Evropský parlament podpořil směrnici EU o užívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

©AP Images/European Union - EP  

Ve čtvrtek byla poslanci Evropského parlamentu schválena nová směrnice upravující používání jmenné evidence cestujících (PNR) v rámci EU za účelem předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tato směrnice zaváže letecké společnosti předávat vnitrostátním orgánům data cestujících u všech letů ze třetích zemí do EU a naopak.

"Přijali jsme významný nástroj pro boj proti teroristům a překupníkům. Sběrem, sdílením a analýzou PNR údajů dokáží naše zpravodajské služby detekovat vzory podezřelého chování, které mají být sledovány. PNR není stříbrná kulka, na příkladech zemí, které mají národní PNR systémy, lze vidět jejich vysokou efektivitu," řekl parlamentní zpravodaj tohoto návrhu Timothy Kirkhope (ECR, UK).


"Objevovaly se pochopitelné obavy týkající se sběru a uchovávání dat cestujících, ale věřím, že tato směrnice zavádí datové záruky, jakož i jistotu, že je přiměřená rizikům, kterým čelíme. Vlády členských států EU musí nyní zaručit provádění této směrnice," dodal Kirkhope.


Text byl schválen 461 hlasy, 179 poslanců bylo proti a 9 poslanců se zdrželo hlasování.


Členské státy budou muset zřídit "Informační jednotku o cestujících" (PIUs) za účelem správy údajů jmenné evidence cestujících, jejichž data v tuto chvíli shromažďují letecké společnosti. Informace budou muset být uchovávány po dobu pěti let, ale po šesti měsících budou data "maskována", tedy zbavena prvků, jako jsou jméno, adresa a kontaktní údaje, které by mohly vést k identifikaci jednotlivců. PIUs bude zodpovědná za shromažďování, ukládání a zpracování údajů jmenné evidence cestujících, za jejich poskytování příslušným orgánům a za výměnu informací o cestujících s ostatními členskými státy EU a s Europolem. Směrnice uvádí, že tyto převody budou realizovány pouze "případ od případu" a výhradně pro konkrétní účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti.


Tato směrnice se vztahuje na lety mimo EU, ale členské státy by opatření také mohly rozšířit na vnitrounijní lety (tj. ze země EU do jedné nebo více zemí EU) za předpokladu, že tento záměr oznámí Evropské komisi. Členské země EU mohou také rozhodnout o shromažďování a zpracovávání PNR od cestovních kanceláří a poskytovatelů letenek.

Opatření na ochranu údajů

  • Národní PIUs bude muset jmenovat inspektora ochrany údajů odpovědného za sledování zpracování údajů jmenné evidence cestujících a provádění souvisejících ochranných záruk.
  • Přístup k úplnému souboru dat PNR, který umožňuje uživatelům okamžitě určit subjekt údajů, by měl být poskytnut pouze za velice přísných a omezených podmínek po počátečním období uchovávání.
  • Je třeba vést protokol či dokumentaci o veškerém zpracování údajů jmenné evidence cestujících.
  • Platí zákaz zpracování osobních údajů odhalujících rasu nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život nebo sexuální orientaci.

Přezkum

Evropská komise bude muset provést revizi směrnice o PNR v EU dva roky po jejím převedení do vnitrostátních právních předpisů. Tato revize bude věnovat zvláštní pozornost dodržování norem pro ochranu osobních údajů, nezbytnosti a přiměřenosti sběru a zpracování PNR údajů pro každý z uvedených účelů, délce doby uchovávání dat, a také efektivitě sdílení dat mezi členské státy.

Další kroky

Po schválení Parlamentu musí být návrh nyní formálně schválen Radou. Po zveřejnění v Úředním věstníku EU, budou mít členské státy dva roky na jeho převedení do svých vnitrostátních právních předpisů.Postup: Spolurozhodování, odhlasováno v prvním čtení