Bæredygtigt skovbrug: MEP'erne vil bekæmpe skovrydning  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

At beskytte og håndtere EU's skove på en bæredygtig måde er vigtigt for at kunne bekæmpe klimaforandringer. Find ud af her hvad Europa-Parlamentet vil gøre.

Parlamentet har stemt for flere rapporter, der opfordrer Europa-Kommissionen til at gøre mere for at få en bæredygtig håndtering af skovene i EU og beskytte skovene andre steder i verden ved at fjerne produkter, der bidrager til skovrydning i EU's forsyningskæder. Dette kommer forud for præsentationen af Kommissionens skovstrategi i 2021.
Rapporterne understreger forbindelsen mellem bæredygtig håndtering af skovene og mindre skovrydning med målsætningerne i den Europæiske Grønne Aftale, Fra jord til bord-strategien og Biodiversitetsstrategien.

Hvorfor er skove vigtige?

Skove har vigtig social, økonomisk og miljømæssig værdi. De udgør 43% af EU's land, og 80% af den jordbaserede biodiversitet findes i skovene. Sunde skove er vigtige i at bekæmpe klimaforandringer, fordi de absorberer carbondioxid fra atmosfæren. EU's skove absorberer det, der svarer til 8,9% af EU's drivhusgasser hvert år. Som carbondræn er de vigtige i at nå EU's mål om carbonneutralitet. Derfor er det vigtigt at beskytte dem, og de lokalsamfund, der er afhængige af dem.

Hvad er årsagerne til skovrydning?

Skovrydning sker med en alarmerende hastighed i verden, og det fører til CO2-udslip og tab af biodiversitet. Det skønnes, at halvdelen af de tropiske skove på verdensplan er blevet ødelagt siden 1960'erne.
Der er en klar forbindelse mellem skovrydning og det internationale behov for råstoffer, hvis udvinding eller produktion bidrager til den globale skovrydning eller nedbrydning. EU er en stor importør af disse råstoffer og har derfor kapacitet til at adressere skovrydning gennem sin handelspolitik.
Illegal logning forøger problemet, og selvom der findes EU-lovgivning som Skovhåndhævelse, styring og handel (FLEGT), er det stadig en større del af problemet med skovrydning i EU og i verden.
Klimaforandringer og tab af biodiversitet giver mere intens tørke, oversvømmelser og brande, der fører til yderligere skovrydning og yderligere forværring af klimaforandringerne. Omfanget af skovbrandene i amazonas i 2019 understregede et behov for et internationalt modsvar.

Hvad er løsningen på skovrydning?

Bæredygtig håndtering af skovene balancerer de økonomiske og sociale konsekvenser af skovrydningen med de miljømæssige mål til at forbedre skovenes sundhed og øge tilpasningen til klimaforandringsforholdene. Skovene repræsenterer en lovende grøn sektor med potentiale til at skabe yderligere 10-16 mio. bæredytige job i verden.
Ved at bruge satelliter så man bedre kan overvåge naturkatastrofer som tørke og brande hvert år, kan man hjælpe med at afbøde risici og beskytte skovene.

Hvordan kan EU støtte bæredygtig skovbrug og beskytte skove?

I EU er over 60% af skovene allerede certificerede som værende bæredygtigt håndteret. Skovindustrien understøtter 500.000 job direkte og 2,6 mio. indirekte.
Parlamentet anerkender, at bæredygtig skovhåndtering kan hjælpe med at afbøde klimaforandringer, men man kan støtte en vigtig, økonomisk sektor og opfordrer til at støtte den gennem den Fælles Landbrugspolitik (CAP).

MEP'erne vil have større gavn af skovene og den skovbrugsbaserede værdikæde nemlig absorbering af CO2 og opbevaring af carbon i træbaserede produkter. Parlamentet understreger ligeledes behovet for at øge midlerne til forskning i at fravælge fossile brændstoffer og brændstofsmaterialer. Skove og hele den skovbrugsbaserede værdikæde er grunlaget for at kunne yderligere udvikle den cirkulære bioøkonomi, der er med til at afbøde klimaforandringerne.
Parlamentet ønsker bedre tiltag mod illegal logning og flere tjek ved EU's grænser til at stoppe ikke-bæredygtigt produceret træ og produkter, der bidrager til tab af skov. Medlemmerne vil også sikre, at påvirkningen af handelsaftaler for skove, biodiversitet og menneskerettigheder vurderes løbende.
MEP'erne har opfordret il at bæredygtige skove promoveres globalt, og for at EU's satelliter (Copernicus og Galileo) bruges til at hjælpe med at overvåge skovrydningen og skovbrande i tredje lande. De vil ligeledes have ordentlig finansiering for forskning og innovation til at gøre skovene mere klimatresistente.
Parlamentet vil have bindende mål til at genopbygge skovenes økosystemer, særligt de skove, der ikke har været udsat for større menneskelige påvirkninger i den seneste tid. .