Jak se ověřují pověřovací listiny nově zvolených poslanců?  

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Osvědčení o zvolení nových poslanců se kontrolují za účelem ověření, zda nevykonávají funkci, která je neslučitelná s funkcí poslance Evropského parlamentu. Neslučitelnými s výkonem mandátu poslance EP jsou například funkce ve vládě či v parlamentu členského státu EU, v Evropské komisi, v rámci Soudního dvoru EU či EÚD, ve správní radě Evropské centrální banky a v Evropské investiční bance. Poslanci EP rovněž nemohou pracovat jako úředníci orgánů nebo institucí EU zřízených na základě Smluv o EU za účelem správy finančních prostředků Unie.


Po oficiálním vyhlášení konečných výsledků voleb členské státy oznámí Evropskému parlamentu jména všech zvolených poslanců. Předseda EP následně požádá příslušné orgány členských států, aby přijaly nezbytná opatření k zabránění jakékoliv neslučitelnosti s funkcí.


Před nástupem do funkce musí zvolení poslanci EP písemně prohlásit, že nezastávají žádnou funkci neslučitelnou s funkcí poslance EP. Toto prohlášení je třeba učinit nejpozději do šesti dnů před ustavujícím zasedáním Parlamentu.


Pověřovací listiny nových poslanců Evropského parlamentu následně kontroluje Výbor EP pro právní záležitosti, který vypracuje rozhodnutí na základě informací poskytnutých členskými státy. Rozhodnutí se pak předá předsedovi EP, který o něm během následujícího zasedání informuje plénum. Kromě kontroly pověřovacích listin rozhoduje Parlament i o jakýchkoli sporech s ohledem na akt o volbě členů EP ze dne 20. září 1976 s výjimkou těch, které jsou založeny na vnitrostátních volebních zákonech.


Pokud se zjistí, že poslanec vykonává funkci neslučitelnou s výkonem funkce poslance EP, Parlament „oznámí uvolnění mandátu".

.