Parlament schválil reformu trhu s elektřinou v EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Trh s elektřinou v EU bude cenově dostupnější a přívětivější pro spotřebitele 
  • „Rozdílové smlouvy“ na podporu investic do energetiky 
  • Zranitelní zákazníci budou chráněni před odpojením od elektřiny 
  • EU bude mít pravomoc vyhlásit regionální nebo celoevropskou krizi cen elektřiny 

Díky reformě přijaté ve čtvrtek bude trh s elektřinou v EU stabilnější, dostupnější a udržitelnější.

Právní předpisy, na nichž již byly uzavřeny předběžné dohody s Radou, byly schváleny (nařízení) 433 hlasy (140 bylo proti a 15 se zdrželo hlasování) a (směrnice) 473 hlasy (80 bylo proti a 27 se zdrželo hlasování). Jejich cílem je chránit spotřebitele před kolísáním cen. Poslanci zajistili, že spotřebitelé budou mít právo na přístup ke smlouvám s fixní cenou nebo s dynamickým určováním ceny a obdrží důležité informace o službách, k jejichž užívání se zaváží. Dodavatelé nebudou moci jednostranně měnit podmínky smlouvy.

Poslanci také zajistili, aby členské státy mohly zakázat dodavatelům přerušit dodávky elektřiny zranitelným zákazníkům, a to i během sporů mezi dodavateli a zákazníky.

Rozdílové smlouvy

Právní předpisy stanoví takzvané „rozdílové smlouvy“ nebo obdobné systémy se stejným účinkem, které mají podpořit investice do energie. V rámci rozdílové smlouvy veřejný orgán poskytne kompenzace výrobci energie, pokud tržní ceny příliš prudce klesnou. Naopak od výrobců inkasuje platby, pokud jsou ceny příliš vysoké. Využití rozdílových smluv bude povoleno u všech investic do nové výroby elektřiny, ať už z obnovitelných zdrojů nebo z jaderné energie.

Krize cen energie

Text stanoví mechanismus pro vyhlášení krize cen energie. V situaci velmi vysokých cen a za určitých podmínek může EU vyhlásit regionální nebo celoevropskou cenovou krizi elektřiny, což členským státům umožní přijmout dočasná opatření ke stanovení cen elektřiny pro malé a střední podniky a energeticky náročné průmyslové spotřebitele.

Prohlášení zpravodaje

„Tato reforma při vytváření trhu s elektřinou klade důraz na občany. Text obsahuje opatření na ochranu občanů, zejména těch nejzranitelnějších, a na urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie. Parlament učinil krok vpřed v demokratizaci energetiky a vytvořil koncepci trhu, která reaguje na selhání odhalená energetickou krizí. Všichni spotřebitelé, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, budou mít přístup k dlouhodobě dostupným a stabilním cenám,“ uvedl zpravodaj Nicolás González Casares (S&D, ES).

Další postup

Aby vstoupil v platnost, musí právní předpis po schválení Parlamentem formálně přijmout také Rada.

Souvislosti

Ceny energií rostou od poloviny roku 2021, zpočátku v souvislosti s hospodářským oživením po pandemii covid-19. V únoru 2022 však ceny energií prudce vzrostly v důsledku problémů s dodávkami plynu během války Ruska proti Ukrajině. Vysoké ceny plynu měly bezprostřední dopad na ceny elektřiny, neboť ty jsou vzájemně propojeny v rámci systému založeném na žebříčku nabídkových cen, kdy nejdražší zdroj energie (obvykle na bázi fosilních paliv) určuje celkovou cenu elektřiny.