Oversigt - plenarmøder 
 

Fit for 55: Parlamentet vil vedtage tre love for at nå klimamålet for 2030 

MEP'erne forventes at vedtage nye regler for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug, medlemslandenes udledningsreduktioner samt revisionen af markedsstabilitetsreserven.

Efter en debat mandag vil Parlamentet tirsdag stemme om de aftaler, der blev indgået med EU-landene i slutningen af 2022 om tre retsakter, der er en del af "Fit for 55 i 2030-pakken". Dette er EU's plan til at reducere udledninger af drivhusgasser med mindst 55% inden 2030 i forhold til 1990-niveauet i overensstemmelse med EU’s klimalov.

Arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug

Den reviderede lovgivning om omlægning, anvendelse og forvaltning af jord og skove (LULUCF) øger EU's mål for kulstofdræn til 310 mio. ton CO2-ækvivalenter for disse sektorer, hvilket vil bringe EU's drivhusgasreduktioner i 2030 op på 57% i forhold til 1990-niveauet.

Vejtransport, opvarmning af bygninger og landbrug

EU's 2030-mål i den såkaldte forordning om indsatsfordeling (ESR), der fastsætter bindende årlige reduktioner for udledningen af drivhusgasser for EU's medlemslande for vejtransport, opvarmning af bygninger og landbrug, øges fra 30% til 40% i forhold til 2005-niveauet. For første gang skal alle EU-lande reducere deres drivhusgasudledninger med mellem 10% og 50%. Målene for hvert medlemsland er baseret på deres BNP pr. indbygger og omkostningseffektivitet.

Revision af markedsstabilitetsreserven for EU ETS

Som led i aftalen om et mere ambitiøst emissionshandelssystem (ETS) blev Parlamentet og medlemslandenes forhandlere enige om at placere 24% af alle ETS-kvoter i markedsstabilitetsreserven for at afhjælpe eventuelle fremtidige ubalancer mellem udbud og efterspørgsel af kvoter på markedet som følge af eksterne faktorer som f.eks. covid-19.

Yderligere oplysninger:

Procedurekoder: 2021/0200(COD) 2021/0201 (COD) 2021/0202 (COD)

Debat: mandag den 13. marts 2023

Afstemning: tirsdag den 14. marts 2023

Fremgangsmåde: Den almindelige lovgivningsprocedure, aftaler under førstebehandlingen