Změna klimatu: EU musí jednat rychleji a být energeticky nezávislá 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

 • Reforma systému EU pro obchodování s emisemi: bezplatné povolenky pro průmyslová odvětví budou zrušeny dříve a občané budou do systému ETS II zahrnuti později 
 • Nový nástroj pro prevenci úniku uhlíku by měl mít širší a rychlejší uplatnění 
 • Má vzniknout Sociální fond pro klimatická opatření, který pomůže řešit chudobu v oblasti energetiky a mobility 
Evropský právní rámec pro klima zavazuje EU ke klimatické neutralitě do roku 2050 ©Kampan/Adobe stock  

EP přijal postoj k třem důležitým návrhům právních předpisů EU v oblasti klimatu. Cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % a chránit pracovní místa a občany.

Po plenární rozpravě 7. června přijal Parlament ve středu postoj ke třem klíčovým právním předpisům EU, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“. Tento unijní plán má pomoci snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 dosáhnout hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů, tedy klimatické neutrality. Cíle jsou v souladu s evropským právním rámcem pro klima. Parlament nyní zahájí jednání s vládami členských států o konečné podobě právních předpisů.

Balíček „Fit for 55“ je důležitým krokem k tomu, aby se Unie mohla stát nezávislou na drahých a znečišťujících fosilních palivech z Ruska mnohem dříve než v roce 2030.

Reforma systému EU pro obchodování s emisemi

Parlament chce podpořit průmyslová odvětví, aby dále snižovala své emise a investovala do nízkouhlíkových technologií. Systém obchodování s emisemi (systém ETS) je proto třeba reformovat tak, aby:

 • nový systém ETS II zahrnoval budovy a silniční dopravu a nevztahoval se do roku 2029 na občany;
 • cílová hodnota pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 byla navýšena z 61 % na 63 %;
 • bezplatné povolenky byly od roku 2027 do roku 2032 postupně zcela zrušeny;
 • od roku 2025 platil takzvaný systém bonusů a malusů;
 • získané příjmy byly použity výhradně na opatření v oblasti klimatu v EU a v členských státech.

Více informací naleznete v samostatné tiskové zprávě.

Ambicióznější nový nástroj pro prevenci úniku uhlíku

Poslanci EP vyzývají k širšímu a rychlejšímu uplatňování mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Cílem je zabránit úniku uhlíku a dostát celosvětových ambicí v oblasti klimatu. Za tímto účelem chtějí:

 • zavést mechanismus co nejdříve a do roku 2032 zcela zrušit bezplatné povolenky v unijním systému ETS;
 • rozšířit využívání mechanismu tak, aby zahrnoval i organické chemické látky, plasty, vodík, amoniak a nepřímé emise;
 • využít z rozpočtu EU částku odpovídající příjmům z mechanismu na podporu nejméně rozvinutých zemích v přechodu na zelené hospodářství;
 • zřídit ústřední orgán Evropské unie pro mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Další podrobnosti naleznete v samostatné tiskové zprávě.

Sociální klimatický fond pro boj s energetickou chudobou a chudobou v oblasti mobility

Parlament souhlasí se zřízením Sociálního klimatického fondu na pomoc lidem, kteří jsou nejvíce postiženi energetickou chudobou, a těm, kteří kvůli nízkým příjmům nemohou cestovat. Hlavním cílem je pomoci jim vyrovnat se s vyššími náklady, které se pojí s transformací energetiky. Tento fond by měl zahrnovat:

 • dočasnou přímou finanční podporu (např. snížení daní a poplatků za energie), která by snížila rostoucí náklady na pohonné hmoty a vytápění budov;
 • investice do renovací budov a energií z obnovitelných zdrojů a do přechodu od soukromé k veřejné dopravě. Totéž platí pro spolujízdu, sdílení automobilů a aktivní druhy dopravy, jako je jízda na kole. Opatření mohou mít podobu daňových pobídek, poukázek, dotací nebo bezúročných půjček.

Více informací je k dispozici v samostatné tiskové zprávě.

Parlament také přijal usnesení o: