Zdravotní unie: EU bude lépe reagovat na zdravotní krize 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • První část „evropské zdravotní unie“, která představuje reakci EU na pandemii covid-19, schválena 
  • Lépe připravená EU, která bude více koordinovat činnost států v případě zdravotních krizí 
  • Jasnější pravidla pro společné nákupy léků a zdravotnických pomůcek 
EU bude lépe připravena na řešení přeshraničních mimořádných zdravotních situací © fivepointsix / Adobe stock  

Parlament schválil nová opatření, která posilují schopnost EU předcházet a kontrolovat výskyt přenosných nemocí a řešit přeshraniční zdravotní hrozby.

Poslanci schválili dohodu s Radou o návrhu nařízení, které svěřuje nové úkoly Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Pro návrh hlasovalo 542 poslanců (43 hlasovalo proti, 9 se zdrželo hlasování). Cílem nového právního předpisu je posílit schopnost EU předcházet ohniskům přenosných nemocí, připravovat se na ně a zvládat je.

Středisko bude mít nyní za úkol spolupracovat s Komisí, státními orgány, unijními institucemi a mezinárodními organizacemi a dbát na to, aby všechny zúčastněné strany postupovaly jednotně a jejich činnost se vzájemně doplňovala. Za účelem získání včasných a srovnatelných údajů bude středisko koordinovat standardizaci postupů sběru údajů, ověřování údajů, analýzu a šíření údajů na úrovni EU.

Středisko bude rovněž sledovat schopnost vnitrostátních zdravotnických systémů odhalovat ohniska přenosných nemocí, předcházet jim, reagovat na ně a odstraňovat jejich následky. Jeho úkolem také bude zjišťovat nedostatky a poskytovat vědecky podložená doporučení.

Prevence, připravenost a plánování zásahů

Parlament také schválil dohodu s členskými státy o souboru opatření, které Evropské unii pomohou lépe se připravit na závažné přeshraniční zdravotní hrozby. Návrh byl přijat 544 hlasy (50 poslanců hlasovalo proti a 10 se zdrželo hlasování).

Nová pravidla zlepší jak prevenci a připravenost, tak i plánování reakce na úrovni členských států a na úrovni EU. Komise bude nyní mít pravomoc uznat „mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví“ s cílem posílit spolupráci v rámci EU a umožnit včasný vývoj a vytváření lékařských zásob.

Nový předpis také vyjasňuje postupy, kterými se řídí nákup léků a zdravotnických pomůcek na úrovni Unie. Bude-li určitý produkt nakupován tímto společným postupem, bude podle nových pravidel možné omezit zúčastněným státům možnost současně nakupovat prostřednictvím jiných kanálů nebo provádět souběžná jednání o nákupech.

Vyjádření zpravodajek

Zpravodajka Joanna Kopcińska (ECR, PL) uvedla: „Středisko bude vydávat doporučení, jak zvýšit kapacitu zdravotnických systémů. Bude se podílet na vývoji ukazatelů, které pomohou čelit hrozbě výskytu nakažlivých chorob a řešit související problémy veřejného zdraví. Získá také lepší nástroje k tomu, aby mohlo vydávat nezávislé vědecké poradenství nejvyšší kvality, a přispívat tak k prevenci přeshraničních zdravotních hrozeb a k jejich zvládání.“

Zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR): „Nově přijaté předpisy jsou přímou odpovědí na přání 74 % evropských občanů, podle nichž by se Unie měla ve zvládání krizí více angažovat. Krůček po krůčku tak vzniká ‚evropská zdravotní unie‘. V tomto projektu budeme pokračovat v rámci diskusí o konventu, který bude připravovat změnu evropských Smluv.“

Další kroky

Jakmile texty schválí plenární zasedání, bude zbývat už jen formální hlasování v Radě. Poté budou nové předpisy vyhlášeny v Úředním věstníku Evropské unie.

Souvislosti

V rámci budování evropské zdravotní unie navrhla Komise dne 11. listopadu 2020 nový právní rámec zdravotní bezpečnosti na základě zkušeností s bojem proti pandemii covid-19. Balíček obsahuje tři právní předpisy: posílení role Evropské agentury pro léčivé přípravky, prodloužení mandátu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách.