Poslanci požadují urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • první mezinárodní nástroj s právně závaznými normami proti násilí na základě pohlaví 
  • zařazení násilí na ženách mezi trestné činy vymezené na úrovni EU 
  • jedna ze tří žen v EU se stala obětí fyzického nebo sexuálního násilí 

Evropský parlament ve čtvrtek opět vyzval členské státy k urychlené ratifikaci Istanbulské úmluvy, jejímž cílem je boj proti násilí na ženách.

Poslanci v nelegislativním usnesení, které plénum schválilo poměrem hlasů 500 (pro): 91 (proti): 50 (zdrželo se hlasování), vyzvali Radu (ministrů), aby ze strany EU urychleně dokončila ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí - známou také pod názvem Istanbulská úmluva. Parlament zároveň požádal sedm členských států, které úmluvu podepsaly, ale neratifikovaly, aby tak učinily co nejdříve.


Poslanci odsoudili útoky a kampaně proti Istanbulské úmluvě, které jsou založeny na záměrně zkresleném výkladu a nepravdivé prezentaci jejího obsahu veřejnosti.


Parlament požádal Evropskou komisi, aby boj proti genderově motivovanému násilí zařadila jako prioritu do budoucí evropské strategie pro rovnost pohlaví. Vyzval ji také k předložení návrhu právního aktu, který by se zabýval všemi formami násilí na základě pohlaví včetně online obtěžování a kybernetického násilí, a na zařazení násilí na ženách do seznamu trestných činů vymezených na úrovni EU.


Usnesení vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provádění a uplatňování Úmluvy a přidělily odpovídající finanční a lidské zdroje na prevenci a boj proti genderově motivovanému násilí. Obzvláště důležitá je důkladná odborná příprava osob, které se zabývají problematikou násilí na ženách, například soudců, lékařů či policistů, dodává schválený text.


Parlament také znovu potvrdil své kladné stanovisko k vyčlenění částky 193,6 milionu eur, která by se v letech 2021-2027 měla v rámci programu Práva a hodnoty využít na opatření pro prevenci a boj proti všem formám násilí na základě pohlaví.


Souvislosti

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známá také jako Istanbulská úmluva, je prvním mezinárodním nástrojem svého druhu. Úmluva přináší komplexní rámec opatření a právně závazných standardů zaměřených na prevenci genderově motivovaného násilí, podporu obětí a potrestání pachatelů. Rada Evropy ji přijala v roce 2011, v platnost vstoupila v roce 2014.


Přestože Evropská unie úmluvu podepsala 13. června 2017, sedm členských států ji dosud neratifikovalo. Kromě České republiky jsou to Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Velká Británie.


Podle průzkumu Agentury EU pro základní práva z roku 2014 se třetina žen v Evropě od svých 15 let stala alespoň jednou obětí fyzického nebo sexuálního násilí. Až 55 % žen se setkalo s jednou nebo více formami sexuálního obtěžování, 11 % žen zažilo kybernetické obtěžování, jedna z dvaceti žen byla znásilněna.


Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení