Akt o digitálních službách: regulace platforem pro bezpečnější internet 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Akt o digitálních službách řeší otázky ovlivňující náš každodenní život, včetně naší interakce na sociálních sítích ©AdobeStock/Mirko Vitali  
 • Poslanci dali zelenou jednáním s členskými státy  
 • Akt obsahuje ustanovení proti nezákonným produktům, službám a obsahu na internetu a jasně definuje postupy pro jejich odstraňování 
 • Větší možnost volby pro reklamu bez sledování a zákaz využívání dat o mladistvých pro cílenou reklamu 
 • Uživatelé budou mít právo požadovat odškodnění 
 • Díky povinnému posuzování rizik a větší transparentnosti algoritmů bude snazší zasahovat proti škodlivému obsahu a dezinformacím 

Poslanci schválili návrh opatření, která mají zamezit nezákonnému obsahu, stanovit odpovědnost platforem za používané algoritmy a zlepšit moderování obsahu.

Dnes schválený text (530 hlasů pro, 78 proti a 80 se zdrželo hlasování) představuje mandát Parlamentu pro jednání s francouzským předsednictvím Rady.

Christel Schaldemosová (S&D, DK), která vede vyjednávací tým Parlamentu, po hlasování uvedla: „Dnešní hlasování ukázalo, že poslanci a občané EU chtějí ambiciózní digitální regulaci vhodnou pro budoucnost. Za dvacet let od přijetí směrnice o elektronickém obchodu se mnohé změnilo. Online platformy jsou v našem každodenním životě stále důležitější, přinášejí nové příležitosti, ale také nová rizika. Je naší povinností zajistit, aby to, co je nezákonné offline, bylo nezákonné i online. Musíme zajistit zavedení digitálních pravidel ve prospěch spotřebitelů a občanů. Nyní můžeme zahájit jednání s Radou a já věřím, že se nám to podaří splnit.“

Odstraňování nezákonného obsahu a prevence šíření dezinformací

Návrh aktu o digitálních službách jasně vymezuje povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, a to zejména online platforem, jako jsou sociální média a internetové obchody.

Akt zavádí mechanismus pro hlášení nezákonných výrobků, služeb či obsahu a jejich odstraňování z internetu. Podle nových pravidel budou poskytovatelé hostingových služeb, kteří obdrží upozornění na nezákonný obsah, povinni okamžitě reagovat. Poslanci rovněž vložili do původního návrhu Komise ustanovení, která vyžadují, aby opatření učiněná na základě oznámení byla nediskriminační, řídila se předem stanovenými pravidly a byla vždy v souladu se základními právy, přičemž zaručena musí být zejména svoboda projevu.

Internetové obchody (tzv. „tržiště“) musí zajistit, aby na nich spotřebitelé mohli nakupovat bezpečně, a budou proto povinny ověřovat identitu obchodníků.

Povinnosti pro „velmi velké platformy“

Škodlivý či přímo nezákonný obsah se nejvíce šíří na takzvaných „velmi velkých platformách“. Na ně budou proto kladeny zvláštní požadavky: budou mít povinnost vypracovávat posouzení rizik, přijímat opatření k jejich zmírnění a provádět nezávislé audity. Kromě toho budou muset zajistit transparentnost tzv. doporučovacích systémů, tedy algoritmů, které určují, jaký obsah se zobrazuje jednotlivým uživatelům.

Další klíčové body

Parlament provedl několik změn v návrhu Komise. Patří mezi ně:

 • osvobození mikropodniků a malých podniků od některých povinností;
 • cílená reklama: usnesení Parlamentu zajišťuje větší transparentnost a možnost pro příjemce služeb učinit informovaná rozhodnutí, zda souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro účely reklamy. Odmítnutí tohoto souhlasu nesmí být pro příjemce obtížnější ani časově náročnější než udělení souhlasu. Pokud bude příjemcům souhlas odmítnut nebo zrušen, budou jim poskytnuty jiné možnosti přístupu k online platformě, včetně „možnosti založené na reklamě bez sledování“;
 • techniky cílení nebo zvyšování dosahu reklamy, které využívají osobní údaje nezletilých osob pro účely zobrazování reklamy, budou zakázány. Zakázáno bude i cílení na jednotlivce na základě zvláštních kategorií údajů, které umožňují cílení na zranitelné skupiny;
 • odškodnění: uživatelé digitálních služeb a organizace, které je zastupují, budou mít nárok na náhradu škod vzniklých v důsledku toho, že platformy nedodržely některé ze svých povinností;
 • online platformy nebudou smět používat skryté manipulativní techniky, které slouží k ovlivňování uživatelů;
 • uživatelé budou mít větší možnost volby, pokud jde o nastavení algoritmů pro zobrazování obsahu: velmi velké online platformy by měly poskytovat alespoň jeden doporučovací systém, který není založen na profilování.


Parlament také přijal během hlasování na plenárním zasedání pozměňovací návrhy týkající se povinnosti poskytovatelů v podmínkách použití respektovat svobodu projevu a svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků a práva využívat a platit za digitální služby anonymně.

Všechny předložené pozměňovací návrhy k usnesení a hlasovací seznam jsou k dispozici zde.