Parlament podpořil nová pravidla pro udržitelné a trvanlivé výrobky bez lakování nazeleno 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Obecná a nepodložená environmentální tvrzení by měla být zakázána 
  • Výrobky nemají být navrhovány tak, aby rychle zastarávaly 
  • Opravený výrobek by měl fungovat i s náhradními díly a spotřebním materiálem od jiného výrobce 
EP chce pomoci spotřebitelům vybírat zboží šetrné k životnímu prostředí a firmám nabízet trvanlivější výrobky ©AdobeStock_ Olivier Le Moal  

Poslanci ve čtvrtek podpořili návrh právního předpisu, který má zlepšit označování a trvanlivost výrobků a zakázat klamavá tvrzení.

Plenární zasedání schválilo návrh nové směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci 544 hlasy (18 bylo proti a 17 se zdrželo hlasování). Hlavním cílem směrnice je pomoci spotřebitelům s výběrem ekologicky šetrných výrobků a motivovat podniky, aby jim trvanlivější a udržitelnější výrobky nabízely.

Zákaz klamavé reklamy a vágních environmentálních tvrzení

Schválený mandát Parlamentu k jednání s členskými státy počítá se zákazem obecných environmentálních tvrzení jako „ekologicky šetrný“, „přírodní“, „biologicky rozložitelný“, „klimaticky neutrální“ nebo „eko“, pokud nejsou dostatečně podložena. Parlament chce také zakázat environmentální tvrzení, která jsou založena výhradně na kompenzaci emisí uhlíku. Zakázány budou i další klamavé praktiky, jako uvádění tvrzení o celém výrobku, pokud je toto tvrzení pravdivé pouze pro jednu jeho část, nebo nepravdivá tvrzení o tom, jak dlouho výrobek vydrží nebo jakou zátěž snese.

V zájmu zjednodušení informací o produktech chtějí poslanci povolit pouze taková označení udržitelnosti, která vycházejí z oficiálních systémů certifikace nebo je zavedly veřejné orgány.

Boj proti předčasnému zastarávání

Parlament chce prodloužit životnost výrobků a zakázat používání součástek, které životnost omezují nebo způsobují předčasné závady. Kromě toho by výrobci neměli mít možnost omezovat funkčnost výrobku, pokud je používán se spotřebním materiálem, náhradními díly nebo příslušenstvím (například nabíječkou nebo inkoustovými kazetami) od jiné společnosti.

Kupující by měli být již před nákupem informováni o jakýchkoli omezeních týkajících se oprav, aby měli možnost vybrat si trvalejší a opravitelné zboží. Kromě toho poslanci navrhují nové označení záruky, které by uvádělo nejen délku záruky stanovené zákonem, ale také délku případného prodloužení záruky nabízeného výrobcem. To by pomohlo zviditelnit kvalitní zboží a motivovat společnosti, aby se na udržitelnost více zaměřily.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Biljana Borzanová (S&D, HR) po hlasování uvedla: „Výroba zboží, které se rozbije hned po uplynutí záruční doby, se již průmyslu nebude vyplácet. Spotřebitelé musí mít k dispozici jasné informace o možnostech a cenách oprav. Na etiketách výrobků najdou také informace o jejich životnosti. Na tom vydělají výrobci, kteří vyrábějí trvanlivější zboží. Občané se navíc již nebudou muset proplétat džunglí nepravdivých environmentálních tvrzení. Budou totiž povolena pouze taková ekologická tvrzení, která jsou odůvodněná a podložená certifikací.“

Další postup

Rada přijala svůj mandát k jednání dne 3. května. To znamená, že jednání mezi Parlamentem a členskými státy o konečném obsahu a znění směrnice mohou brzy začít.

Souvislosti

Navrhovaná směrnice je součástí prvního balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství, společně s nařízením o ekodesignu, nařízením o stavebních výrobcích a zprávou z vlastního podnětu o strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Připravuje půdu pro novou směrnici o zelených tvrzeních, která v budoucnu podmínky pro environmentální tvrzení dále upřesní.

Přijetím tohoto právního předpisu Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se udržitelné spotřeby, balení a výroby, jakož i udržitelného růstu a inovací, jak je vyjádřeno v návrzích 5 a 11 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.