Poslanci vyzývají k omezení poptávky po prostituci a ochraně osob, které ji provozují 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Rozdílné předpisy v EU vedou k organizovanému zločinu 
  • Osoby provozující prostituci jsou marginalizovány a kriminalizovány, což jim ztěžuje přístup k základním službám 
  • Snížení poptávky by zabránilo a omezilo obchodování s lidmi 
  • Komise by měla vypracovat společné pokyny EU zaručující základní práva osob provozujících prostituci 

Parlament ve čtvrtek vyzval k přijetí opatření EU na boj proti prostituci a politik na odstranění chudoby.

Usnesení o prostituci v EU, jejích přeshraničních důsledcích a dopadech na genderovou rovnost a práva žen přijali poslanci 234 hlasy (175 bylo proti, 122 se zdrželo hlasování). Text usnesení zdůrazňuje, že asymetrie mezi vnitrostátními předpisy týkajícími se prostituce v EU vede vzhledem k jejímu přeshraničnímu charakteru k většímu počtu obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a vytváří živnou půdu pro organizovaný zločin. Členské státy by měly zajistit řádný přezkum stávajících právních a správních předpisů s cílem předejít jakýmkoli mezerám, které umožňují pachatelům trestných činů jednat beztrestně, zatímco Komise by měla vypracovat společné pokyny EU, které zaručí základní práva osob provozujících prostituci.

Opatření ke snížení poptávky a online reklamy

K prostituci a obchodování za účelem pohlavního vykořisťování dochází z toho důvodu, že je po nich poptávka, konstatují poslanci. Snížení poptávky je proto klíčovým nástrojem pro prevenci a omezení obchodování s lidmi a musí být provedeno způsobem, který nebude poškozovat osoby provozující prostituci, dodávají. Vyzývají členské státy, aby přijaly bezodkladná opatření k boji proti online reklamě, která přímo či nepřímo podporuje prostituci nebo jejímž cílem je přilákat klienty.

Poslanci rovněž požadují podporu pro a spolupráci s policií a dalšími donucovacími orgány, sociálními a lékařskými službami a nevládními organizacemi při řešení problematiky obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování a při ochraně žen v prostituci.

Přístup k základním službám pro osoby provozující prostituci a ochrana jejich práv

Zhoršující se sociální a ekonomická situace v důsledku covid-19 a současná krize v oblasti energetiky a životních nákladů podle poslanců zintenzivnily všechny formy zneužívání a násilí vůči ženám, včetně pohlavního vykořisťování, přičemž mnoho žen ve zranitelných situacích se dostává do chudoby a sociálního vyloučení. Poslanci požadují účinné politiky k odstranění chudoby. Chtějí zlepšit sociální ochranu, bojovat proti neúspěchu ve škole, podporovat vzdělávání, zavést inkluzivní politiku, která posílí postavení žen a jejich hospodářskou nezávislost, a přijmout opatřeními, jež by odsuzovala ty, kteří osoby provozující prostituci vykořisťují.

Osoby provozující prostituci čelí neustálé hrozbě policejní a soudní perzekuce a jsou marginalizované a stigmatizované, uvádí se usnesení, což jim často brání usilovat o spravedlnost. Poslanci požadují, aby měly plný přístup ke kvalitním zdravotním a sociálním službám, jakož i k soudnímu systému a možnostem, jak se z prostituce vymanit.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Maria Noichlová (S&D, DE) uvedla: „Parlament dnes dává hlas lidem, zejména ženám, kteří jsou v naší společnosti tradičně přehlíženi, marginalizováni a stigmatizováni. Stojíme na straně těch, kteří na realitu prostituce dlouhodobě upozorňují. Tato zpráva uvádí důvody, proč velká většina lidí končí v prostituci, a nastiňuje další kroky: vytvořit programy pro vymanění se z prostituce a alternativy, vymýtit chudobu a sociální vyloučení, odbourat stereotypy a nerovnosti a snížit poptávku tím, že se budeme zabývat osobami, které si kupují sexuální služby.“