EU potřebuje pravidla proti zneužívání žalob na umlčení kritiky 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Strategické žaloby proti účasti veřejnosti podlamují hodnoty a soudní systém v EU 
  • Včasné zamítnutí strategických žalob proti účasti veřejnosti, sankce pro žalobce a podpora obětí 
  • Závažnost strategických žalob proti účasti veřejnosti financovaných ze státních rozpočtů 
Daphne Caruanová Galiziová čelila 47 žalobám, které po její vraždě "zdědila" její rodina ©AFP  

Parlament požaduje nová pravidla zabraňující šikanózním právním krokům usilujícím o umlčení a zastrašení kritických hlasů.

V usnesení přijatém 444 hlasy (48 bylo proti, 75 se zdrželo hlasování) poslanci navrhují řadu opatření proti hrozbě, kterou pro novináře, neziskové organizace a občanskou společnost v Evropě představují strategické žaloby proti účasti veřejnosti. Tyto žaloby jsou neopodstatněné, založené na přehnaných a často urážlivých tvrzeních. Jsou iniciovány s cílem zastrašovat a profesně zdiskreditovat osoby, které jsou jejich terčem, přičemž konečným cílem je jejich vydírání a umlčení.

Poslanci se obávají dopadů těchto žalob na hodnoty EU, vnitřní trh a soudní systém v Unii. Text usnesení zdůrazňuje nerovnováhu sil a zdrojů mezi žalobci a žalovanými, která oslabuje právo na spravedlivý proces. Poslanci jsou obzvláště znepokojeni strategickými žalobami proti účasti veřejnosti financovanými ze státních rozpočtů a jejich využitím v kombinaci s dalšími státními opatřeními namířenými proti nezávislým sdělovacím prostředkům, nezávislé žurnalistice a občanské společnost.

Ochrana obětí a sankce pro ty, kdo žaloby zneužívají

Parlament vyjadřuje politování nad skutečností, že žádný členský stát proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti doposud nepřijal cílenou legislativu. Vyzývá proto Komisi, aby představila balík opatření, včetně těch legislativních, mezi kterými by měly být:

  • směrnice EU proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti stanovující minimální standardy pro ochranu obětí a prevenci a postihování zneužití opatření namířených proti těmto žalobám;
  • ambiciózní právní rámec v budoucím aktu o svobodě sdělovacích prostředků;
  • prevence žalob pro urážku na cti a spekulativního výběru jurisdikce - kdy se žalobce rozhodne podat žalobu v nejvíce ochotné/příznivě nakloněné jurisdikci - zavedením jednotných a předvídatelných norem pro pomluvu a stanovením zásady, že případy by měly být rozhodovány soudy v místě, kde má žalovaný své obvyklé bydliště;
  • pravidla pro včasné zamítnutí strategické žaloby na základě objektivních kritérií; sankce pro žalobce, kteří nepředloží odůvodnění, proč jejich žaloba není zneužívající;
  • záruky proti kombinovaným strategickým žalobám, tzn. těm, které kombinují obvinění z trestného činu a žalobu ve věci občanskoprávní odpovědnosti, a záruky proti zneužití pomluvy ke strategickým žalobám proti účasti veřejnosti;
  • fond EU pro poskytování podpory obětem strategických žalob proti účasti veřejnosti a jejich rodinným příslušníkům a odpovídající odborná příprava soudců a právníků.

Prohlášení zpravodajů

Zpravodaj Tiemo Wölken (S&D, DE) řekl: „Nemůžeme nečinně přihlížet stále častějšímu ohrožování právního státu a podkopávání svobody projevu, informací a sdružování. Je naší povinností chránit novináře, nevládní organizace a organizace občanské společnosti, které informují o věcech veřejného zájmu. Naše soudy by nikdy neměly být hřištěm pro bohaté a mocné jednotlivce, společnosti nebo politiky, ani být přetěžovány či zneužívány k osobnímu prospěchu.“

Zpravodajka Roberta Metsola (EPP, MT) uvedla: „Toto usnesení by mělo sloužit jako plán k ochraně novinářů, k ochraně těch, kteří hledají pravdu, k ochraně svobody projevu a k prosazování našeho práva na informace. Přijetí usnesení podpořeného napříč stranami a výbory je v boji proti zneužívajícím žalobám přelomovým okamžikem pro žurnalistiku. Pro zneužívání našich soudních systémů zde není místo - to je vzkaz, který jsme naším dnešním rozhodným hlasováním vyslali.“

Další postup

Evropská komise zahájila 4. října veřejnou konzultaci, která má být podkladem pro připravovanou iniciativu proti zneužívání žalob podávaných proti novinářům a obráncům práv. Očekává se, že Komise v roce 2022 předloží evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, jehož cílem bude zajistit nezávislost a pluralitu médií.