EP: Občanství EU nesmí být na prodej za žádnou cenu 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Žádný členský stát EU by neměl nabízet občanství za peníze, tvrdí poslanci - ©European Union 2014 - European Parliament  

K občanství EU by neměla být připojena žádná "cenovka", uvedl Evropský parlament ve čtvrtek schváleném usnesení. Poslanci jsou znepokojeni programy, které zavedly některé členské státy, zejména Malta, a jejichž důsledkem je prodej národního, a tedy i unijního, občanství. Parlament vyzývá Komisi, aby jednoznačně uvedla, zda tyto režimy dodržují literu a duch unijních smluv a pravidel týkajících se zákazu diskriminace.

 


Některé členské státy zavedly programy, které vedou "přímo či nepřímo" k "prodeji" občanství EU občanům třetích zemí, přestože mají všechny členské státy zodpovědně chránit společné hodnoty a výdobytky Unie. Ty jsou neocenitelné a nelze k nim připojit cenovku, uvádí se v usnesení, které Parlament schválil poměrem hlasů 560 (pro): 22 (proti): 44 (zdrželo se hlasování).


Přímý prodej občanství EU podle poslanců podrývá vzájemnou důvěru, na níž byla Unie vybudována.


Parlament zdůraznil, že práva plynoucí z občanství EU, například právo na svobodu pohybu a pobytu v rámci Unie, by se nikdy neměla stát obchodovatelnou komoditou. Občanství EU přepokládá určitý vztah k EU a závisí na vazbách každé osoby s EU a jejími členskými státy, nebo na osobních poutech s občany EU, uvádí se v textu.


Programy, které nabízejí občanství výměnou za investice, umožňují získání občanství EU jen nejbohatším státním příslušníkům třetích zemí bez zohlednění jiných kritérií, a vedou tak k diskriminaci, poznamenávají poslanci.


Malta: systém prodeje občanství musí být v souladu s hodnotami EU


Malta nedávno přijala kroky k zavedení systému přímého prodeje maltského občanství, z kterého automaticky vyplývá přímý prodej občanství EU bez požadavku na trvalý pobyt v zemi, uvádí se v usnesení.


Podle poslanců není také jasné, zda nová politika přinese užitek maltským občanům, například prostřednictvím výběru daní, neboť zahraniční investoři nebudou mít povinnost platit daně. Občanství nepřináší jen práva, ale plynou z něj také povinnosti, zdůrazňují poslanci.


Parlament vyzval Maltu, aby svůj současný systém udělování občanství uvedla do souladu s hodnotami EU. Tato výzva se vztahuje také na další členské státy, které zavedly vnitrostátní systémy umožňující přímý či nepřímý prodej občanství EU státním příslušníkům třetích zemí.


Soulad systémů udělování občanství s pravidly EU


Parlament vyzval Evropskou komisi coby strážkyni smluv, aby jasně uvedla, zda jsou tyto programy v souladu s literou a duchem smluv a Schengenským hraničním kodexem, jakož i předpisy EU týkajícími se zákazu diskriminace. Komise by podle poslanců měla vydat doporučení, která zabrání tomu, aby tyto programy oslabily důvěru, na které EU stojí, jakož i pokyny k přístupu k občanství EU prostřednictvím vnitrostátních systémů.

 


 

Postup: Nelegislativní usnesení