Digitální služby: Poslanci dali zelenou přelomovým pravidlům pro bezpečnější a otevřený internet  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Díky novým pravidlům budou mít uživatelé v EU větší výběr a jejich práva budou na internetu lépe chráněna © AdobeStock/Jacob Lund  

Nový soubor pravidel EU v digitální oblasti zavádí bezprecedentní normy pro odpovědnost internetových společností na otevřeném a konkurenceschopném digitálním trhu.

V úterý v Parlamentu proběhlo konečné hlasování o novém aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích v návaznosti na předběžné dohody dosažené mezi Parlamentem a Radou ve dnech 23. dubna a 24. března. Oba akty mají za cíl řešit společenské a hospodářské dopady technologického průmyslu tím, že stanoví jasné normy pro fungování a poskytování služeb v EU v souladu se základními evropskými právy a hodnotami.

Akt o digitálních službách byl přijat 539 hlasy (54 bylo proti a 30 se zdrželo hlasování). Akt o digitálních trzích byl přijat 588 hlasy (11 bylo proti a 31 se zdrželo hlasování).

Co je nezákonné offline, by mělo být nezákonné i online

Akt o digitálních službách stanoví jasné povinnosti pro poskytovatele digitálních služeb, jako jsou sociální média nebo tržiště. Má tak bránit šíření nezákonného obsahu a dezinformací online a dalším společenským rizikům. Tyto požadavky jsou přiměřené velikosti platforem a rizikům, která představují pro společnost.

Mezi nové povinnosti patří:

  • nová opatření pro boj proti nezákonnému obsahu online a povinnost platforem rychle reagovat při současném dodržování základních práv, včetně svobody projevu a ochrany údajů;
  • posílená sledovatelnost a kontroly obchodníků na internetových tržištích s cílem zajistit bezpečnost výrobků a služeb – včetně provádění namátkových kontrol k ověření, že se nezákonný obsah neobjevuje znovu;
  • větší transparentnost a odpovědnost platforem, například požadavek na poskytování jasných informací o moderování obsahu nebo algoritmech pro doporučování obsahu (tzv. doporučovací systémy); uživatelé budou mít možnost rozhodnutí o moderování obsahu napadnout;
  • zákaz klamavých praktik a některých druhů cílené reklamy, například reklamy, která se zaměřuje na děti nebo je založena na citlivých údajích. Zakázány budou rovněž tzv. temné vzorce (klamavé prvky v uživatelském rozhraní) a klamavé praktiky, jejichž cílem je manipulovat s volbami uživatelů.


Velmi velké online platformy a vyhledávače (s 45 miliony nebo více uživateli měsíčně), které představují nejvyšší riziko, budou podrobeny přísnějším povinnostem, na jejichž dodržování bude dohlížet Komise. K těmto povinnostem patří předcházení systémovým rizikům (jako je šíření nezákonného obsahu a negativní dopady na základní práva, volební procesy či duševní zdraví nebo zhoršení situace v oblasti genderově podmíněného násilí) či nezávislé audity. Uživatelé těchto platforem rovněž dostanou na výběr, zda chtějí dostávat doporučení na základě profilování či nikoli. Platformy budou navíc muset orgánům a prověřeným výzkumným pracovníkům usnadnit přístup ke svým údajům a algoritmům.

Seznam povinností a zákazů pro strážce

Akt o digitálních trzích stanoví povinnosti pro velké online platformy, které na digitálním trhu působí jako tzv. strážci (platformy, jejichž postavení na internetu je natolik dominantní, že se jim uživatelé mohou jen obtížně vyhnout). Cílem je zajistit spravedlivější podnikatelské prostředí a bohatší nabídku služeb pro spotřebitele.

V zájmu zamezení nekalým obchodním praktikám budou subjekty určené jako strážci muset:

  • umožnit třetím stranám interoperabilitu se svými službami, což znamená, že menší platformy budou moci požadovat, aby dominantní platformy umožňovaly jejich uživatelům výměnu zpráv, včetně hlasových zpráv nebo souborů, napříč aplikacemi pro zasílání zpráv. Díky tomu budou mít uživatelé větší výběr a nehrozí, že budou omezeni pouze na jednu aplikaci nebo platformu;
  • umožnit podnikatelským uživatelům přístup k údajům, které vytvářejí v platformě strážce, a dát jim možnost propagovat své služby či produkty a uzavírat smlouvy se zákazníky mimo platformu strážce.


Strážci již nemohou:

  • klasifikovat své vlastní produkty nebo služby příznivěji než produkty nebo služby jiných třetích stran (autopreference);
  • bránit uživatelům v snadném odinstalování jakéhokoli předinstalovaného softwaru nebo aplikace nebo v používání aplikací a obchodů s aplikacemi třetích stran;
  • zpracovávat osobní údaje uživatelů pro cílenou reklamu, není-li k tomu výslovně udělen souhlas.


Sankce

Komise může provádět šetření trhu, aby se ujistila, že jsou nová pravidla aktu o digitálních trzích řádně prováděna a že drží krok s dynamickým digitálním odvětvím. Pokud zjistí, že strážce pravidla nedodržuje, může mu uložit pokutu až do výše 10 % z jeho celosvětového obratu v předchozím účetním období – a až do výše 20 %, pokud k porušování pravidel dochází opakovaně.

Prohlášení zpravodajů

Christel Schaldemoseová (S&D, DK), zpravodajka pro akt o digitálních službách, uvedla: „Technologičtí giganti příliš dlouho těžili z absence pravidel. Digitální svět se změnil v Divoký západ, kde pravidla určují ti největší a nejsilnější. Ve městě je však nový šerif - akt o digitálních službách. Nyní budou pravidla a práva posílena. Otevíráme černou skříňku algoritmů, abychom se mohli dobře podívat na stroje na vydělávání peněz, které stojí za těmito sociálními platformami.“

Andreas Schwab (EPP, DE), zpravodaj pro akt o digitálních trzích, prohlásil „Již se nesmíříme s ‚přežitím finančně nejsilnějšího‘. Smyslem jednotného digitálního trhu je, aby se do Evropy dostaly ty nejlepší společnosti, a ne jen ty největší. Proto se musíme zaměřit na provádění právních předpisů. Potřebujeme řádný dohled, abychom zajistili, že regulační dialog bude fungovat. Teprve až budeme mít rovnocenný dialog, budeme schopni získat respekt, který si EU zaslouží; a ten dlužíme našim občanům a podnikům.“

Další postup

Po formálním přijetí Radou v červenci (akt o digitálních trzích) a v září (akt o digitálních službách) budou oba akty vyhlášeny v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost dvacet dní po vyhlášení.

Akt o digitálních službách bude přímo použitelný v celé EU, a to buď patnáct měsíců od vstupu v platnost, nebo od 1. ledna 2024 (podle toho, co nastane později). Pokud jde o povinnosti velmi velkých online platforem a vyhledávačů, akt o digitálních službách se použije dříve – čtyři měsíce poté, co Komise určí, o které platformy a vyhledávače se jedná.

Akt o digitálních trzích se použije po šesti měsících následujících po jeho vstupu v platnost. Poté, co bude konkrétní subjekt určen jako strážce, bude mít nejvýše šest měsíců na to, aby splnil své nové povinnosti.