Oversigt - plenarmøder 
 

Europa-Parlamentet stemmer om nedbringelse af CO2-emissionerne fra skibe 

For at dekarbonisere transportsektoren er Parlamentet indstillet på at presse på for en mere ambitiøs indsats for CO2-emissioner fra søtransport.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet er i vid udstrækning enige i, at EU's og Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) rapporteringsforpligtelser bør tilpasses som fastsat af Kommissionen i et forslag om revision af EU's system for overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport ("EU's MRV-forordning").

Parlamentet bemærker dog, at IMO ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at nå en ambitiøs global aftale om drivhusgasemissioner, og det forventes derfor, at det bliver nødvendigt at anmode rederierne om at reducere deres gennemsnitlige årlige CO2-emissioner pr. transporterende enhed. Medlemmerne af Europa-Parlamentet har foreslået, at skibe med en bruttotonnage på 5000 og derover medtages i EU's emissionshandelssystem (ETS).

Baggrund


Søtransport er fortsat den eneste sektor, hvor der ikke er nogen specifikke EU-forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne. Den globale skibsfart udleder betydelige mængder drivhusgasemissioner, som skønnes at ligge på omkring 2-3 % af de samlede globale drivhusgasemissioner. Dette er mere end emissionerne fra nogen EU-medlemsstat. I 2017 kom 13% af EU's samlede drivhusgasemissioner fra transport i EU fra skibe.


YDERLIGERE OPLYSNINGER

SCRIBT-emne: Miljø

Procedurekode: 2019/0017 (COD)

Specialist: Thomas

Debat: Mandag den 14. september

Afstemning: Onsdag den 16. september

Procedure: Den almindelige lovgivningsprocedure