CO2-emissioner fra biler: fakta og tal (infografik)  

 
 

Har du nogensinde tænkt over, hvor meget CO2, der udledes af biler, eller over, om elbiler virkelig er et renere alternativ? Kast et blik på vores infografik og få svar på dine spørgsmål.

Transport tegner sig for næsten 30% af EU's samlede CO2-emissioner, og heraf stammer 72% fra vejtransport. Som led i sin indsats for at reducere CO2-emissionerne har EU sat sig det mål senest i 2050 at reducere emissionerne fra transport med 60% i forhold til 1990-niveauet.


Stigende emissioner fra transportsektoren

Det vil som følge af emissionsreduktionernes aftagende hastighed ikke være let at reducere CO2-emissionerne fra transport betydeligt. Siden 1990 er det lykkedes andre sektorer at nedbringe emissionerne, men efterhånden som et stigende antal mennesker bliver mere mobile, stiger CO2-emissionerne fra transport på tilsvarende vis.

Indsatsen for at forbedre nye bilers brændstofeffektivitet er ligeledes aftagende. Efter en støt nedgang udledte nyregistrerede biler i 2017 i gennemsnit 0,4 g CO2 pr. kilometer mere end året før.

For at bremse denne tendens er EU ved at indføre nye CO2-emissionsmål, som har til formål at reducere skadelige emissioner fra nye biler og varevogne. De nye regler blev vedtaget af europaparlamentsmedlemmerne på plenarforsamlingen den 27. marts. Den 18. april godkendte medlemmerne desuden et forslag om senest i 2030 at nedbringe CO2-emissioner fra nye lastbiler med 30% i forhold til emissionsniveauet i 2019


CO2-emissioners udvikling i EU efter sektor (1990-2016)  

Biler er storforurenere

CO2-emissioner fra passagertransport varierer betydeligt afhængigt af transportform. Personbiler er en af de største forurenere og tegner sig for 60,7% af de samlede CO2-emissioner fra vejtransport i Europa.

Ved at dele sin bil med andre kan man imidlertid bidrage til at gøre bilen til en af de reneste former for transport.

I øjeblikket er busser et renere alternativ end de europæiske biler, der i gennemsnit kun benyttes af 1,7 personer pr. bil.


Biler tegner sig for 60% af CO2-emissionerne fra transportsektoren.  

Er elbiler renere?

Der er to måder, hvorpå CO2-emissioner fra biler kan reduceres: ved at gøre køretøjerne mere effektive eller ved at ændre det anvendte brændstof. Selv om størstedelen af biler i Europa i dag anvender benzin (52%), vinder elbiler i stigende grad terræn.

På trods af elbilers lille markedsandel (ca. 1,5% af nyregistrerede personbiler) har der i de seneste år været et støt stigende antal af nye registreringer af elbiler i EU. Salget af batteridrevne elkøretøjer i EU steg i 2017 med 51% i forhold til året før.

For at beregne den mængde CO2, der produceres af en bil, skal ikke blot den CO2, der udledes under kørslen, men også de emissioner, der udledes som følge af bilens produktion og bortskaffelse, medregnes.

Sammenlignet med en bil med forbrændingsmotor foregår produktionen og bortskaffelsen af en elbil på en mindre miljøvenlig vis, og emissionsniveauet fra elkøretøjer varierer, afhængigt af hvordan elektriciteten produceres.

I betragtning af det gennemsnitlige energimiks i Europa har elbiler dog allerede vist sig at være renere end køretøjer, der kører på benzin. Eftersom andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder vil stige i fremtiden, vil elbilers indvirkning på miljøet forbedres yderligere.

 


CO2-emissioner pr. brændstoftype og for elbiler.  

Andre EU-foranstaltninger til nedbringelse af drivhusgasemissioner

I henhold til Parisaftalen om klimaændringer forpligtede EU sig til senest i 2030 at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 40% i alle økonomiske sektorer i forhold til 1990-niveauerne.

Europaparlamentsmedlemmerne har foruden fastsættelsen af mål for bilers emissioner vedtaget følgende foranstaltninger med henblik på at hjælpe EU med at opfylde nævnte forpligtelse:

Se vores infografik om EU's fremskridt i retning af at nå sine klimaforandringsmål for 2020.

Flere oplysninger