politik jednat rychle a obnovit zdraví ekonomik, které jsou ohroženy makroekonomickými nerovnováhami, jako jsou cenové bubliny realitního trhu či ztráta konkurenceschopnosti. Obou těchto cílů má být dosaženo pomocí preventivních opatření, mezi které patří především varování a také opatření k nápravě ve formě sankcí.


Za třetí, cílem těchto pravidel je zajistit, aby statistické údaje, potřebné pro rozpočtové politiky a sledování rozpočtu, byly přesnější, mimo jiné díky tomu, že budou shromážděny více nezávisle.


Kromě těchto tří klíčových cílů je "six-pack" na naléhání poslanců Evropského parlamentu navržen tak, aby došlo ke zlepšení transparentnosti a odpovědnosti na všech úrovních a zvýšení pravomocí Komise.