EU vil skære i drivhusgasudslippet med nationale mål for 2030 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Regler om at Fordele Byrden sætter nationale mål til at skære i drivhusgasudslip og implementere EU’s forpligtigelser fra Parisaftalen.

Trafikprop ©AP Images/European Union-EP  

Hvad er ”fordeling af byrden”?

  • Til at forebygge de farlige klimaforandringer vedtog EU-lederne i oktober 2014 en klima- og energistrategi for 2030, der inkluderer bindende mål til at skære i udslip fra EU med minimum 40% sammenlignet med 1990 inden 2030, mens reduktionen fra transport-, landbrugs-, bygnings- og affaldssektoren skal stå for 30% inden 2030 sammenlignet med 2005. Disse sektorer udgør hovedparten af EU’s CO2-udslip (omkring 60% i 2014).
  • Til at sikre, at alle lande deltager i EU’s tiltag til at mindske udslippet fra de ovennævnte sektorer, fastsætter Fordelingen af Byrden et årligt bindende mål for drivhusgasudslip for medlemslande i perioden 2013-2020. MEP’erne arbejder nu på en ny lovgivning, der skal efterfølge Fordelingen af Byrden. Forslagene handler om det minimumsbidrag til en reducering af CO2-udslippet, som medlemslandene må have fra 2021 til 2030 og de regler, der bestemmer det årlige udslip, og hvordan fremskridt kan måles.

Hvad er de foreslåede nationale, bindende mål?

Medlemslandenes nationale mål bliver der taget højde for, og de bliver fastlagt ud fra deres BNP per indbygger. Det har ført til, at målsætningen for de enkelte lande ligger mellem 0% og -40% sammenlignet med niveauet fra 2005 og tilpasset EU’s overordnede reduktionsmål for 2030.

 

 

Medlemsland

Mål i 2030 sammenlignet med 2005

Luxembourg

-40%

Sverige

-40%

Danmark

-39%

Finland

-39%

Tyskland

-38%

Frankrig

-37%

Storbriannien

-37%

Holland

-36%

Østrig

-36%

Belgien

-35%

Italien

-33%

Irland

-30%

Spain

-26%

Cyprus

-24%

Malta

-19%

Portugal

-17%

Grækenland

-16%

Slovenien

-15%

Tjekkiet

-14%

Estland

-13%

Slovakiet

-12%

Litauen

-9%

Polen

-7%

Kroatien

-7%

Ungarn

-7%

Letland

-6%

Rumænien

-2%

Bulgarien

0%

En udslipsreduceringsplan er blevet fastsat for at sikre, at medlemslandene reducerer udslippet i et konstant tempo gennem hele perioden fra 2021 til 2030. En sikkerhedsreserve med samlet 105 mio. tons CO2 er dannet og vil blive klar i 2032. Det er meningen, at den skal hjælpe mindre rige medlemslande, der har problemer med at nå deres 2030 mål. Reserven bliver kun tilgængelig, hvis EU når sit 2030-mål og under strenge forhold.   

Der er også en fleksibilitet indlagt i lovgivningen. F.eks. får medlemslandene lov til at deponere, låne og overføre deres årlige udslip mellem hinanden fra et år til et andet.

Hvad foreslår Parlamentet?

 

For at sikre en langsigtet forudsigelighed vil MEP’erne også have fastsat et mål for 2050 og reducere drivhusgasudslippene med 80% sammenlignet med 2005. De ønsker også en bedre støtte til medlemslande med lavindkomst; hvis de handler før 2020, bliver de belønnet med mere fleksibilitet senere i planen. Parlamentets ordfører er Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holland).

EU-tiltag til at skære i drivhusgasudslip

Der er andre stykker lovgivning, der skal hjælpe EU med at nå sine forpligtigelser i Parisaftalen om klimaforandringer:

Se mere i vores infografik over hvordan EU har gjort fremskridt på vejen til at nå sine klimamål for 2020.