Hvordan Parlamentet kæmper for ligestilling i EU 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Find ud af hvordan EU og Parlamentet kæmper for kvinders rettigheder på arbejdet, i politik og på andre områder.

På arbejde. Foto af Brooke Cagle on Unsplash  

Hvad gør EU for at bekæmpe ulighed?

Siden sin begyndelse har EU fulgt princippet om inkludere køn i alle politikker i kampen for ligestilling og for at fremme et socialt Europa.

kan Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter Europa-Parlamentets godkendelse træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Artikel 19, konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEF) 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:DA:HTML

EU har vedtaget lovgivning, kommer med anbefalinger, udvekslinger, god praksis og finansiel støtte til konkrete handlinger i medlemslandene. Konceptet bag EU’s ligestillingspolitik baseres på EU-domstolens afgørelser. Parlamentet vedtager regelmæssigt rapporter på eget initiativ, der opfordrer til flere indsatser til at forbedre ligestillingen.

Parlamentet har været meget aktivt omkring at nå ligestilling mellem mænd og kvinder og har et stående udvalg for kvinders rettigheder og ligestilling. Hvert år markerer Parlamentet også Kvindernes Internationale Kampdag (8. marts) bl.a. ved at afholde flere arrangementer.


Ligestilling på arbejdet

I 2019 godkendte EU nye regler for familier og sygeplejerelateret orlov og mere fleksible arbejdsforhold for at skabe flere initiativer til at få fædre til at tage familierelateret orlov og til at øge kvindernes beskæftigelsesrate.

EU-lovgivning om ligestilling på arbejdet: 
  • Regler for beskæftigelse (inklusiv ligeløn, social sikkerhed, arbejdsforhold og chikane) 
  • Regler for selvstændige 
  • Ret til barselsorlov og forældreorlov 

Parlamentet opfordrer også til at introducere tiltag, der skal mindske lønforskelle. I 2017 tjente kvinder i EU i gennemsnittet 16% mindre end mænd og deres pensioner var 35,7% mindre værd.

Europa har store problemer med ligestillingen i den digitale sektor. Kvinder tager i mindre grad en uddannelse indenfor dette område og er underrepræsenterede på jobmarkedet. I en betænkning vedtaget i 2018 opfordrede Parlamentet EU-landene til at få tiltag på plads, der skal sikre fuld integration af kvinder i IT-sektoren også med hensyn til uddannelse og oplæring.
Forebyggelse af vold mod kvinder

EU bekæmper vold mod kvinder på flere måder. Parlamentet har gentagne gange opfordret til at få en EU-strategi til at styrke politikken på området. Det ønsker også, at Europarådets Istanbulkonvention ratificeres af alle EU-lande og af potentielle nye medlemslande.

Parlamentet har også gjort opmærksom på behovet for at bekæmpe særlige former for vold inklusiv sexchikane, menneskehandel, tvungen prostitution, omskæring af kvinder, cyberstalking og hævnporno.

I 2014 tildelte Parlamentet Sakharovprisen for tankefrihed til den congolesiske gynækolog Denis Mukwege for hans arbejde med at hjælpe tusindvis af ofre for voldtægt og brutal seksuel vold i den Demokratiske Republik Congo og for at kæmpe for kvinders værdighed, retfærdighed og fred i landet.


Fra migrationspolitik til EU's handel

Parlamentet har opfordret til, at Kommissionen inddrager kønsproblematikker på områder som handel, udvikling, landbrug, beskæftigelse og migration.

I en betænkning, der blev vedtaget i 2016, sagde Parlamentet, at EU skal have guidelines på kønsområdet for migrations- og asylpolitikken.

I en rapport vedtaget i 2018 sagde MEP'erne, at mere kønsspecifikke tilgange til klimaforandringspolitikken er nødvendig for at styrke kvinder og beskytte de fattigste.

Alle EU's handelsaftaler skal indeholde bindende provisioner, der sikrer respekt for menneskerettigheder inklusiv ligestilling, sagde endnu en betænkning, der blev godkendt i 2018.


Kvinder i politik

Parlamentet har gentagne gange opfordret til, at ligestilling får større fokus i politik, og at kvinder deltager mere i beslutningsprocessen på alle niveauer.

I en rapport, der blev vedtaget i januar 2019, opfordrede Parlamentet de europæiske partier til at sikre, at både kvinder og mænd blev indstillet til de organer, der vil styre Parlamentet i den niende valgperiode. I det nye Europa-Parlament, der officielt begyndte sit mandat i juli 2019, er der flere kvinder end nogensinde før. De udgør 41% af MEP'erne mod 36,5% i den forrige periode.Få mere information om EU's socialpolitikker: