Sdílet tuto stránku: 

  • uplatnění pravidel odměňování hostitelské země na vyslané pracovníky 
  • omezení vyslání na 12 měsíců s maximálně šestiměsíčním prodloužením 
  • lepší ochrana vyslaných pracovníků před podvody a zneužíváním 
Vyslaní pracovníci získají stejnou odměnu za stejnou práci a budou lépe chráněni před zneužíváním a podvody.©AP Images/European Union-EP  

Evropský parlament v úterý schválil konečné znění legislativy, která pracovníkům vyslaným do jiného členského státu EU přinese stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě.

Nová směrnice by měla zvýšit ochranu vysílaných pracovníků a zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž pro podniky na vnitřním trhu Unie. Poslanci její konečné znění, které je výsledkem dohody vyjednavačů EP a Rady (ministrů) EU, schválili poměrem hlasů 456 (pro): 147 (proti): 49 (zdrželo se hlasování).

Spravedlivější odměna

Na základě schváleného textu se budou obecná pravidla odměňování hostitelského členského státu vztahovat na pracovníky vyslané na jeho území z jiného členského státu. Kromě právních předpisů mohou členské státy rozhodnout, že se vůči pracovníkům vyslaným na jejich území budou vztahovat ustanovení velkých, regionálních nebo odvětvových kolektivních smluv, které se dosud týkaly pouze pracovníků ve stavebnictví.

Lepší podmínky

Náklady spojené s cestováním, stravováním a ubytováním vyslaných pracovníků by měli hradit zaměstnavatelé a zaměstnancům by neměly být strhávány z platů. Zaměstnavatelé také budou muset vyslaným pracovníkům zajistit důstojné ubytování v souladu s vnitrostátními předpisy.
 
Doba vyslání

Vyslání by nemělo trvat déle než dvanáct měsíců, s možným prodloužením o dalších šest měsíců. Na zaměstnance, který zůstane v daném státě po uplynutí této lhůty, se začnou vztahovat všechny předpisy hostitelské země týkající se pracovních podmínek.

Ochrana před podvodným vysláním

Členské státy by měly úzce spolupracovat ve snaze ochránit pracovníky před podvodným vysíláním. Podvodné vyslání může nastat například tehdy, jestliže se podnik s reálnou základnou a zaměstnanci v jistém státě zaregistruje jako tzv. schránková firma v jiné zemi EU a z důvodu úspory nákladů papírově vyšle své zaměstnance z dané země do svého členského státu.

Mezinárodní silniční doprava

Podmínky vysílání v odvětví silniční dopravy budou předmětem samostatné právní úpravy v rámci balíčku předpisů v oblasti mobility. Do jejího schválení a nabytí účinnosti se na řidiče budou vztahovat pravidla původní směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996.

Účinnost za dva roky

Text nové směrnice musí po Evropském parlamentu odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Členské státy budou mít následně dva roky na implementaci jejích ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů.

Prohlášení zpravodajek

"Toto je klíčové hlasování tohoto volebního období, které odráží sociální, hospodářskou a politickou realitu v Evropské unii. Nastavuje jasný kurz směrem k sociálnější Evropě se spravedlivější hospodářskou soutěží mezi podniky a lepšími právy pracujících. Evropský parlament hlasováním pro tuto dohodu poskytl pracovníkům větší práva a společnostem zajistil nezbytnou ochranu, "uvedla zpravodajka Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR)

"Evropa se rozhodla pro stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. A to je obrovský úspěch. Kolegové mohou být opět kolegy a ne konkurenty. Jde o důležitý krok směrem k vytvoření sociální Evropy, která chrání pracovníky a brání společnostem pouštět se do soupeření o co nejnižší míru ochrany či odměny, Evropy, která nešetří za každou cenu, ale stará se o  obyčejné pracující lidi," uvedla zpravodajka Agnes Jongerius (S&D, NL).

Souvislosti

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který na základě pokynu zaměstnavatele vycestuje do jiného členského státu, aby tam dočasně poskytoval služby své společnosti. V roce 2016 bylo v rámci EU vyslaných do jiného členského státu 2,3 milionu pracovníků. Počet vyslaných pracovníků vzrostl mezi lety 2010 a 2016 o 69%.