Česká republika: Poslanci požadují opatření v oblasti porušování zásad právního státu a střetu zájmů 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Obavy Parlamentu ohledně střetu zájmů v Česku byly potvrzeny 
  • Agrofert musí vrátit evropské a vnitrostátní dotace 
  • Mechanismus podmíněnosti na ochranu rozpoctu EU by měl být aktivován, pokud Komise potvrdí porušení zásad právního státu 
  • Systém podávání zpráv o příjemcích finančních prostředků EU je nutné modernizovat 

Střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše, který byl nyní potvrzen, je potřeba vyřešit a zároveň je třeba se zabývat obavami ohledně porušování zásad právního státu v Česku.

V usnesení přijatém poměrem hlasů 505 (pro): 30 (proti): 155 (zdrželo se hlasování) poslanci Evropského parlamentu vyjadřují politování nad informacemi o pokusu české vlády v březnu 2020 legalizovat střety zájmů premiéra Babiše prostřednictvím ad hoc právních předpisů. Poslanci jsou rovněž hluboce znepokojeni politickým tlakem na nezávislé české sdělovací prostředky a na odstoupivšího nejvyššího státního zástupce.

Domnívají se, že nečinnost české vlády při řešení střetu zájmů předsedy vlády „má negativní dopad na fungování českých státních orgánů a na soulad s právními předpisy EU“. Parlament vyzývá Komisi, aby tuto situaci posoudila "s cílem odhalit případy porušení zásad právního státu, a pokud se tato porušení na základě jejích zjištění potvrdí, aby aktivovala mechanismus podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie”.

Střet zájmů v Česku je třeba řešit v plném rozsahu

Poslanci považují za nepřijatelné, aby český předseda vlády byl i nadále zapojen do jednání Rady o programech financování EU a aby nadále dostával zemědělské platby EU prostřednictvím svých společností skupiny Agrofert. Trvají na tom, že situaci střetu zájmů je třeba řešit v plném rozsahu, a to buď tak, že Andrej Babiš již nebude mít žádný hospodářský zájem ve vztahu ke skupině Agrofert, nebo tím, že svým podnikům neposkytne finanční prostředky EU. Další možností by bylo zajistit, aby se on sám nebo jiní členové jeho vlády plně zdrželi jakékoli účasti na přijímání rozhodnutí EU, která by se mohla přímo či nepřímo dotýkat zájmů koncernu Agrofert.

Zdůrazňují rovněž, že „je sporné, zda by takové opatření mohlo v praxi adekvátně vyřešit střet zájmů, pokud by tyto osoby nadále vykonávaly své veřejné funkce, a že přiměřenějším prostředkem k úplnému vyřešení střetu zájmů je tudíž odstoupení z veřejné funkce”.

Čeští občané by neměli nést následky za premiérův střet zájmů

Poslanci odsuzují praxi spočívající v tom, že poté, co Komise nebo Evropský účetní dvůr odhalí v určitých projektech nesrovnalosti, jsou tyto projekty z financování EU staženy a následně financovány ze státního rozpočtu. Rovněž zdůrazňují, že „čeští občané a daňoví poplatníci by za střet zájmů předsedy vlády Babiše neměli platit ani nést žádné následky“, a požadují, aby společnosti patřící do skupiny Agrofert vrátily veškeré dotace neoprávněně získané z rozpočtu EU nebo z českého státního rozpočtu.

Systémové nedostatky v podávání zpráv EU

Usnesení kritizuje zdlouhavý proces auditu EU a vyzývá k revizi pravidel s cílem umožnit dřívější vymáhání neoprávněně vyplacených finančních prostředků EU. Poslanci jsou rovněž znepokojeni nedostatky ve zprávách EU, které znesnadňují identifikaci skutečných příjemců finančních prostředků EU, a vyzývají proto k zavedení standardizovaného, veřejně přístupného a interoperabilního digitálního systému podávání zpráv a monitorování.

Prohlášení zpravodajky

„Všechny důkazy, které máme k dispozici, poukazují na závažné systémové nedostatky v České republice, které je potřeba naléhavě řešit. Očekáváme, že Komise přijme jasná opatření jak k nápravě následků minulých případů, tak k tomu, aby se zabránilo, že budoucí čeští ministři nebo předsedové vlád budou ovlivňovat přidělování finančních prostředků EU ve prospěch společností, které patří jejich rodinným příslušníkům nebo jim samotným,“ uvedla zpravodajka Monika Hohlmeirová (EPP, DE).