Poslanci schválili nová pravidla na ochranu kritické infrastruktury EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Ochrana jedenácti základních odvětví, včetně digitální infrastruktury, vody, potravin a zdravotnictví 
  • Harmonizovaná pravidla a definice pro obranyschopnější EU 
  • Vnitrostátní strategie odolnosti a lepší přeshraniční komunikace 
Nová směrnice posílí bezpečnost kritické infrastruktury EU © Cinematographer / Adobe Stock  

Evropský parlament přijal nový právní předpis na účinnější ochranu základní infrastruktury EU

Poslanci potvrdili dohodu s Radou, která zavádí minimální pravidla pro posuzování rizik a vnitrostátní strategie odolnosti. Přichází také s jednotnou definicí kritické infrastruktury pro všechny členské státy. Znění bylo přijato 595 hlasy pro, 17 proti a 24 poslanců se zdrželo hlasování.

Rozšíření působnosti na jedenáct důležitých odvětví


Nový právní předpis se vztahuje na odvětví energetiky, dopravy, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, digitální infrastruktury, pitné a odpadní vody, potravin (včetně jejich produkce, zpracování a distribuce), zdravotnictví, veřejné správy a vesmíru. Subjekty, které jsou považovány za součást kritické infrastruktury, budou navíc podléhat přísnějším požadavkům na posuzování rizik a podávání zpráv.


Podle nových pravidel by členské státy měly vypracovat vlastní strategie odolnosti. K přeshraniční komunikaci pak budou v každé zemi EU zřízena jednotná kontaktní místa. Zároveň by se mělo zabránit dvojímu podávání zpráv mezi těmito a dalšími iniciativami zaměřenými na zvyšování odolnosti, aby se kritické subjekty vyhnuly zbytečné administrativní zátěži. O veškerých incidentech nebo narušeních by pak kritické subjekty měly informovat vnitrostátní orgány, aby byla zajištěna transparentnost. Vnitrostátní orgány by měly informovat veřejnost, je-li to ve veřejném zájmu.


Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Michal Šimečka (Renew, SK) po hlasování uvedl: „Chceme-li vytvořit Evropu, která chrání, musíme posílit kolektivní odolnost kritických systémů, na kterých závisí náš způsob života. Tento právní předpis, který se vztahuje na 11 klíčových odvětví, bude reagovat jak na výzvy klimatické krize, tak na rostoucí výskyt sabotáží v Evropské unii v důsledku ruské války na Ukrajině. Kritická infrastruktura EU musí zůstat odolná vůči těmto hrozbám.“


Souvislosti
Předchozí směrnice o kritické infrastruktuře se soustředila pouze na energetiku a dopravu. Evropský parlament k revizi této směrnice vyzval v usnesení o závěrech a doporučeních Zvláštního výboru pro terorismus v roce 2018. Autoři textu rovněž zajistili, aby byl nový právní předpis v souladu s nedávno přijatou směrnicí NIS 2 o kybernetické bezpečnosti.