Oběhové hospodářství: poslanci žádají systémovou změnu řešení nedostatku zdrojů  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Computer equipment recycling centre ©BELGAIMAGE/SCIENCE  

EU musí využívat své přírodní zdroje efektivněji, uvedli poslanci v dnes schváleném usnesení. Zvýšení produktivity zdrojů o 30 % do roku 2030 by přispělo k růstu HDP o 1 % a vytvořilo by dva miliony udržitelných pracovních míst. K tomu je však potřeba stanovit závazné cíle pro snižování odpadu, revidovat předpisy o ekodesignu a přijmout opatření na oddělení růstu od využívání přírodních zdrojů, tvrdí poslanci a požadují, aby Komise do konce roku předložila příslušné legislativní návrhy.

“Čelíme změně paradigmatu, systémové změně, ale zároveň obrovské, skryté obchodní příležitosti. Tu lze vytvořit jen tehdy, když pomůžeme vzniku nového obchodního ekosystému," uvedla zpravodajka EP Sirpa Pietikäinen (ELS, FI) poté, co plénum Parlamentu schválilo její usnesení poměrem hlasů 394(pro): 197 (proti): 82 (zdrželo se hlasování).


"Aby se tak stalo, je zapotřebí legislativní, informativní, ekonomická činnost a spolupráce. Zaprvé, potřebujeme soubor indikátorů a cílů. Potřebujeme revizi stávajících právních předpisů, která není s to vzít v úvahu hodnotu ekosystémových služeb. Potřebujeme rozšířit působnost směrnice o ekodesignu, obnovení směrnice o odpadech a zvláště se zaměřit na některé oblasti, jako jsou například udržitelné budovy," dodala.


Usnesení navazuje na sdělení Komise o oběhovém hospodářství ze dne 3. července 2015, předložená společně s legislativním návrhem o odpadu. Ten byl Komisí stažen několik měsíců dříve.


Směrem k nulovému odpadu


Nové závazné cíle v oblasti odpadu by mohly vést k vytvoření 180 000 pracovních míst, odvolávají se poslanci na analýzu Komise a vyzývají ji, aby do konce roku 2015 předložila nový legislativní návrh, jehož součástí by byly tyto závazné cíle, jakož i návrhy pro postupné snížení objemu všech druhů skládkovaného odpadu.


Poslanci také Komisi vyzvali, aby v členských státech podporovala přijetí úmluv, na základě kterých by odvětví maloobchodního prodeje potravin rozdělovalo neprodané zboží dobročinným organizacím.


Ekodesign: trvanlivější výrobky a eliminace plánovaného zastarávání


Poslanci vyzývají Komisi, aby v produktové politice prosazovala přístup vycházející z celého životního cyklu výrobků a předložila za tímto účelem ambiciózní pracovní program. Jeho součástí by měl být návrh revize směrnice o ekodesignu, který by měl být dle poslanců předložen do konce roku 2016 s cílem rozšířit rozsah požadavků na všechny hlavní skupiny výrobků. Poslanci rovněž Komisi žádají o stanovení požadavků týkajících se životnosti, opravitelnosti, možnosti opětovného použití a recyklace, jakož i vypracování návrhu opatření proti plánovanému zastarávání.


Systémová změna pro oddělení růstu od využívání zdrojů


Řešení nedostatku zdrojů vyžaduje omezení těžby a využívání zdrojů a naprosté oddělení růstu od využívání přírodních zdrojů, uvádí se v textu usnesení. Za účelem dosažení udržitelnosti využívání zdrojů EU do roku 2050 musí EU dle poslanců snížit spotřebu zdrojů, zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a postupně ukončit používání toxických látek.


Ukazatele účinnosti využívání zdrojů, měřící spotřebu zdrojů, včetně dovozu a vývozu na úrovni EU, a jejich využívání by měly být od roku 2018 právně závazné, žádají poslanci. Vyzývají také ke stanovení celounijního cíle zvýšit do roku 2030 účinnost využívání zdrojů na úrovni EU o 30 % oproti roku 2014, jakož i ke stanovení individuálních cílů pro jednotlivé členské státy.


Souvislosti


Globální ekonomika používá k zajištění celosvětové produkce a odstranění odpadů zdroje odpovídající hodnotě 1,5 planety a odhaduje se, že do 30. let 21. století tato hodnota dosáhne ekvivalentu zdrojů dvou planet. Evropa je závislejší na dovozu zdrojů více než kterýkoli jiný region světa a v poměrně krátké době bude mnoho zdrojů vyčerpáno.

 

Odhaduje se, že optimalizace využívání zdrojů by mohla přinést úspory v hodnotě 600 miliard EUR ročně, tj. 8 % ročního obratu, a zároveň snížit celkové roční emise skleníkových plynů o 2–4 %. Zvýší-li se produktivita zdrojů do roku 2030 o 30 %, HDP by se mohl zvýšit o téměř 1 % a mohly by vzniknout 2 miliony nových udržitelných pracovních míst, uvádí se v textu usnesení.

 

 

Postup: Nelegislativní usnesení

Facts 
  • Zvýšení produktivity zdrojů do roku 2030 o 30 % by mohlo přinést zvýšení HDP o téměř 1 % a vytvořit 2 miliony nových udržitelných pracovních míst.  
  • Globální ekonomika používá k zajištění celosvětové produkce a odstranění odpadů zdroje odpovídající hodnotě 1,5 planety.  
  • Evropa je závislejší na dovozu zdrojů více než kterýkoli jiný region světa.