Personaleordninger: Parlamentariske assistenter 

Parlamentsmedlemmerne vælger selv deres personale inden for et af Parlamentet fastlagt budget. Det maksimale månedlige beløb til dækning af alle udgifter i forbindelse med ansættelse af personlige assistenter er i 2023 på €28.412 pr. parlamentsmedlem (fra 01/01/2023). Ingen af disse midler udbetales til medlemmerne selv.


Parlamentsmedlemmer kan vælge forskellige typer assistenter:

  • Akkrediterede assistenter med tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg) forvaltes administrativt direkte af Parlamentets administration og er underlagt samme arbejdsvilkår som midlertidigt ansat EU-personale. Parlamentsmedlemmer kan højst ansætte tre akkrediterede assistenter (under visse omstændigheder fire). Mindst en fjerdedel af det samlede budget skal bruges til ansættelse af akkrediterede assistenter.
  • Parlamentsmedlemmer kan også ansætte "lokale" assistenter, der har hjemsted i medlemsstaterne De forvaltes administrativt af bemyndigede betalingsagenter for at sikre, at forpligtelser med hensyn til skat og social sikring overholdes korrekt. Der må højst bruges 75 % af det samlede budget til disse lokale assistenter.

Ud over ansættelse af akkrediterede og lokale assistenter kan op mod en fjerdedel af det samlede budget også anvendes til tjenesteydelser fra udbydere, som medlemmet vælger, f.eks. til bestilling af ekspertundersøgelser.


Assistenterne skal undgå eksterne aktiviteter, der kan medføre interessekonflikter. Siden 2009 har MEP'er ikke længere måttet ansætte nære slægtninge.


Navne eller firmanavne på alle assistenter vil være offentligt tilgængelige på Parlamentets websted i hele kontraktperioden, medmindre de opnår en undtagelse, som kun kan indrømmes, hvis det er behørigt sikkerhedsmæssigt begrundet.