Hvad gør EU for at få en cirkulær økonomi fra 2050?  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Find ud af hvad EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi går ud på, og hvilke ekstra tiltag MEP'erne ønsker til at mindske mængden af affald og gøre produkter mere bæredygtige.

Genbrug ©AdobeStock/HollyHarry  

Hvis vi bliver ved med at udnytte ressourcerne, som vi gør nu, vil vi fra 2050 skulle bruge tre jordkloder. Vi løber tør for ressourcer og samtidig med klimaforandringerne, bliver vi nødt til at se i øjnene, at vores 'brug og smid væk'-kultur skal ændres, så vi får et samfund, der er carbonneutralt, miljømæssigt bæredygtigt, giftfrit og har en cirkulær økonomi i 2050.

Den nuværende krise har fremhævet svaghederne i ressourcerne og værdikæderne, og det har ramt de små og mellemstore virksomheder og industrien. En cirkulær økonomi vil skære i CO2-udslippet, mens man samtidig stimulerer den økonomiske vækst og skaber nye jobmuligheder.

Læs mere om definitionen på og fordelene ved den cirkulær økonomi

EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi

Samtidig med at EU har et mål om at blive klimaneutralt fra 2050 nedskrevet i den grønne aftale, har Europa-Kommissionen også foreslået en handlingsplan for den cirkulære økonomi i marts 2020, der fokuserer på affaldsforebyggelse og håndtering og at øge EU's vækst, konkurrencedygtighed og globale lederskab på området.

Den 27. januar bakkede miljøudvalget op om planen og opfordrede til at få bindende mål fra 2030 for materialebrug og forbrug. Der vil blive stemt om rapporten ved februars plenarsession.

På vej mod bæredygtige produkter

Til at opnå at EU's marked bliver bæredygtigt, klimaneutalt og ressourceeffektivt, har Kommissionen foreslået at udvide økodesigndirektivet til også at omhandle ikke-energirelaterede produkter. MEP'erne ønsker, at de nye regler kommer på plads i 2021.

MEP'erne bakker ligeledes op om initiativer til at bekæmpe planlagt forældelse af produkter, forbedre holdbarheden og reparationsmuligheden for produkter og styrke forbrugernes rettigheder og 'ret til reparation'. De insisterer på, at forbrugerne skal have ret til at blive ordentligt informeret omkring produkternes påvirkninger af miljøet og har bedt Kommissionen om at komme med forslag, der kan bekæmpe “greenwashing”.

Vigtige sektorer skal blive cirkulære

Bæredygtigheden skal indgå på alle stadier i værdikæden, så den cirkulære økonomi kan opnås fuldt ud: fra design til produktion og hele vejen til forbrugeren. Kommissionens handlingsplan har syv områder, som den anser for værende særligt vigtige: plastik, tekstiler, e-affald, fødevarer, vand og næringsstoffer, emballage, batterier og k øret øjer, bygninger og bygningskonstruktion.

Plastik

MEP'erne bakker op om en europæisk strategi for plastik i den cirkulære økonomi, der skal udfase brugen af mikroplastik.

Læs mere om EU's strategi til at mindske plastikaffaldet.

Tekstiler

Tekstiler bruger en masse råmaterialer og vand, og mindre end 1% genbruges. MEP'erne vil have nye tiltag mod tab af mikrofibre og strengere krav til vandforbruget.
Tjek tekstilproduktionens og -affaldets indvirkning på miljøet

Elektronik og IT

Elektronik og elektronisk affald, eller e-affald, er et af de hurtigst voksende affaldskilder i EU, og mindre end 40% af det bliver genbrugt. MEP'erne vil fremme et længere liv for produkterne gennem genanvendelse og reparationsmuligheder.

Læs mere om E-affald i EU: fakta og tal

Fødevarer, vand og næringsstoffer

Omkring 20% af fødevareproduktionen i EU bliver spildt. MEP'erne opfordrer til, at fødevareaffaldet halveres fra 2030 under strategien 'Fra jord til bord'.

Emballage

Emballageaffaldet i Europa nåede rekordhøjder i  2017. Nye regler skal sikre, at al emballage på markedet i EU er genanvendeligt fra 2030.

Batterier og køretøjer

MEP'erne er ved at gennemse forslag, der kræver, at produktionen og materialerne i alle batterier på EU-markedet har et lavt carbonfodaftryk og respekterer menneskerettighederne og sociale og økologiske standarder. 

Bygninger og bygningskonstruktion

Bygningskonstruktion står for 35% af det samlede affald i EU. MEP'erne ønsker, at bygningers levetid i EU forlænges, en mindskning i det samlede carbonfodaftryk og minimumstandarder for brugen af ressourcer og energieffektiviteten.

Affaldshåndtering

EU genererer mere end 2,5 mia. tons affald om året, affaldet kommer primært fra husholdninger. MEP'erne opfordrer EU-landene til at øge genanvendelsesraten, sende mindre til lossepladsen og minimere mængden til afbrænding.

Læs mere om affaldshåndtering i EU