Konference o budoucnosti Evropy: Zapojení občanů do budování odolnější Evropy 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

David Sassoli, Ursula von der Leyenová a António Costa podepsali společné prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy.  

Předseda EP Sassoli, portugalský premiér Costa a předsedkyně Komise von der Leyenová dnes podepsali společné prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy.

Toto prohlášení otevírá cestu k zahájení řady diskusí a jednání, které občanům ze všech koutů Evropy umožní sdílet nápady a přispět tak k utváření její budoucnosti.


Předseda EP David Sassoli v této souvislosti prohlásil: „Dnešní den představuje pro Evropskou unii a pro všechny evropské občany nový začátek. Konference o budoucnosti Evropy, která je naším společným projektem fungující evropské demokracie, bude jedinečnou příležitostí pro všechny evropské občany a naši občanskou společnost utvářet budoucnost Evropy. Rádi bychom, abyste se aktivně zúčastnili a přispěli svým hlasem k budování Evropy zítřka – VAŠÍ Evropy.“

Premiér António Costa, zastupující Radu (ministrů) EU, uvedl: „Svolání konference o budoucnosti Evropy je poselstvím důvěry a naděje pro budoucnost, které je určené Evropanům. Důvěry, že pandemii a krizi překonáme, a naděje, že společně vybudujeme spravedlivou, ekologickou a digitální budoucnost Evropy.“

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová k tomu dodala: „Dnes vyzýváme všechny Evropany, aby se vyjádřili. Aby řekli, v jaké Evropě chtějí žít, aby ji utvářeli a zapojili se spolu s námi do jejího budování. Očekávání občanů jsou jasná: chtějí mít možnost se vyjadřovat k budoucnosti Evropy v záležitostech, které ovlivňují jejich život. Stejně jasný je i náš dnešní slib: budeme jim naslouchat. A poté budeme jednat.“

Projevy jednotlivých řečníků můžete zhlédnout zde.

Konference si klade za cíl přiřknout občanům větší úlohu při formování politik a ambicí EU a zlepšit odolnost Unie vůči krizím, ať už v souvislosti s ekonomikou, nebo zdravím. Vznikne nové veřejné fórum pro otevřenou, inkluzivní, transparentní a strukturovanou diskusi s Evropany o otázkách, které jsou pro ně důležité a které ovlivňují jejich každodenní život.

Společné prohlášení obsahuje demonstrativní seznam možných témat konference. Zmiňuje zdraví, změnu klimatu, sociální spravedlnost, digitální transformaci, úlohu EU ve světě i způsoby posilování demokratických procesů, jimiž se EU řídí. Tato témata jsou v souladu s hlavními prioritami EU i s podněty, které občané vznesli v průzkumech veřejného mínění. O jakých tématech bude konference nakonec jednat, rozhodnou právě zúčastnění občané.

Další kroky

Konference probíhá pod patronací tří orgánů stojících v čele tohoto úsilí. Zastupují je jejich předsedové, kteří budou konferenci předsedat společně. Brzy bude ustavena výkonná rada, která bude rovným způsobem zastupovat všechny tyto tři orgány, přičemž vnitrostátní parlamenty budou mít status pozorovatele. Výkonná rada bude dohlížet na činnost konference a připravovat plenární zasedání konference, včetně příspěvků občanů a návazných opatření.

Souvislosti

Společné prohlášení stanoví rozsah, strukturu, cíle a zásady konference. Poskytuje prostor pro akce pořádané občany společně s občanskou společností a zúčastněnými stranami na všech úrovních, s vnitrostátními a regionálními parlamenty, Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem, sociálními partnery a akademickou obcí. Jejich účast na tomto procesu má zásadní význam pro zajištění co nejširšího dosahu a zapojení.

Konference bude využívat různá fóra, včetně digitálních, a pokud možno i fyzických formátů při dodržování hygienických pravidel v souvislosti s onemocněním covid-19. Interaktivní mnohojazyčná digitální platforma umožní občanům a zúčastněným stranám předkládat nápady on-line a pomůže jim účastnit se akcí nebo tyto akce pořádat.

Platforma a všechny akce pořádané pod záštitou konference se mají zakládat na zásadách inkluzivnosti, otevřenosti a transparentnosti. Přitom budou dodržovány předpisy EU týkající se soukromí a ochrany údajů. Panelové diskuze evropských občanů organizované na evropské úrovni se budou vysílat a zveřejňovány budou také všechny on-line příspěvky.

V rámci konference by měly být vypracovány závěry, které poslouží jako vodítko pro další směřování Evropy.