Prevence terorismu: opatření proti zahraničním bojovníkům a osamělým vlkům 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

S cílem bránit se proti hrozbě, kterou představují takzvaní zahraniční bojovníci - Evropané kteří cestují do oblastí konfliktů kvůli teroristickému výcviku -

a také osamělí vlci, kteří plánují teroristické útoky na vlastní pěst, schválil Evropský parlament ve čtvrtek 16. února novou protiteroristickou legislativu.

Nová směrnice o boji proti terorismu aktualizuje stávající rámcová pravidla Unie týkající se teroristických trestných činů a rozšiřuje jejich působnost tak, aby umožnily členským státům reagovat na nové hrozby.

„Teroristy musíme zastavit dříve, než spáchají útok, a ne vyjadřovat lítost nad tím, že k útoku došlo,“ komentovala zpravodajka nových pravidel, poslankyně Monika Hohlmeier (EPP, DE). „Podařilo se nám dosáhnout rovnováhy mezi posílením bezpečnosti a přísným dodržováním základních práv, protože samotná bezpečnost bez práv nemá smysl,“ dodala.

Legislativní změny, na kterých se poslanci neformálně dohodli s členskými státy EU (Radou) ještě v listopadu 2016, Parlament schválil poměrem hlasů 498 (pro): 114 (proti): 29 (zdrželo se hlasování).

Směrnice rozšiřuje výčet činů, které budou považovány za trestné:

 • Cestování do zahraničí za účelem připojení se k teroristické skupině a následný návrat do Unie se záměrem spáchat teroristický útok,
 • nábor za účelem páchání teroristických trestných činů,
 • výcvik a účast na výcviku za účelem páchání teroristických trestných činů,
 • pomoc při, účast na, podněcování k nebo pokus o provedení útoku,
 • veřejné podněcování k páchání terorismu nebo jeho glorifikace,
 • financování terorismu nebo teroristických skupin.Pomoc obětem teroristických útoků

Součástí nové právní úpravy jsou také ustanovení zaměřená na okamžité poskytnutí pomoci obětem teroristických útoků a jejich příbuzným. Členské státy budou například odpovědné za zajištění stálé dostupnosti podpůrných služeb, mimo jiné:

 • zajistit okamžitou lékařskou a psychologickou podporu obětem útoků,
 • pomoci rodinám lokalizovat místo hospitalizace jejich příbuzného po útoku,
 • poskytnout obětem z jiných členských států pomoc při návratu do vlasti,
 • poskytnout obětem poradenství v právních a finančních záležitostech týkajících se uplatnění nároku na škodu.

Další postup

Aby mohla nová směrnice vstoupit v platnost, je potřeba ještě formální souhlas Rady (ministrů) EU. Poté bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a členské státy budou mít následně osmnáct měsíců na převedení nových předpisů do svých vnitrostátních právních řádů.

Směrnice není automaticky závazná pro Spojené království a Irsko, které však mohou Evropské komisi oznámit záměr ji na svém území uplatňovat. Dánska se nová právní úprava netýká.

Souvislosti

Parlament ve čtvrtek schválil i pravidla zpřísňující kontroly na vnějších hranicích EU s cílem posílit vnitřní bezpečnost Unie.

Nová směrnice o boji proti terorismu, která nahradí v roce 2008 novelizované rámcové rozhodnutí Rady z roku 2002 (2002/475/SVV), reaguje na nejnovější vývoj a nové hrozby v oblasti terorismu, zejména fenomén zahraničních bojovníků a osamělých vlků. Zajistit by také měla soulad právních předpisů členských států s mezinárodními závazky a normami, například s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2178 a dodatkovým protokolem k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu.


Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení
Typ dokumentu: Směrnice
Twitter: #EU #Counterterrorism

Poznatek 
 • EU může podle nejnovější zprávy Evropského centra pro boj proti terorismu očekávat další útoky, o které se pokusí osamělí vlci a/nebo teroristické skupiny. 
 • Zpráva předpovídá, že v případě porážky nebo výrazného oslabení takzvaného Islámského státu v Sýrii a v Iráku se počet zahraničních bojovníků, kteří se pokusí vrátit do Evropy, výrazně zvýší.