Covid-19: Mobilizace fondů EU na zmírnění dopadů krize 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • maximální flexibilita v oblasti přesměrování nevyčerpaných strukturálních fondů EU 
  • zajištění pokračování dodávek potravinové pomoci nejchudším lidem 
  • mimořádná podpora pro zemědělce, rybáře a akvakulturní chovatele 
Poslanci hlasovali na dálku kvůli koronavirové krizi  

Evropský parlament v pátek přijal nová opatření, která umožní okamžité uvolnění dalších prostředků EU na boj proti pandemii covid-19 a jejím následkům.

Poslanci v pátek ve zkráceném legislativním jednání, prostřednictvím tzv. postupu pro naléhavé případy, schválili trojici nařízení, které jakou součást Investiční iniciativy v reakci na koronavirus Plus (CRII+) předložila dne 2. dubna Evropská komise.

Součástí schváleného balíčku jsou opatření zaměřená na maximální flexibilitu při využívání strukturálních a investičních fondů EU, zajištění pokračování potravinové a materiální pomoci i během pandemie a zmírnění dopadů krize na sektor rybolovu a akvakultury.

Flexibilnější využívání strukturálních a investičních fondů EU. Přijaté nařízení umožní členským státům přesun prostředků EU mezi třemi hlavními fondy politiky soudržnosti: Evropským fondem regionálního rozvoje, Evropským sociálním fondem a Kohezním fondem. Mimořádná flexibilita by se měla vztahovat i na přesun financí mezi různými kategoriemi regionů a konkrétními prioritními oblastmi.

Operační programy politiky soudržnosti související s pandemií covid-19 bude možné během účetního roku, tedy od 1. července 2020 do 30. června 2021, financovat na 100 % z prostředků Evropské unie. Nová právní úprava zároveň zjednodušuje postup schvalování programů s cílem urychlit jejich implementaci. Ulehčuje také využívání finančních nástrojů a zjednodušuje audity.

Nařízení zároveň poskytne farmářům přístup k půjčkám a zárukám na podporu provozních nákladů až do výše 200 tisíc eur za zvýhodněných podmínek. Nová právní úprava, kterou poslanci schválili poměrem hlasů 689 (pro): 6 (proti): 1 (zdrželo se hlasování), zároveň uvolní nevyužité prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na opatření proti nemoci covid-19.

Pokračování potravinové a materiální pomoci během pandemie. Přijatá opatření zajistí fungování Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) i v době šířícího se koronaviru a související krize. Umožní využití prostředků fondu FEAD na nákup ochranných pomůcek, dočasně také zvýší spolufinancování programu ze strany EU na 100 % a zjednoduší kontrolní procesy a audity během trvání pandemie.

Schválené změny, které jsou výsledkem neformální dohody poslanců se zástupci Rady (ministrů) EU, umožní poskytování podpory novými způsoby, například pomocí elektronických či papírových poukázek, aby se minimalizovalo riziko kontaminace a zajistila se možnost pomoci nejzranitelnějším osobám.

Nařízení, které poslanci schválili poměrem hlasů 686 (pro): 7 (proti): 3 (zdrželo se hlasování), by mělo přispět k ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatelstva před následky pandemie a nadále zajistit poskytování potravinové a základní materiální pomoci tak, aby byla respektována pravidla osobní ochrany i potřeba omezení vzájemného kontaktu lidí.

Zmírnění dopadů pandemie covid-19 na sektor rybolovu a akvakultury. Součástí opatření je podpora pro rybáře, kteří byli nuceni dočasně přerušit svou činnost, finanční pomoc akvakulturním chovatelům při pozastavení anebo snížení produkce, podpora organizacím pěstitelů prostřednictvím dočasného uskladnění jejich produktů, stejně jako flexibilnější přesouvání prostředků z národních operačních programů.

Text schválený poměrem hlasů 671 (pro): 10 (proti): 15 (zdrželo se hlasování) přináší i další změny, na kterých se poslanci dopředu dohodli se zástupci Rady (ministrů) EU. Umožní například podporu nových rybářů, včetně rybářů lovících bez lodě z břehu, upraví ustanovení týkající se nejvzdálenějších regionů a přinese rozpočtovou flexibilitu na pomoc zemím, které už vyčerpaly jim přidělené prostředky.

Další postup

Parlamentem schválená nařízení musí ještě formálně odsouhlasit Rada (ministrů) EU. Legislativní změny následně vstoupí v platnost po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), postup pro naléhavé případy

Typ dokumentů: Nařízení (3x)