Parlament přijal právní předpis pro boj proti odlesňování ve světě  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • V letech 1990 až 2020 bylo odlesněno území větší než Evropská unie, přičemž spotřebitelé v EU jsou zodpovědní přibližně za 10 % ztrát 
  • Pro skot, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo, kaučuk, dřevěné uhlí a výrobky z tištěného papíru budou platit nová pravidla 
  • Výrobci a dodavatelé budou muset brát ohled i na lidská práva a na práva původních obyvatel 
V letech 1990 až 2020 bylo odlesněno území větší než celá EU ©AdobeStock Richard-Carey  

Nový právní předpis ukládá společnostem povinnost zajistit, aby výrobky prodávané v EU nevedly k odlesňování a znehodnocování lesů.

Aniž by byl vydán zákaz prodeje konkrétního typu zboží či dovozu z nějaké konkrétní země, budou smět firmy v EU prodávat výhradně takové výrobky, jejichž dodavatel po 31. prosinci 2020 vydal prohlášení o „náležité péči“. Tím bude deklarovat, že produkt nepochází z odlesněné půdy ani jeho výroba nevedla ke znehodnocení lesů, především těch nenahraditelných původních.

Na základě požadavku Parlamentu budou muset společnosti rovněž ověřit, zda jsou tyto výrobky v souladu s příslušnými právními předpisy země výroby, včetně těch o lidských právech, a zda jsou dodržována práva dotčených domorodých obyvatel.

Kterých výrobků se předpis týká

Nový právní předpis se vztahuje na skot, kakao, kávu, palmový olej, sóju a dřevo. Počítají se i veškeré produkty, které tyto suroviny obsahují nebo při jejichž výrobě byla některá z nich použita (například kůže, čokoláda, nábytek) a také zvířata, která byla některou ze surovin krmena. Poslanci do pravidel zahrnuli rovněž kaučuk, dřevěné uhlí, výrobky z tištěného papíru a řadu derivátů palmového oleje.

Parlament se rovněž postaral o rozšíření definice znehodnocování lesů tak, aby do ní spadaly i případy, kdy majitel vytvoří pěstovaný les či jinou zalesněnou plochu z lesů původních nebo přirozeně se obnovujících.

Kontroly podle míry rizika

Komise jednotlivé státy nebo jejich části rozčlení na území s nízkým, středním a vysokým rizikem. Míru rizika jim přisoudí objektivně a transparentně a učiní tak nejpozději do 18 měsíců od vstupu nařízení v platnost. Produkty ze zemí s nízkým rizikem budou při plnění požadavku „náležité péče“ procházet zjednodušeným postupem. Čím více v dané zemi hrozí odlesňování či znehodnocování lesů, tím častěji se budou kontroly provádět: u zemí s vysokým rizikem u 9 % hospodářských subjektů, u zemí se středním rizikem u 3 % a konečně u zemí s nízkým rizikem u 1 %.

Firmy budou muset příslušným orgánům EU poskytnout relevantní data, jako jsou souřadnice pro určování polohy. Orgány EU tak budou moci pomocí satelitního sledování nebo analýzy DNA kontrolovat, odkud výrobky skutečně pocházejí.

Pokud některý hospodářský subjekt či obchodník pravidla poruší, bude čelit odstupňovaným a odrazujícím postihům. Maximální výše pokuty bude činit přinejmenším 4 % jeho celkového ročního obratu v EU.

Nový právní předpis byl přijat 522 hlasy (44 hlasovalo proti a 43 se zdrželo hlasování).

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Christophe Hansen (EPP, LU) po hlasování uvedl: „Do dnešního dne u nás na regálech supermarketů běžně stávaly výrobky pokryté popelem z deštných pralesů nebo nenávratně zničených ekosystémů. Výrobky, kvůli nimž se zmařilo živobytí původním obyvatelům. A až příliš často o tom spotřebitelé neměli ani potuchy. Jsem moc rád, že si teď evropští spotřebitelé mohou s klidným svědomím dopřát šálek zasloužené kávy nebo kousek čokolády, aniž by se nevědomky spolupodíleli na odlesňování. Nový právní předpis by měl významně zmírnit změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti, ale také prolomit patovou situaci, která nám brání prohloubit obchodní vztahy s takovými zeměmi, které ve věci životního prostředí sdílejí naše hodnoty a ambice.“

Tisková konference se zpravodajem proběhne dnes ve 14:30. V přímém přenosu ji můžete sledovat zde.

Další postup

Znění nyní musí formálně schválit také Rada. Poté bude text zveřejněn v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

Souvislosti

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že v letech 1990 až 2020 bylo odlesněno 420 milionů hektarů lesů, což je plocha větší než rozloha EU. Spotřeba EU představuje přibližně 10 % celosvětového odlesňování. Více než dvě třetiny z toho připadají na palmový olej a sóju.

V říjnu 2020 využil Parlament své výsady stanovené ve Smlouvě o fungování EU a požádal Komisi, aby navrhla právní předpis s cílem zastavit ve světě odlesňování, k němuž dochází při produkci některého zboží pro unijní trh. Dne 6. prosince 2022 nový právní předpis odsouhlasily i členské státy.

Přijetím tohoto právního předpisu Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se prosazování odpovědného lesního hospodaření za účelem ochrany a obnovy biologické rozmanitosti, jak je vyjádřeno v návrzích 5, 11, 1 a 2 závěrů Konference o budoucnosti Evropy