Valgs prøvelse af nye medlemmer 

Der foretages valgs prøvelse af nyvalgte medlemmer for at fastslå, at de ikke beklæder et andet hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. "Uforenelige" hverv omfatter det at være medlem af en EU-medlemsstats regering eller parlament, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbanks direktion, Revisionsretten eller Den Europæiske Investeringsbank. Tjenestegørende tjenestemænd i EU-institutioner eller organer, der er oprettet i henhold til EU-traktaterne til at forvalte EU-midler, kan heller ikke være medlem af Europa-Parlamentet.


Når de officielle valgresultater foreligger, indsender medlemsstaterne navnene på dem, der har vundet et mandat i Europa-Parlamentet, og formanden anmoder medlemsstaternes kompetente myndigheder om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


Nye medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis valg er blevet meddelt Parlamentet, skal, før de indtager deres pladser, skriftligt erklære, at de ikke beklæder noget hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Denne erklæring skal afgives senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde.


Valgs prøvelse af nye medlemmer foretages af Parlamentets Retsudvalg, som udarbejder en afgørelse baseret på oplysninger fra medlemsstaterne. Afgørelsen indgives til formanden, som underretter medlemmerne herom på det næste plenarmøde. Ud over kontrollen af gyldigheden af mandatet træffer Parlamentet også afgørelse om eventuelle indsigelser i henhold til akten af 20. september 1976 om valg af medlemmer af Europa-Parlamentet ved direkte almindelig stemmeret, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove.


Når det konstateres, at et medlem beklæder et uforeneligt hverv, "konstaterer Europa-Parlamentet, at et mandat er blevet ledigt".