Plastikaffald og genbrug i EU: Fakta og tal  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Næsten en tredjedel af plastikaffaldet i Europa bliver genbrugt. Se flere fakta og tal om plastikaffald og genanvendelse i EU i vores infografik.

Plastik i havet ©AdobeStock/Richard Carey  

Produktionen af plastik er steget eksponentielt på bare få årtier - fra 1,5 millioner tons i 1950 til 359 millioner tons i 2018 på verdensplan – og med dette også mængden af plastikaffald. Efter en stort fald i produktionen i første halvdel af 2020 pga. Covid-19, kom produktionen tilbage til normalt i anden halvdel af det år.

Se vores infografik om plastikaffald

EU har allerede indført tiltag til at mindske mængden af plastikaffald, men hvad sker der, hvis der alligevel forekommer affald på trods af alle tiltag? Og hvordan kan mængden af plastik, der genanvendes, blive forøget?
Infografik over plastikaffald.  

Behandling af plastikaffald i Europa

I Europa bliver plastikaffald som oftest brugt til genvinding af energi efterfulgt af genanvendelse. Derudover ender 25% på lossepladsen.

Halvdelen af den plastik, der indsamles til genbrug, bliver eksporteret og behandlet i lande udenfor EU. Grunden til, at det bliver eksporteret, skyldes bl.a. mangel på kapacitet, teknologi eller finansielle ressourcer til at behandle affaldet lokalt.

EU's eksport af affald til ikke-EU lande nåede i 2020 op på 32,7 millioner tons. Størstedelen bestod af metal efterfulgt af papir, plastik, tekstiler og glasaffald, der primært blev sendt til Tyrkiet, Indien og Egypten.

MEP'erne opfordrer EU-landene til at øge genanvendelsesraten, sende mindre til lossepladsen og minimere mængden til afbrænding og skadeligt kemisk affald.

Tidligere blev en stor andel af plastikaffaldet eksporteret til Kina, men nye restriktioner på import af plastikaffald i Kina kan være med til yderligere at mindske faldet. Dette udgør en risiko for afbrænding og at det ender på lossepladsen i Europa. Derudover forsøger EU at finde cirkulære og klimavenlige måder at håndtere plastikaffaldet.

At kun en lille andel af plastikken genbruges i EU giver et stort tab for økonomien og for miljøet. Det skønnes, at 95% af værdien af plastikemballagen går tabt for økonomien, efter at det kun er blevet brugt én gang.

På globalt plan vurderede forskerne i 2019, ar produktionen og afbrændingen af platik forårsagede 850 millioner tons drivhusgas i atmosfæren. I 2050 kan dette udslip stige til 2,8 mia. tons, hvilket kan undgås gennem bedre genanvendelse.


Problemer med genbrug af plastik

Det, der komplicerer genbrugen af plastik, er kvaliteten og prisen for det genbrugte produkt, sammenlignet med et nyligt produceret modstykke.

Men da plastik let kan blive omdannet efter behov (både funktionelt og æstetisk) af hver fabrikant, komplicerer forskelligheden af de rå materialer processen, hvilket gør det dyrere og påvirker kvaliteten af det endelige produkt. Konsekvensen er, at efterspørgslen på genbrugt plastik stiger, selvom det i 2018 kun udgjorde 6% af den samlede efterspørgsel i Europa.


EU-løsninger til at øge genbrugsraterne

I juni 2019 vedtog EU nye regler til at adressere problemet med plastik i havene vedrørende engangsplastik og fiskeudstyr på strandene. Det indeholder et mål om, at 25% af plastikflasker genanvendes i 2025 og 30% i 2030.

I november 2022 foreslog Kommissionen nye EU-regler på tværs af grænserne for emballage. De indeholder forslag om at forbedre designet, som f.eks. klarere mærkning, til at fremme genbrug og genanvendelse. De opfordrer også til at få en overgang til bio-baseret, bionedbrydeligt og mere kompostvenligt plastik.

Få mere information om hvordan EU vil få en cirkulær økonomi fra 2050


Som en del af Den Grønne Pagt skal 55% af plastikaffaldet genbruges fra 2030. 

Dette kan betyde, at der skal findes et bedre design for plastik, men incitamenter til at skabe et marked for genbrug af plastik er også nødvendigt ifølge MEP'erne.

Disse tiltag ville inkludere:

  • At skabe en kvalitetsstandard for sekundær plast
  • At introducere en certificering for at øge tilliden til produktet for både industrien og forbrugerne
  • Introducering af obligatoriske regler for en minimumsgrad af genanvendeligt plastik i særlige produkter
  • Opfordring til at medlemslandene overvejer at nedsætte afgifterne på genanvendelige produkter

Derudover bakkede Europa-Parlamentet op om tiltag til at mindske mængden af plastikaffald:

Parlamentet opfordrede også Kommissionen til at gøre en indsats mod mikroplastik.

I 2023 vedtog Parlamentet sin position til forhandlinger med EU's regeringer om en ny lov der skal reformere EU's procedurer og kontrolforanstaltninger for transport af affald. Den reviderede lovgivning har til hensigt at forbedre beskyttelsen af miljøet og den offentlige sundhed og samtidig udnytte de muligheder, som affald giver, for at nå EU's mål om en cirkulær og nulforureningsøkonomi.

Læs mere om EU's strategi til at mindske plastikaffald.