Parlament požaduje právně závazný mechanismus pro ochranu hodnot EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • EP vyjadřuje odhodlání bránit demokracii, právní stát a základní práva ve všech členských státech 
  • EU „nemá struktury“ k řešení situace, kdy se některý členský stát začne odklánět od hodnot, na kterých je Unie založena 
  • Návrh Parlamentu počítá s preventivními i nápravnými opatřeními 
Poslanci od Komise očekávají, že zareaguje na jejich komplexní návrh nového výročního monitorovacího mechanismu EU ©AdobeStock_Sergign  

EU by měla každoročně vydávat doporučení pro jednotlivé země. Pokud by nebyla splněna, měl by přijít ke slovu postup dle čl. 7 SEU, řízení o nesplnění povinnosti či rozpočtová podmíněnost

Ve středu přijal Parlament usnesení poměrem hlasů 521 (pro): 152 (proti): 21 (zdrželo se hlasování), ve kterém navrhuje, aby byl vytvořen mechanismus EU pro posílení a ochranu demokracie, právního státu a základních práv.


Je zapotřebí nový mechanismus

Poslanci ve zprávě vyjadřují znepokojení nad tím, že v některých členských státech sílí a etablují se autokratické a neliberální tendence, které ještě zhoršila pandemie koronaviru. Současně sílí i korupce, dezinformace a snahy o ovládnutí státních struktur. Poslanci dále uvádějí, že Unie nemá nástroje k tomu, aby řešila „bezprecedentní a stále se stupňující krizi základních hodnot“, a poukazují na to, že Rada (ministrů) EU není schopna učinit významný pokrok v rámci probíhajícího postupu podle článku 7 Smlouvy o EU. Podle poslanců tak pokračuje odklon od hodnot stanovených v článku 2.


Tato situace ohrožuje právní řád Evropské unie, základní práva jejích občanů i její mezinárodní důvěryhodnost. Poslanci proto navrhují, aby byl zaveden nový nástroj, který by jednotným a objektivním způsobem posuzoval situaci ve všech členských státech. Zdůraznili však, že takový nástroj by se musel opírat o objektivní údaje a muset by dodržovat zásady subsidiarity a proporcionality.


Interinstitucionální dohoda o „ročním cyklu monitorování hodnot Unie“

Nový „roční cyklus monitorování“, který Parlament navrhuje, bude muset obsahovat jak preventivní, tak nápravná opatření. Měl by přitom vycházet z doporučení pro jednotlivé státy a také by měl stanovovat lhůty a cíle pro jednotlivá opatření (řízení o nesplnění povinnosti podle článku 7 či rozpočtová podmíněnost, jakmile bude v platnosti). Návrh Parlamentu by měl zdokonalit či přímo nahradit stávající mechanismy, jako je postup vydávání zpráv o právním státu.


Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Michal Šimečka (Renew, SK) prohlásil: „Náš návrh nahrazuje a doplňuje několik nástrojů, které se ukázaly jako neúčinné. Místo nich zavádí jediný roční cyklus monitorování. Pokud nebude daný stát řešit závažné problémy, které budou zjištěny, může se stát, že budou přijata konkrétní nápravná opatření. Ta by měla větší účinek než náš současný nejednotný rámec, zejména ve spojení s rozpočtovou podmíněností. Uzavření interinstitucionální dohody by pak vyslalo jasný signál, že EU myslí ochranu svých ústavních základů vážně.“


Další postup

Poslanci EP budou čekat na návrh, který na základě usnesení předloží Komise.


Souvislosti

Stálý mechanismus pro ochranu demokracie a právního státu požaduje Parlament už od roku 2016. V roce 2018 pak přijal usnesení, v němž zdůraznil, že tento nový nástroj by měl být propojen s ochranou rozpočtu Evropské unie v případech, kdy členský stát soustavně porušuje zásady právního státu. Jako inspiraci při vytváření tohoto nástroje označili poslanci kromě jiného i evropský semestr.