Hvorfor vil Parlamentet have nye egne indtægtskilder for EU?  

 
 

Parlamentet vil have nye egne indtægtskilder for EU, så der kan investeres i Europas fremtid og genopretningen efter Covid-19 uden at bebyrde skatteborgerne.

Plastikflasker til genbrug.  

Forhandlingerne om EU's budget for 2021-2027 og et genopretningsinstrument efter Covid-19 på €750 mia. er i gang. Et af stridspunkterne vil blive en reform af egne indtægtskilder.
Læs mere: EU’s langsigtede budget forklaret

Hvad er egne indtægtskilder?

EU-landene bidrager til det fælles EU-budget for at opnå fælles målsætninger. I modsætning til de nationale budgetter, er EU's budget et investeringsbudget, der ikke må køre med underskud. EU-traktaterne siger, at Unionens budget "skal finansieres af egne indtægtskilder."
Disse egne indtægtskilder bestemmes af Rådet enstemmigt, efter at have konsulteret Parlamentet, og derefter skal de godkendes i hvert EU-land. Det nuværende system af egne indtægtskilder har næsten været uændret de seneste tre årtier, og Parlamentet har længe opfordret til at få det ændret.

Hvilke egne indtægtskilder eksisterer lige nu?

Da EU's budget altid skal være i balance, skal det årlige budget altid dække de årlige udgifter. For den nuværende periode (2014-2020), kan indtægtskilderne ikke overstige 1,23% af Unionens bruttonationale indkomst (BNI).
EU's indtægtskilder består af:
• Traditionelle egne indtægtskilder (hovedsageligt told, udgjorde 13% i 2018).
• Momsbaserede egne indtægtskilder (overførsel af en procentdel af momsen indsamlet i EU-landene udgjorde11% i 2018).
• BNI-baseret egen indtægtskilde (EU-landene overfører en del af deres årlige BNI, der udgjorde 66% af de egne indtægtskilder i 2018)
• Andre indtægtskilder (inklusiv bøder til selskaber der har forbrudt sig mod EU's konkurrencelov, bidrag fra ikke-EU lande i EU-programmer og skat af løn fra EU-ansatte udgjorde 10% i 2018).
Nogle EU-lande (Østrig, Danmark, Tyskland, Holland og Sverige) får i øjeblikket gavn af rabatter baseret på deres bidrag til EU-budgettet.

Hvordan foreslår Parlamentet en reform skal se ud?

Parlamentet har længe anset EU's system for indtægtskilder for at være uigennemsigtigt og unfair og vil have en reform, der gør det muligt at modsvare nuærende og fremtidige udfordringer. 
Til at mindske behovet for BNI- og momsbaserede bidrag fra medlemslandenne opfordrer Parlamentet til at introducere nye egne indtægtskilder med en tidslinje:
• 1. jan. 2021: et nyt nationalt bidrag på ikke-genbrugligt plastikaffald (der kan føre til mindre brug af engangsplast).
• 1. jan. 2021: egen indtægtskilde baseret på EU's handel med CO2-udslip.
• 1 jan. 2023: egen indtægtskilde baseret på en skat på digitale tjenester (der skal sikre en fair beskatning i den digitale økonomi).
• 1. jan. 2023: egen indtægtskilde baseret på en carbontilpasningsmekanisme (en pris på carbon fra import af visse produkter uden for EU).
• 1. jan. 2024: egen indtægtskilde baseret på en finansiel transaktionsskat (sikring af at den finansielle sektor betaler sin skatteandel)
• 1. jan. 2026: egen indtægtskilde forbundet med selskabsskatten (en andel af selskabers skat skal beregnes ud fra fælles regler i EU).
MEP'erne insisterer også på at afskaffe rabatter.

Hvilken gavn kan en reform bibringe?

Disse nye kilder skal også være med til at betale for den gæld, som EU får via Covid-19 genopretningsfonden. Uden nye indtægtskilder må de lånte penge betales tilbage ved at skære i EU's programmer og/eller højere BNI-bidrag fra EU's medlemslandene. Parlamentet vil sikre, at byden ikke ender hos skatteborgerne, men hos tech-giganterne, skattesvindlere, store udenlandske forurenere eller andre, der ikke betaler en fair skatteandel.
De foreslåede egne indtægtskilder skal ligeledes sikre, at EU's prioriteter – såsom den Grønne Aftale og den digitale omstilling – reflekteres bedre i finansieringen af budgettet. Derudover vil de understøtte det indre marked og mindske de BNI-baserede nationale bidrag.

Hvordan bestemmes EU's indtægtskilder?

Efter konsultation med Parlamentet vedtages systemet enstemmigt i Rådet og skal derefter ratificeres i EU-landene. Parlamentet godkendte sin holdning til egne indtægtskilder ved en afstemning den 16. september 2020.
Forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet om budgettet for 2021-2027 budget begyndte ved udgangen af august. Parlamentet vil ikke godkende det nye EU-budget uden en aftale om en reform af de egne indtægtskilder. MEP'erne insisterer på, at nye kilder skal træde i kraft fra 1. januar 2021 og følge en bindende kalender.