MEP´ere ønsker flere kvinder i bestyrelserne 

 
 
For få kvinder i de europæiske bestyrelseslokaler © Getty  

I dag er blot 10 % af bestyrelsesmedlemmerne i EU's største børsnoterede selskaber kvinder. Det til trods for, at der er betydeligt flere kvindelige univesitetsuddannede. Ordfører Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, Grækenland) ønsker en mere ligelig repræsentation af kønnene i de europæiske bestyrelseslokaler.

Trods forskelle mellem medlemsstaterne, viser statistikkerne, at kvinder er stærkt underrepræsenteret på ledelsesniveau i europæiske virksomheder.


Nye retningslinjer har hjulpet til med at overvinde en del af de barrierer, som kvinderne står over for. Nogle medlemsstater har ligefrem vedtaget love, der fastsætter kvoter for kvinders repræsentation i bestyrelser.


Frankrig har f.eks. vedtaget en lov, der forpligtiger en række børsnoterede selskaber til sikre, at mindst 40 % af deres bestyrelsesmedlemmer er kvinder inden 2015. Spanien har ligeledes vedtaget en kvotelov i 2007, mens Italien snart ventes at gøre det.


I sin betænkning opfordrer Kratsa-Tsagaropoulous til "positiv særbehandling" for at opnå "optimal anvendelse af kvindelig arbejdskraft på alle niveauer i virksomhederne". Hun anbefaler Kommissionen at udarbejde en handlingsplan med henblik på at fastsætte "specifikke, målelige, passende, realistiske og tidsbestemte" målsætninger for kvinders repræsentation i private virksomheder.


I vores interview i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag sagde Kratsa-Tsagaropoulous: "En løsning kunne være at lovgive om kvoter, såfremt virksomhederne undlader at tage initiativer og gennemføre deres køreplaner. Men vi er nødt til at tage hensyn til mangfoldigheden i Europa for at nå tærsklen på 40 % i 2015. Landene bevæger sig ikke i samme hastighed på dette område".


Ligestillingsudvalget stemmer om betænkningen onsdag den 25. maj.