Hvordan den manglende ligeløn i EU bekæmpes (video) 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Læs mere her hvordan Europa-Parlamentet arbejder for at fjerne lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Selvom ligestilling er et af EU's grundlæggende principper og lige løn for lige arbejde blev introduceret for 60 år siden, bliver kvinder i EU stadig betalt 13% mindre i gennemsnittet per time end mændene.

Europa-Parlamentet ønsker at ændre dette. I en betænkning fra d. 30. januar 2021 opfordrede MEP'erne Kommissionen til at fremlægge en ambitiøs ligestillingsstrategi med tiltag til at fjerne lønforskellen de næste fem år.

Løngennemsigtighedstiltag

I marts 2023 vedtog Parlamentet disse nye regler om bindende løngennemsigtighed. Hvis rapporteringen viser en kønnet lønforskel på minimum 5%, skal arbejdsgiverne udføre en lønevaluering i samarbejde med tillidsfolk. EU-landene skal introducere bøder til de arbejdsgivere, der overtræder reglerne. Jobopslag og jobtitler skal fremover være kønsneutrale.

Rådet skal stadig formelt godkende aftalen, før den kan træde i kraft.

Årsager til den manglende ligeløn

I 2019 vedtog Parlamentet et direktiv for balance mellem arbejds- og privatliv, der introducerede nye regler for forældreorlov på EU-niveau til at øge kvinders beskæftigelsesrate, give incitamenter til at fædre tager forældreorlov og fremme ligestillingen og lige muligheder.
I betænkningen opfordrer MEP'erne til, at Kommissionen årligt evaluerer implementeringen af direktivet. De opforder EU-landene til at få tiltag, der går videre end direktivet såsom fleksible ordninger for arbejdstiden.

Parlamentet taler også for at ændre den traditionelle attituder til job og aktiviteter særligt angående konkrete tiltag, der skal få kvinder og piger til at søge ind på mandligt dominerede uddannelser og beskæftigelsesområder.

Få mere information om definitionen på lønforskelle og årsagerne til dem.

Mindskede forskelle i pensioner

Til at tackle kønsmæssige pensionsforskelle, der i gennemsnittet er to gange højere end lønforskellen i EU, foreslår MEP'erne bl.a. minimumspensioner og kompensation for plejeomsorg.

Løsninger til ligeløn: bindende mål og gennemsigtighed

Ligeløn bliver reguleret af et EU-direktiv, men Parlamentet har gentagne gange bedt om, at det bliver revideret og opdateret med yderligere tiltag.
I marts 2020 præsenterede Kommissionen en EU-strategi for ligestilling mellem kønnene 2020-2025, der inkluderer at tackle løn- og pensionsforskellene mellem kvinder og mænd. MEP'erne vil gerne have flere konkrete mål og værktøjer til at holde øje med fremskridtene. I marts 2021 præsenterede Kommissionen også et forslag om bindende løngennemsigtighed, som Parlamentet vil debattere og stemme om.