Parlament schválil nový pakt EU o migraci a azylu  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Žádosti o azyl budou zpracovány rychleji, mimo jiné i na hranicích EU, a neúspěšní žadatelé budou účinněji navraceni zpět 
  • Lepší identifikace osob při příjezdu, povinné bezpečnostní a zdravotní kontroly a posouzení zranitelnosti osob vstupujících do EU nelegálně 
  • Členské státy si mohou vybrat mezi převzetím odpovědnosti za žadatele o azyl, finančními příspěvky nebo poskytováním operativní podpory 
  • Účinnější řešení krizových situací a nový dobrovolný program pro přesídlení uprchlíků ze třetích zemí 
Pakt EU o migraci a azylu schválen Evropským parlamentem © European Union 2024/Oliver Bunic  

Evropský parlament dnes přijal deset legislativních návrhů k reformě evropské migrační a azylové politiky, která byla předběžně dohodnuta s členskými státy EU v prosinci loňského roku.

Solidarita a odpovědnost

Na pomoc zemím EU vystaveným migračnímu tlaku přispějí ostatní členské státy tím, že žadatele o azyl nebo osoby požívající mezinárodní ochrany přemístí na své území, poskytnou finanční příspěvky nebo operativní a technickou podporu.

Budou rovněž aktualizována kritéria, podle nichž je členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu (tzv. dublinská pravidla).

Návrh nařízení o řízení azylu a migrace (zpravodaj Tomas Tobé (SE, EPP)) podpořilo 322 poslanců (266 bylo proti a 31 se zdrželo hlasování). Více informací o řízení azylu a migrace.

Řešení krizových situací

Nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci zavádí mechanismus reakce na náhlý nárůst počtu příchozích osob a zajišťuje solidaritu a podporu členským státům čelícím mimořádnému náporu státních příslušníků třetích zemí. Nová pravidla se rovněž budou vztahovat na účelové využívání migrantů, tj. pokud je využijí třetí země nebo nepřátelské nestátní subjekty s cílem destabilizovat EU.

Návrh právního aktu (zpravodaj Juan Fernando López Aguilar (ES, S&D)) byl schválen 301 hlasy (272 bylo proti a 46 se zdrželo hlasování). Více informací o nařízení o řešení krizových situací.

Prověřování státních příslušníků třetích zemí na hranicích EU

Osoby, které nesplňují podmínky pro vstup do EU, budou podrobeny předvstupnímu prověřování, včetně identifikace, shromažďování biometrických údajů a zdravotní a bezpečnostní kontroly, což může trvat až sedm dní. Členské státy budou muset zavést nezávislé monitorovací mechanismy, aby bylo zajištěno dodržování základních práv žadatelů.

Návrh (zpravodajka Birgit Sippelová (DE, S&D)) byl schválen 366 hlasy (229 bylo proti a 26 se zdrželo hlasování). Poslanci rovněž schválili nová pravidla pro centralizovaný systém informací o dříve odsouzených (ECRIS-TCN), přičemž 414 hlasů bylo pro, 182 bylo proti a 29 se zdrželo hlasování. Další podrobnosti o novém nařízení o prověřování.

Rychlejší azylové řízení

V celé EU bude zaveden nový společný postup pro udělování a odnímání mezinárodní ochrany. Zpracování žádostí o azyl na hranicích EU bude v budoucnu muset být rychlejší a lhůty pro vyřízení neodůvodněných nebo nepřípustných žádostí budou kratší.

Návrh (zpravodajka Fabienne Kellerová (FR, Renew)) byl schválen 301 hlasy (269 bylo proti a 51 se zdrželo hlasování). Řízení o navracení na hranicích bylo přijato 329 hlasy (253 bylo proti a 40 se zdrželo hlasování). Přečtěte si více o nařízení o azylovém řízení.

Nařízení o systému Eurodac

Údaje osob přicházejících nelegálně do EU, včetně otisků prstů a zobrazení obličeje osob od šesti let věku, budou uloženy v aktualizované databázi Eurodac. Úřady budou také moci u konkrétní osoby vytvořit záznam, zda může představovat bezpečnostní hrozbu nebo byla násilná či ozbrojená.

Návrh (zpravodaj Jorge Buxadé Villalba (ES, ECR)) byl přijat 404 hlasy (202 bylo proti a 16 se zdrželo hlasování). Další podrobnosti o nových pravidlech systému Eurodac.

Kvalifikační normy

Parlament rovněž podpořil nové jednotné normy pro všechny členské státy, pokud jde o uznávání statusu uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany a o práva přiznávaná osobám, které mají nárok na ochranu. Členské státy by měly situaci v zemi původu osob, které dorazí do EU, posuzovat na základě informací od Agentury EU pro azyl a postavení uprchlíka by mělo být pravidelně přezkoumáváno. Žadatelé o ochranu budou muset zůstat na území členského státu, který je odpovědný za projednání jejich žádosti nebo v němž byla ochrana udělena.

Pro návrh (zpravodaj Matjaž Nemec (SI, S&D)) bylo 340 poslanců (249 bylo proti a 34 se zdrželo hlasování). Více o kvalifikačním nařízení.

Přijímání žadatelů o azyl

Členské státy budou muset zajistit rovnocennou úroveň pro přijímání žadatelů o azyl, například pokud jde o ubytování, školní docházku a zdravotní péči. Registrovaní žadatelé o azyl budou moci začít pracovat nejpozději šest měsíců po podání žádosti. Podmínky detence a omezení volného pohybu budou upraveny tak, aby žadatele odrazovaly od pohybu po EU.

Pro návrh právního předpisu (zpravodajka Sophia in 't Veld (NL, Renew)) se vyslovilo 398 poslanců (162 bylo proti a 60 se zdrželo hlasování). Více o směrnici o podmínkách přijímání.

Bezpečné a legální cesty do Evropy

Na základě nového unijního rámce pro přesídlování a přijímání osob z humanitárních důvodů budou členské státy dobrovolně nabízet útočiště osobám ze třetích zemí, které za uprchlíky uznal Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a které se na území EU přemístí legálním, organizovaným a bezpečným způsobem.

Návrh (zpravodajka Malin Björková (SE, The Left) byl přijat 452 hlasy (154 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování). Více o rámci EU pro přesídlování.

Další kroky

Jakmile bude balíček předpisů schválen Radou, vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku. Předpokládá se, že nařízení začnou platit za dva roky. Pokud jde o směrnici o podmínkách přijímání, budou mít členské státy dva roky na to, aby náležitě upravily své právní předpisy.

Souvislosti

Přijetím těchto právních předpisů Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se posílení úlohy EU v boji proti všem formám nelegální migrace a posílení ochrany vnějších hranic Evropské unie při dodržování lidských práv, jednotného uplatňování společných pravidel pro první přijetí migrantů ve všech členských státech, posílení úlohy EU a reformy evropského azylového systému na základě zásad solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti, jak je vyjádřeno v návrzích 42, 43 a 44 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.