Evropský parlament schválil posílení práv cestujících v železniční dopravě 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • více náhradních spojů v případě zpoždění nebo zrušení vlaku 
  • lepší pomoc osobám s omezenou schopností pohybu 
  • více prostoru pro jízdní kola 
Díky novým pravidlům bude cestování s kolem ve vlacích jednodušší. ©AdobeStock/Lorenzophotoprojects  

Poslanci EP ve čtvrtek schválili nový předpis o právech cestujících v železniční dopravě. Cestující tak budou lépe chráněni, pokud by došlo ke zpoždění a zrušení spoje nebo k diskriminaci.

Ve čtvrtek schválil Parlament dohodu s členskými státy o revidovaných pravidlech pro práva cestujících v železniční přepravě. Pravidla zajistí, aby cestující měli v případě zpoždění nebo zrušení spoje nárok na náhradní spojení a na pomoc. Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dále zaručí větší podporu a snadnější přístup ke službám. K dispozici bude i více místa pro přepravu jízdních kol.

Pomoc cestujícím, kteří uvázli na cestě

Pokud zpoždění přesáhne 60 minut, budou si cestující moci vybrat, zda chtějí dostat plnou náhradu ceny jízdenky, pokračovat v cestě po původní trase nebo cestovat za srovnatelných podmínek jiným spojem, a to aniž by jim tím vznikly dodatečné náklady. Dále musí mít možnost cestovat třídou, která je uvedena na jejich původní jízdence. Pokud provozovatel železniční dopravy nesdělí cestujícím možnosti náhradních spojů do 100 minut od plánovaného času odjezdu, mohou si cestující sami zařídit jiný spoj, jehož cena jim musí být proplacena.

Povinnost zajistit náhradní spoj bude platit i při zásahu vyšší moci. Cestující mají v takovém případě nárok na občerstvení a proplacení nákladů na ubytování. Železniční společnosti jim však za těchto okolností nebudou muset vyplácet odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje.

Nový předpis také přesněji definuje, co lze za případ vyšší moci považovat. Kromě extrémních povětrnostních podmínek a vážných přírodních katastrof bude vyšší moc zahrnovat i kritické situace v oblasti veřejného zdraví nebo teroristické útoky. Výjimka se však nebude vztahovat na stávky zaměstnanců železnic.

Pomoc osobám s omezenou schopností pohybu

Cestujícím s omezenou schopností pohybu bude při organizaci osobní dopravy poskytována větší flexibilita. Dosavadní předpis stanovoval, že pokud tito lidé potřebují při cestě speciální pomoc, musí to oznámit dopravci s dvoudenním předstihem. Právě přijatá novela tuto lhůtu zkracuje na 24 hodin. Pokud je třeba, aby zdravotně postižené doprovázela další osoba, bude doprovod cestovat zdarma. Platí také, že lidé, kteří používají asistenčního psa, budou mít právo vzít si zvíře s sebou do vlaku.

Více prostoru pro jízdní kola ve vlacích

Nový předpis pamatuje také na ekologické aspekty dopravy a na alternativní způsoby cestování. Stanovuje proto, že v každém vlaku musí být vyhrazen prostor se stojany alespoň pro čtyři kola.

Vyjádření zpravodaje

„Pro cestující vlakem máme velmi dobrou zprávu, neboť se nám podařilo zajistit stejná minimální práva pro cestující v rámci celé EU v oblasti náhradních spojů, prostoru pro kola, jízdenek a práv cestujících se sníženou schopností pohybu. Jedná se o důležitý krok směrem k pohodlnější železniční dopravě, která bude vstřícnější k cestujícím,“ uvedl zpravodaj Evropského parlamentu Bogusław Liberadzki (S&D, PL).

Další postup

Revidovaná pravidla se budou v zásadě vztahovat na všechny mezinárodní a vnitrostátní železniční spoje a služby po celé EU. Členské státy budou mít ale možnost stanovit po určitou omezenou dobu výjimku pro vnitrostátní železniční dopravu.

Pravidla vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Uplatňovat se začnou o dva roky později, s výjimkou požadavků na místa pro jízdní kola, které začnou platit čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.